Διαδρομή πλοήγησης

Τι είναι η Διαδικασία 98/34 ?

Η Οδηγία 98/34/ΕΚ (πρώην 83/189/ΕΟΚ) δημιουργεί μια διαδικασία που επιβάλλει υποχρέωση στα Κράτη Μέλη να γνωστοποιούν στην Επιτροπή και μεταξύ τους όλα τα σχέδια τεχνικών κανονισμών που αφορούν προϊόντα και σύντομα τις υπηρεσίες Κοινωνίας Πληροφοριών πριν από την έγκρισή τους στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην εξασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου σχετικά με τους εν λόγω κανονισμούς. Επειδή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αδικαιολόγητα εμπόδια μεταξύ Κρατών Μελών, η γνωστοποίησή τους σε μορφή σχεδίου και η εν συνεχεία αξιολόγηση του περιεχομένου τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βοηθούν στη μείωση αυτού του κινδύνου.

                                                            [HOME] [Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 98/34] [WHO'S WHO] [DATABASE] [HELP] [ΣΥΝΔΕΣΌΙ]