Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Rent vatten

Stränga lagstadgade kontroller begränsar de kemikalier och gödselmedel som får rinna ut i vattendrag från åkrarna.

Att förbättra vattenkvaliteten står i centrum för EU:s vattenpolitik. Under en lång period har många av Europas vattendrag, sjöar och kustvatten förorenats. Vattenekosystemen har påverkats genom reglering av vattenflödena. EU vidtar därför åtgärder för att återställa vattendragens naturliga tillstånd.

Kommissionen får regelbundet rapporter om dricksvattenkvaliteten från EU-länderna och analyserar dem noga. I större delen av EU är kvaliteten utmärkt, men i landsbygdsområden ser det inte alltid lika bra ut.

Jordbruken kan vara en stor utsläppskälla, eftersom gödsel och bekämpningsmedel ofta rinner ut i vattendrag och sjöar. I jorden ökar de skörden, men i vattnet kan de leda till algblomning som minskar vattnets syrehalt och kväver djur och växter. Därför gör man stränga kontroller för att se vad som sprids på åkrarna och när.

Kemikalier som används för att döda skadedjur och ogräs kan också få förödande konsekvenser för djur och växter i vattnet. Därför är flygbesprutning förbjuden och vattendragen skyddas av buffertzoner.

En del industrier producerar ämnen som skadar miljön och människors hälsa, men stränga lagar och renare teknik har minskat industriföroreningarna i vattnet.

Det mesta avloppsvattnet renas från organiska ämnen. Ofta desinficerar man det också och tar bort näringsämnen. Men många regioner i EU måste fortfarande förbättra sin avloppsrening.

Människan kan också vara en föroreningskälla. Läkemedel som inte tas om hand ordentligt kan hamna i marken, vattendrag och sjöar och skada växter och djur.

De flesta badvatten i EU är numera rena. Andelen insjöbad bland baden med bäst betyg fördubblades nästan mellan 1990 och 2009.