Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Resurseffektivitet

Mer återvinning och bättre effektivitet bidrar till att minska påfrestningen på jordens allt knappare resurser.

Tillväxten i världsekonomin skapar ett ohållbart tryck på jordens resurser. Och värre lär det bli när världens befolkning närmar sig nio miljarder. Hårdare konkurrens om begränsade resurser leder till högre priser och instabilitet – en global utveckling som kommer att få stora konsekvenser för EU:s ekonomi.

Därför slår EU ett slag för resurseffektivitet, vilket innebär att vi använder resurser på ett hållbarare sätt. Råvaror som vatten, mineraler och timmer måste hanteras bättre under hela sin livscykel, från utvinning till bortskaffande.

Genom att minska vårt beroende av begränsade resurser blir vi mindre sårbara för försörjningsproblem och instabila marknadspriser. Grön teknik, förnybar energi, miljöindustri och återvinning bidrar samtliga till detta mål. Alla vinner på resurseffektivitet: Om vi fortsätter att utnyttja resurserna som vi gör i dag, kommer vi 2050 att behöva en dubbelt så stor planet för att klara oss.

Tre fjärdedelar av människans inverkan kommer från livsmedelssektorn, byggnader och transporter. Därför måste vi ställa om vårt sätt att producera och konsumera livsmedel, förbättra infrastrukturen och sörja för renare transporter. Genom att omforma produkter gör vi dem både användar- och miljövänligare.

För att få till stånd en ändring måste vi ge de rätta prissignalerna. EU behöver en tydlig linje för att omställningen ska bli av.

EU:s vision är att ekonomin både växer och tar hänsyn till knappa resurser och jordens begränsningar. För att bli mer resurseffektiva måste miljoner företag och konsumenter ändra sitt sätt att producera och konsumera. Alla berörda parter måste se till att planering, finansiering, forskning och innovation drar åt samma håll.

Tanken med EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 är att göra EU till en smart och hållbar ekonomi för alla. En av initiativets byggstenar är färdplanen för ett resurseffektivt Europa. Där beskrivs vägen mot en hållbarare ekonomi genom politiska initiativ som stimulerar till mer innovation och på så sätt gagnar ekonomin och miljön på både kort och lång sikt.