Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Táirgeadh agus tomhaltas inbhuanaithe

Tuigeann tomhaltóirí níos fearr anois an tionchar a bhíonn ag táirgí ar an gcomhshaol, agus cabhraíonn éicilipéadú leo roghanna eolasacha a dhéanamh.

Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá romhainn inniu, ní foláir dúinn an tslí a tháirgimid agus a thomhlaímid earraí a athrú. Ní foláir dúinn leas níos mó a bhaint as gach acmhainnach níos lú acmhainní a úsáid, rud a laghdóidh ar chostais agus ar an tionchar ar an gcomhshaol. Ní foláir dúinn níos lú a úsáid ach níos mó a dhéanamh.

Déanfaidh próisis táirgthe níos éifeachtaí agus córais bainistíochta comhshaoil níos fearr truailliú agus dramhaíl a laghdú go suntasach, agus tiocfaidh laghdú ar úsáid uisce agus acmhainní eile freisin. Ar mhaithe le gnólachtaí atá an méid sin freisin, mar féadfaidh sé costais oibriúcháin a ísliú agus spleáchas ar amhábhair a laghdú.

Féadfaidh éicidhearadh agus éiceanuálaíocht an tionchar a bhíonn ag táirgeadh earraí a laghdú. Féadfaidh siad an éifeacht iomlán a bhíonn ag táirgí ar an gcomhshaol a fheabhsúle linn a saolré, agus cur leis an éileamh ar theicneolaíochtaí táirgthe níos fearr.

Féadfaidh tomhaltóirí difríocht mhór a dhéanamh freisin ó thaobh na roghanna a dhéanann siad maidir le tomhaltas.

Is iad bia, foirgnimh agus iompar na réimsí tomhaltais is mó a mbíonn tionchar acu ar an gcomhshaol, agus is iad sin na réimsí is mó ina bhfuil athrú ag teastáil. Dá bhfeabhsófaí na coinníollacha tógála agus úsáide foirgneamh san AE, mar shampla, ghearrfaí siar 42 % ar an tomhaltas deiridh fuinnimh, 35 % ar na hastaíochtaí gás ceaptha teasa, agus suas le 30 % ar úsáid uisce.

Cúnamh do thomhaltóirí a bheadh in éicilipéadú chun roghanna níos eolasaí a dhéanamh. Tugann Éicilipéad an AE aitheantas do tháirgí agus seirbhísí a mbíonn tionchar laghdaithe ar an gcomhshaol acu le linn a saolré. Saineolaithe, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus páirtithe leasmhara a fhorbraíonn na critéir sin chun bealach iontaofa a chur ar bun le roghanna atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil de a dhéanamh.

príomhról le himirt ag na húdaráis phoiblí i nglasú gheilleagar na hEorpa. Is ionann caiteachas na n-údarás poiblí agus nach mór 20 % d'olltáirgeacht náisiúnta an AE. Má leagann siad síos na coinníollacha cearta, féadfaidh siad an-tionchar a bheith acu ar an margadh agus é a threorú i dtreo tuilleadh inbhuanaitheachta. Má bhíonn caiteachas na n-údarás poiblí níos fabhraí don chomhshaol, d'fhéadfaí an t-éileamh ar sheirbhísí agus ar tháirgí atá níos tíosaí ar fhuinneamh a mhéadú.

Dá bhrí sin, in ainneoin go bhfuil réimse beartas ann freisin chun dlús a chur le tomhaltas agus táirgeadh níos inbhuanaithe, is féidir le gach éinne a gcuid féin a dhéanamh. Féach leathanaigh ghréasáin Éifeachtúlacht fuinnimh chun tuilleadh a fhoghlaim faoin gceist seo.