Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Mar a oibríonn dlí an AE i réimse an chomhshaoil

Is féidir le saoránaigh an AE beart a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil a rialtais náisiúnta ag cloí le dlíthe agus le rialacháin na hEorpa ar mhaithe leis an gcomhshaol.

Is córas simplí é córas dlí an AE – dhá chineál reachtaíochta atá ann go bunúsach. Tá dlíthe áirithe ann – rialacháin – a mbíonn feidhm acu ar fud an AE a luaithe a ghlactar iad. Tá dlíthe eile ann – treoracha – a mbíonn gá iad a iompú ina ndlíthe náisiúnta. Déanann na treoracha cur síos ar na haidhmeanna agus na spriocanna atá againn, ach is faoi na Ballstáit féin atá sé an chaoi a mbainfidh siad an méid sin amach a chinneadh.

Tugann an Coimisiún tacaíocht do na Ballstáit trí sheicliostaí ina bhfuil na pointí a bheidh le cuimsiú sa reachtaíocht a ullmhú. Foilsíonn sé scórchláir freisin i dtaobh na reachtaíochta le go dtuigfidh na húdaráis náisiúnta agus an pobal i gcoitinne an dul chun cinn atá á dhéanamh acu – agus le go bhféadfaidh siad comparáid a dhéanamh idir iad féin agus Ballstáit eile.

Caingean dlí

Rogha deiridh atá sa chaingean dlí. Má bhíonn fadhbanna ann, is é an chéad rud a dhéantar teagmháil i scríbhinn a dhéanamh leis na Ballstáit agus iarrtar orthu na fíricí ar fad a chur in iúl. Déanaimid iarracht ansin réiteach a fháil ar an bhfadhb. Mura n-oibríonn an beart sin, d'fhéadfadh sé go ndéanfaimis teagmháil leis an gCúirt Bhreithiúnais i Lucsamburg.

A luaithe a fhógraítear dlí náisiúnta, déanaimid iniúchadh air féachaint an bhfuil gach pointe cuimsithe ann. Má fheictear go bhfuil easpa ann, déantar cros-seiceáil leis na húdaráis náisiúnta lena chinntiú go bhfuil an fhianaise ghlan againn sula ndéantar aon chinneadh faoi chaingean dlí.

Is é an chéad chéim eile seiceáil a dhéanamh go gcomhlíontar na rialacha. Chomh maith lenár bhfiosruithe féin a dhéanamh, braithimid ar thuarascálacha a thagann ó na húdaráis náisiúnta agus ar fhaisnéis a thugann saoránaigh agus eagraíochtaí comhshaoil. Má mheasaimid nach bhfuil dlí á chur i bhfeidhm mar is ceart, is féidir tús a chur le caingean dlí.

Is féidir leis na saoránaigh cuidiú go mór linn. Faoi dhlí an AE, tá an ceart ag gach duine aonair faisnéis a fháil ó údaráis phoiblí, agus is féidir le saoránaigh sinn a chur ar an eolas má tá siad den tuairim gur theip ar a n-údaráis phoiblí a n-oibleagáidí maidir leis an gcomhshaol a chomhlíonadh. Is féidir an t-eolas sin a roinnt linn ach foirm ghearáin a líonadh, ach is minic a bhíonn sé níos éasca agus níos tapa dul trí na cúirteanna náisiúnta. Chun an fhírinne a rá, bíonn sainoiliúint i ndlí an AE i réimse an chomhshaoil á eagrú ag an gCoimisiún chun tacú le breithimh agus cigirí náisiúnta eolas níos fearr a chur ar an dlí sa réimse sin agus breis comhoibrithe a spreagadh. Cuirimid sainoiliúint ar fáil freisin d'eagraíochtaí comhshaoil.

Tá dlí an AE chomh húdarásach céanna leis an dlí náisiúnta. Fearacht an dlí náisiúnta, tugann dlí an AE cearta agus oibleagáidí d'údaráis náisiúnta, do ghnólachtaí agus don duine aonair.