Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Hvordan holder vi vandet rent?

Der er streng lovpligtig kontrol med, hvor mange kemikalier og hvor meget kunstgødning, der må udledes fra landbrugsarealer til vandløb og floder.

En af de vigtigste prioriteter i EU’s vandpolitik er at forbedre vandkvaliteten. I årenes løb er mange af Europas floder, vandløb, søer og kystvande blevet forurenet, og vandøkosystemerne er blevet påvirket af ændringer i vores vandløb, så derfor har EU iværksat foranstaltninger, der skal bidrage til at genetablere vandområdernes naturlige tilstand.

Kommissionen modtager regelmæssige rapporter om drikkevandets kvalitet fra EU-landene og analyserer dem omhyggeligt. De fleste EU-lande har en glimrende drikkevandskvalitet, selv om situationen ikke er helt så positiv i landdistrikterne.

Landbrugsbedrifter kan være en alvorlig forureningskilde, idet kunstgødning, naturgødning og pesticider med jævne mellemrum vaskes ud i floder, vandløb og søer. På marken fremmer disse produkter afgrødernes vækst, men i vand kan de medføre en betydelig stigning i algedannelsen. Det mindsker vandets iltindhold, således at fisk og andre dyr kvæles. Så der er streng kontrol med, hvad der spredes på markerne, og hvornår.

Kemikalier, der anvendes til at aflive uønskede skadedyr eller planter, kan også have katastrofale følger for planter og dyr, der lever i vand. Det er grunden til, at sprøjtning fra luften er forbudt, og at man beskytter vandløb med stødpudezoner.

Visse industrier producerer stoffer, der er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, men ved hjælp af streng lovgivning og renere teknologier har man fået mindsket vandforureningen fra industrien.

Det meste spildevand behandles for at fjerne organisk materiale, og en stor del desinficeres eller behandles også for at fjerne næringsstoffer. Mange steder i Europa er det dog stadig nødvendigt at forbedre indsamlingen og rensningen af spildevand.

Mennesker kan også være en direkte forureningskilde. Vi bruger lægemidler, og hvis de ikke bortskaffes korrekt, kan de ende i jord, floder og søer med negative følger for planter og dyr.

Men de fleste af EU’s badeområder er nu rene — og andelen af ferskvandsbadeområder i bedste kategori blev fra 1990 til 2009 næsten fordoblet.