Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Förvaltning av vattenresurser

EU-lagstiftningen skyddar viktiga sötvattensresurser genom att förvalta vattendrag som rinner genom flera länder.

Både för människor, natur och ekonomisk verksamhet är det viktigt att ha tillgång till vatten av god kvalitet. Det krävs stora mängder vatten för att producera energi, livsmedel och dagligvaror. Det är viktigt att återställa vattendrag, hav och sjöar till deras naturliga tillstånd, så att fiskar, fåglar och andra djur får den näring och de livsmiljöer som de behöver.

Vattnet ingår i ett kretslopp och cirkulerar konstant mellan hav, luft och land, via vattendrag, sjöar och marken och tillbaka till havet igen.

Enligt EU:s centrala rättsakt inom vattenlagstiftningen – ramdirektivet för vatten – ska avrinningsområdenasförvaltning samordnas, även när flera länder berörs. Syftet med lagstiftningen är att sörja för god vattenkvalitet i hela EU senast 2015.

En frisk havsmiljö är också viktig. Havsföroreningar kommer ofta från land, men också från atmosfären och verksamheter till havs. Enligt ramdirektivet om en marin strategi ska EU-länderna samordna all verksamhet som kan påverka havsmiljön. Målet är att alla hav ska vara friska till 2020. Andra EU-rättsakter skyddar dricks- och badvattnet.

För att kunna förvalta vattenresurserna ordentligt måste man noga övervaka kvaliteten. EU-länderna kontrollerar sitt vatten och tar fram planer där de förklarar hur de ska rena dem. Planerna lagras i en central databas:

Wise
(vatteninformationssystemet för Europa)

Klimatförändringarna gör att vi kan komma att drabbas oftare av både torka och översvämningar. Vattenekosystemen kan också komma att förändras. Vi måste anpassa oss och bli mycket bättre på att förvalta vattenresurserna.

Det står klart att vi måste göra mer för att vårda EU:s vattenresurser och sörja för en förnuftig användning. De nödvändiga åtgärderna beskrivs i en strategi för att skydda Europas vattentillgångar fram till 2020. Målet är att garantera en tillräcklig försörjning med vatten av god kvalitet i EU inom överskådlig framtid.