Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Så fungerar EU:s miljölagstiftning

EU-invånarna kan hjälpa till att kontrollera att de nationella myndigheterna följer EU:s bestämmelser för att skydda miljön.

Det finns i princip två typer av EU-lagstiftning: förordningar och direktiv. Förordningarna tillämpas i hela EU så fort de har antagits medan direktiven måste införlivas i nationell lagstiftning. I direktiven sägs vad vi vill uppnå, men medlemsländerna kan själva bestämma hur de ska gå tillväga.

Kommissionen hjälper medlemsländerna genom att ta fram checklistor för direktiven. Vi publicerar också resultattavlor som visar hur arbetet framskrider och hur det går jämfört med de andra medlemsländerna.

Rättsliga åtgärder

Om länderna inte genomför lagstiftningen korrekt är rättsliga åtgärder en sista utväg. Om det uppstår problem skriver vi först till medlemslandet och ber om fakta i ärendet. Om vi inte lyckas lösa problemet kan vi vända oss till EU-domstolen i Luxemburg.

När ett medlemsland har anmält en nationell lag kontrollerar vi att den omfattar alla punkter. Vid problem dubbelkollar vi med de nationella myndigheterna för att se till att vi har korrekta fakta.

Nästa steg är att kontrollera att reglerna verkligen följs. Utöver våra egna kontroller får vi information från nationella myndigheter, privatpersoner och miljöorganisationer. Om vi misstänker att en lag inte tillämpas korrekt kan vi som en sista åtgärd vidta rättsliga åtgärder.

Allmänheten kan vara till stor hjälp. Enligt EU-lagstiftningen har alla rätt att få information från myndigheter och allmänheten kan kontakta oss om de anser att myndigheterna inte har uppfyllt miljökraven. Du kan lämna in ett klagomål, men det är ofta enklare och snabbare att vända sig till en nationell domstol. Kommissionen har anordnat särskild utbildning om EU:s miljölagstiftning för att hjälpa nationella domare och inspektörer och främja samarbete. Detsamma gäller för miljöorganisationerna.

EU-lagstiftningen har lika stor rättslig verkan som nationell lagstiftning och medför både rättigheter och skyldigheter för myndigheter, företag och enskilda.