Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Vaše právo na informácie

Aarhuský dohovor Organizácie Spojených národov garantuje občanom EÚ právo na informácie a možnosť zúčastňovať sa na rozhodovacom procese o ich životnom prostredí.

Mnohé environmentálne právne predpisy ukladajú členským štátom povinnosť sprístupniť informácie, ktoré zhromažďujú o stave životného prostredia. Občania tak majú k dispozícii informácie o potenciálne nebezpečných miestach, škodlivých látkach, ktoré vypúšťajú do atmosféry továrne a o kvalite vody na jednotlivých plážach či v oblastiach určených na kúpanie.

EÚ podpísala Aarhuský dohovor OSN, ktorý nadobudol platnosť 30. októbra 2001. Dohovor umožňuje občanom prístup k informáciám o životnom prostredí, ktoré zhromažďujú verejné orgány (prístup k informáciám o životnom prostredí). Ide napríklad o informácie o stave životného prostredia, realizovaných politikách a prijatých opatreniach alebo o možných negatívnych dosahoch životného prostredia na verejné zdravie a bezpečnosť.

Informácie by vám mali byť poskytnuté do jedného mesiaca, pričom nemusíte uviesť účel, na ktorý požadované informácie potrebujete.

Na základe dohovoru majú občania právo zúčastňovať sa na rozhodovaní o otázkach životného prostredia.

Verejné orgány majú zabezpečiť, aby sa verejnosť a mimovládne organizácie mohli vyjadriť k návrhom projektov, ktoré majú vplyv na životné prostredie, alebo ku plánom a programom týkajúcich sa životného prostredia. Tieto pripomienky sa musia zohľadniť v rámci rozhodovacieho procesu a verejnosť musí byť informovaná o konečnom rozhodnutí a jeho dôvodoch (účasť verejnosti na rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia).

Dohovor umožňuje napadnúť verejné rozhodnutie, ktoré bolo prijaté bez rešpektovania právnych predpisov o životnom prostredí (prístup k spravodlivosti).

Navyše dohovor zaväzuje verejné orgány, aby aktívne šírili informácie o životnom prostredí, ktoré vlastnia. Množstvo takýchto informácií sa v súčasnosti centralizuje na úrovni EÚ. To znamená, že si môžete prezrieť informácie o chránených oblastiach v EÚ (prehliadač Natura 2000), skontrolovať emisie vo svojom okolí (EPRTR, Európsky register únikov a prenosov znečisťujúcich látok) alebo si preštudovať rôzne environmentálne mapy (aplikácia Eye on Earth).

Obrovské množstvo informácií zhromažďuje Európska environmentálna agentúra. Využíva pritom Eionet, Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť.

Členmi siete EIONET sú environmentálne orgány, agentúry, ako aj verejné a súkromné výskumné centrá. Tvoria ju štáty EHP, šesť európskych tematických centier a sieť približne tisícky odborníkov z 39 krajín, ktorí pracujú vo viac ako 350 národných agentúrach životného prostredia a iných orgánoch, ktoré sa zaoberajú informáciami o životnom prostredí.