Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Internationellt arbete

EU har undertecknat många internationella miljööverenskommelser, t.ex. moratoriet om valfångst, som är förbjudet i EU-vatten.

EU främjar miljöskydd genom multilaterala miljöavtal med andra länder. De omfattar t.ex. biologisk mångfald, handel med vilda växter och djur, bekämpning av handel med olagligt avverkat timmer, säker hantering av kemikalier samt avfall.

EU stöder det internationella arbetet för hållbar utveckling, och spelade en viktig roll vid FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 2012. Konferensen bidrog till hållbar utveckling på områden som marin biologisk mångfald, markförstöring, vatten och energi.

EU har undertecknat konventionen om biologisk mångfald och stöder arbetet med skyddade områden, klimatförändringar och biologisk mångfald. Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) begränsar eller förbjuder handel med utrotningshotade arter och tillhörande produkter.

EU arbetar för att stärka Cites, som genomförs genom EU-lagstiftningen om handel med vilda djur och växter.

Olaglig skogsavverkning och avskogning leder till allvarliga miljöskador, förlust av biologisk mångfald och negativa klimateffekter. Allt virke på EU-marknaden måste nu komma från laglig avverkning. EU har avtal med länder i Afrika och Asien för att hjälpa dem att förbättra sin skogsförvaltning. På så sätt blir det lättare för dem att sälja lagligt avverkat virke till EU.

Valfångst är förbjudet i EU-vatten, men eftersom valarna förflyttar sig mellan haven behöver de internationellt skydd. EU stöder moratoriet för kommersiell valfångst.

Under 2002 enades världens ledare om att förnya sitt engagemang för en säker kemikaliehantering. Målet är att kemikalier ska användas och produceras på ett sätt som minimerar skadliga effekter på hälsan och miljön. EU arbetar för att uppnå målet genom politiska åtgärder som Reachförordningen.

EU bidrar också till att minska avfallet genom att förespråka ökad återanvändning, materialåtervinning och återvinning av avfall. Stora mängder avfall transporteras över gränserna. En del av det är farligt. EU spelar en aktiv roll för att förbättra kontrollerna av transporterna.

Vi håller också på att ta fram ett globalt regelverk för att se till att allt avfall hanteras med hänsyn till miljön.