Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Právo na informace

Aarhuská úmluva OSN dává občanům EU právo klást otázky a podílet se na rozhodování v záležitostech životního prostředí.

Řada právních předpisů ukládá státům povinnost, aby si vyměňovaly informace o stavu životního prostředí. Občané tak mají možnost zjistit si, které provozy představují potenciální riziko pro životní prostředí, které elektrárny nejvíce znečišťující ovzduší a jaká je kvalita vody na různých plážích a koupalištích.

EU je signatářem Aarhuské úmluvy, která vstoupila v platnost 30. října 2001. Na jejím základě máte právo vyžádat si informace o životním prostředí, které orgány veřejné správy shromažďují (tzv. „přístup k informacím o životním prostředí“). Mezi tyto informace patří údaje o stavu životního prostředí, o schválených politikách nebo opatřeních a o stavu lidského zdraví a bezpečnosti, pokud může být ovlivněna stavem životního prostředí.

Informace vám musí být vydány do jednoho měsíce od data, kdy si o ně zažádáte. Svoji žádost nemusíte nijak zdůvodňovat.

Úmluva vám také dává právo účastnit se rozhodování v záležitostech životního prostředí.

Orgány veřejné správy musí učinit taková opatření, která veřejnosti a nevládním organizacím umožní připomínkovat návrhy projektů, jež mají dopad na životní prostředí, nebo plány a programy týkající se životního prostředí. Tyto připomínky musí být v rozhodování zohledněny a veřejnost musí být informována o konečném rozhodnutí i důvodech, které k němu vedly („účast veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí“).

Rovněž máte právo napadnout rozhodnutí orgánů veřejné správy, které bylo přijato v rozporu s právními předpisy v oblasti životního prostředí („přístup k právní ochraně“).

V neposlední řadě úmluva orgány zavazuje, aby aktivně šířily informace o životním prostředí, které mají k dispozici. Hodně těchto informací je nyní centralizováno na úrovni EU. To znamená, že si v prohlížeči Natura 2000 můžete vyhledat chráněné oblasti v EU, zjistit si v evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) znečištění ovzduší ve vašem okolí nebo si prohlížet environmentální mapy na stránkách „Eye on Earth“.

Rozsáhlé množství informací shromažďuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) prostřednictvím své partnerské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (EIONET).

EIONET sdružuje orgány, agentury, veřejná a soukromá výzkumná pracoviště a odborná centra, které se v Evropě životním prostředím zabývají. Tvoří ji EEA, šest evropských tematických center a síť přibližně 1000 odborníků z 39 zemí ve více než 350 vnitrostátních agenturách pro životní prostředí a dalších orgánech pracujících s environmentálními informacemi.