Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Úsáid na nuálaíochta

Tá teicneolaíochtaí nua, nach ndéanann díobháil don chomhshaol, ag teastáil chun tionchar níos mó a imirt ar gheilleagar an AE.

Chun an comhshaol a chosaint agus chun go mbeidh cumas iomaíochta níos fearr ag tionscal an AE, tá teicneolaíochtaí, próisis, agus samhlacha gnó a úsáideann acmhainní ar bhealach níos éifeachtúla de dhíth orainn. "Éiceanuálaíocht" a thugaimid ar na réitigh sin.

Tá an AE dírithe ar gheilleagar ísealcharbóin, atá tíosach ar fhuinneamh, a dhéanamh den Eoraip. Chun an méid sin a bhaint amach beidh athruithe bunúsacha ag teastáil ar mhodhanna táirgthe agus tomhaltais chun an brú ar an gcomhshaol a laghdú.

Is féidir le héicithionscail lámh chúnta a thabhairt. Is féidir leo damáiste atá á dhéanamh don chomhshaol a chosc agus a leigheas agus fadhbanna ar nós torainn agus díobhála atá déanta d'éiceachórais a réiteach. Is mór an cuidiú iad in earnálacha amhail bainistíocht na dramhaíola agus an fhuíolluisce, foinsí in‑athnuaite fuinnimh, truailliú aeir agus foirgníocht inbhuanaithe.

Cuid thábhachtach de gheilleagar an AE iad teicneolaíochtaí an chomhshaoil. Bíonn ioncam €320 billiún in aghaidh na bliana acu, agus tá fás 8 % tagtha orthu gach bliain ó 2004. Tá sciar aon trian den mhargadh domhanda ag an AE, agus d'fhéadfadh a dhá oiread sin a bheith aige, is é sin €2200 billiún, faoi 2020.

Tacaíonn an tAontas Eorpach leis an teicneolaíocht ghlas agus le táirgí glasa trí bhíthin réimse scéimeanna maoiniúcháin agus beartas.

Díríonn an Plean Gníomhaíochta Éiceanuálaíochta orthu siúd a chuireann an éiceanuálaíocht chun cinn agus ar na bacainní atá lena cur chun cinn. Cabhraíonn sé chun tionscadail taighde agus nuálaíochta a mhaoiniú agus le comhlachtaí éiceanuálaíocha. Tugann an Clár Iomaíochais agus Nuálaíochta rochtain ar mhaoiniú do ghnólachtaí beaga chun taighde agus nuálaíocht a éascú.

Ar cheann de na fadhbanna atá ag na teicneolaíochtaí nua tá creidiúint a fháil. Chruthaigh an AE scéim fíorúcháin do theicneolaíocht an chomhshaoil agus líonra ionad, rud a chuirfidh le muinín sa mhargadh trí fheidhmíocht éiceanuálaíochtaí a bhailíochtú.

Tá tacaíocht ar fáil freisin faoi chlár LIFE, do réimsí ar nós athrú aeráide a chomhrac, an méid dramhaíola a laghdú, acmhainní nádúrtha a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla, cosc a chur ar thruailliú, fuíolluisce, aibhneacha, farraigí agus cóstaí a bhainistiú, agus an timpeallacht uirbeach a fheabhsú. Tugadh cómhaoiniú do 1950 tionscadal go dtí seo, is é sin infheistíocht €3.6 billiún, agus €1.2 billiún den mhéid sin a tháinig ó LIFE. Bíonn glao ar thograí ann gach bliain.