Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Inovācijas izmantošana

Ir vajadzīgas jaunas, videi nekaitīgas tehnoloģijas, un tām būs arvien lielāka nozīme ES ekonomikā.

Lai aizsargātu vidi un uzlabotu ES rūpniecības konkurētspēju, mums ir vajadzīgas tehnoloģijas, procesi un uzņēmējdarbības modeļi, kas ļautu taupīgāk izmantot resursus. Šos risinājumus dēvē par ekoinovācijām.

ES mērķis ir pārvērst Eiropu par ekonomiku, kurā efektīvi izmanto resursus un rodas mazas oglekļa dioksīda emisijas. Tādēļ būs nepieciešamas būtiskas pārmaiņas ražošanā un patēriņa modelī, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.

Te nu talkā var nākt ekonozares. Tās var novērst un labot kaitējumu videi un atrisināt tādas problēmas kā troksni un ekosistēmu sagraušanu. Ekonozaru devums ir izšķiroši svarīgs tādās jomās kā atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana, atjaunojamie energoresursi, gaisa piesārņojums un ilgtspējīga būvniecība.

Vides tehnoloģijas ir būtiska ES tautsaimniecības daļa. To gada apgrozījums ir 320 miljardi eiro, un kopš 2004. gada šīs nozares ir vērtušās plašumā par 8 % gadā. Eiropas Savienībai šai jomā pieder viena trešdaļa no pasaules tirgus, kas līdz 2020. gadam varētu divkāršoties, pārsniedzot 2200 miljardus eiro.

Eiropas Savienība atbalsta ekoloģiskas tehnoloģijas un produktus, izmantojot dažādas finansēšanas shēmas un politiku.

Ir izstrādāts ekoinovācijas rīcības plāns, kurā apzināti ekoinovācijas stimulējoši risinājumi un kavējoši faktori. Tas palīdz finansēt pētniecības un inovācijas projektus un ekoinovatīvus uzņēmumus. Konkurētspējas un inovācijas programma nodrošina mazajiem uzņēmumiem piekļuvi finansējumam, sekmējot pētniecību un inovāciju.

Viena no problēmām, ar ko saskaras jaunās tehnoloģijas, ir uzticamības veidošanās. ES Vides tehnoloģiju pārbaudes sistēmai, kuru veido centru tīkls, vajadzētu tirgū vairot pārliecību, validējot ekoinovāciju sniegumu.

Atbalsts ir pieejams arī no LIFE programmas — klimata pārmaiņu risināšanai, atkritumu daudzuma mazināšanai un taupīgākai dabas resursu izmantošanai, piesārņojuma novēršanai, notekūdeņu, upju, jūru un piekrastes apsaimniekošanai un pilsētvides uzlabošanai. Līdz šim ir līdzfinansēti vairāk nekā 1950 projekti, pavisam ieguldot 3,6 miljardus eiro (no tiem 1,2 miljardi ir no LIFE programmas). Katru gadu tiek publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.