Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Kemikaalid ja ohutus

ELi määruse REACH kohaselt vastutavad tööstusettevõtjad nende kasutatavate kemikaalide ohutuse uurimise ja tagamise eest.

Kemikaalid on osa tänapäevaelust. Enamik neist aitab suurendada meie heaolu ja tõsta meie elukvaliteeti, kuid mõned kemikaalid võivad ohustada meie tervist või kahjustada keskkonda. ELi kemikaalipoliitika eesmärk on tagada kemikaalide ohutus ja säilitada ELi tööstuse konkurentsivõime maailmas.

Suurimat tähelepanu pööratakse kemikaalidele, mis

  • põhjustavad vähktõbe või mutatsioone või kahjustavad viljakust;
  • ei lagune keskkonnas ning akumuleeruvad inimeste ja loomade organismides;
  • kahjustavad inimeste ja loomade hormoonsüsteemi.

Ohtlikud saasteained võivad keskkonnas akumuleeruda ning neid on leitud inimese rinnapiimast, verest, juustest ja rasvkoest. Osades veekogudes võivad isaskalad sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide toimel hakata tootma marja. Inimeste puhul on kemikaale seostatud paljude terviseprobleemidega, nagu vähktõve eri vormid, astma, seemnerakkude arvu vähenemine, kaasasündinud väärarendid ja immuunsüsteemi häired.

Nende probleemide lahendamiseks on EL võtnud vastu maailma kõige üksikasjalikuma kemikaalimääruse REACH, mis jõustus 2007. aastal. REACH hõlmab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist.

Varem pidid ainete ohtlikkust tõendama ametiasutused, kellel oli nende hindamiseks või kontrollimiseks aga sageli liiga vähe teavet. REACHiga on olukord vastupidine – kemikaalide ohutuse tagamise eest vastutavad neid tootvad ettevõtjad.

Kõik ettevõtjad, kes toodavad või impordivad kemikaale koguses üks tonn või rohkem, peavad need ained registreerima Euroopa Kemikaaliametis. Ettevõtjad peavad esitama teavet aine omaduste ja selle kohta, kuidas seda tuleb käsitleda. Ainete puhul, mida toodetakse suuremates kogustes, tuleb koostada ka kemikaaliohutuse aruanne.

Kemikaaliamet kontrollib ettevõtjate esitatud teavet ning otsustab koostöös liikmesriikidega, milliseid aineid tuleb põhjalikumalt hinnata.

Kui kemikaal kujutab endast tõsist ohtu inimeste tervisele või keskkonnale, võivad ametiasutused sekkuda. Nad võivad nõuda luba aine turule laskmiseks, seada selle kasutamise tingimuseks eelneva loa olemasolu, piirata selle kasutust või selle üldse keelustada.

REACHiga motiveeritakse ettevõtjaid asendama kõige ohtlikumad ained ohutumatega.