Sökväg

Hänvisning till rättsakter

Förfarandet inrättades år 1983 genom rådets direktiv 83/189/EEG och har sedan ändrats, huvudsakligen genom rådets direktiv 88/182/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 94/10/EG.

Detta förfarande har sedan kodifierats genom direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 och ändrats genom direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998, huvudsakligen för att utvidga dess tillämpningsområde. Det omfattar nu alla jordbruks- och industrivaror, och från och med den 5 augusti 1999 kommer det också att innefatta regler om informationssamhällets tjänster (inofficiell konsoliderad version av direktiv 98/34/EG och 98/48/EG).

En mycket viktig dom avfattad av domstolen relaterar till tolkningen av '83/189-förfarandet'. Den kallas 'CIA Security' och är daterad den 30 april 1996. Den bekräftar en ståndpunkt som kommissionen haft sedan länge, nämligen att en nationell bestämmelse som inte anmälts, trots att den skulle ha anmälts enligt '83/189-förfarandet' (numera 98/34-förfarandet), inte kan tillämpas gentemot enskilda personer.

                                                            [HOME] [98/34-FÖRFARANDET] [WHO'S WHO] [DATABASE] [HELP] [LÄNKAR]