Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Znečistenie vodných zdrojov

Prísne právne predpisy stanovujú obmedzenia pre používanie chemických látok a hnojív, ktoré sa môžu dostať z poľnohospodárskej pôdy do potokov a riek.

Ťažiskom politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva je zlepšovanie kvality vody. Keďže v minulosti dochádzalo k znečisteniu mnohých európskych riek, potokov, jazier a pobrežných vôd a zmeny našich vodných tokov ovplyvnili vodné ekosystémy, EÚ prijala opatrenia na obnovenie ich pôvodného stavu.

Komisia dostáva od členských štátov pravidelné správy o kvalite pitnej vody a pozorne ich analyzuje. Väčšina krajín EÚ disponuje pitnou vodou vysokej kvality, aj keď situácia vo vidieckych oblastiach vôbec nie je taká pozitívna.

Farmy môžu byť hlavným zdrojom znečisťovania, pretože hnojivá, hnoj a pesticídy sa pravidelne vyplavujú do riek, potokov a jazier. Na poliach síce podporujú zvyšovanie úrody, ale vo vode môžu spôsobiť nebezpečné premnoženie rias. Riasy znižujú obsah kyslíka vo vode a jeho nedostatok spôsobuje úhyn rýb a ďalších živočíchov. Preto sa uplatňujú prísne kontroly týkajúce sa rozsahu použitia hnojív na poliach a času hnojenia.

Chemické látky používané na likvidáciu škodcov alebo rastlín môžu mať zničujúci vplyv aj na vodné rastliny a živočíchy. Z tohto dôvodu je zakázaný letecký postrek a vodné toky sú chránené nárazníkovým pásmom.

Niektoré priemyselné odvetvia vyrábajú látky, ktoré poškodzujú životné prostredie a zdravie človeka, ale prísne právne predpisy a ekologickejšie technológie pomohli znížiť znečistenie vody spôsobené priemyslom.

Z väčšiny odpadových vôd sa odstraňuje organická hmota a veľká časť týchto vôd sa dezinfikuje alebo sa z nej odstraňujú živiny. Mnohé oblasti Európy však musia zlepšiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Aj ľudia môžu predstavovať priamy zdroj znečisťovania. Napríklad keď doberieme lieky a vyhodíme ich rovno do koša, môžu skončiť v pôde, riekach a jazerách, čo má škodlivé dôsledky na rastliny a zvieratá.

V súčasnosti je však väčšina vôd na kúpanie v EÚ čistá a percentuálny podiel sladkovodných oblastí určených na kúpanie patriacich do kategórie vôd s najvyššou kvalitou sa medzi rokmi 1990 až 2009 zdvojnásobil.