Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Turism

Samråd om en europeisk kvalitetsmärkning för turistnäringen

Politikområde

Näringsliv

Målgrupper

Offentliga och privata organisationer och allmänheten

Samrådsperiod

Från 13.4.2012 till 13.7.2012 - Samrådet är nu avslutat

Syftet med samrådet

Det finns i dag en rad olika offentliga och privata initiativ i EU där man försöker fastställa vilka principer och kriterier som ska gälla för kvalitetsturism.

Kvalitetssystemen gäller dock i regel enskilda sektorer eller regioner och det finns ingen samordnad och enhetlig europeisk policy.

De splittrade initiativen gör det svårare att skapa likvärdiga förutsättningar för kvalitetsturism i hela EU, vilket kan försämra den europeiska turistnäringens konkurrenskraft.

Syftet med samrådet är att få in synpunkter på ett eventuellt EU-initiativ, från både allmänheten och olika offentliga och privata aktörer.

Kommissionen kan till exempel tänka sig ett system med europeisk kvalitetsmärkning av turism för att öka insynen i kvalitetsbedömningarna och göra dem mer enhetliga på EU-nivå.

Alla kvalitetssystem inom turistnäringen som uppfyller de gemensamma europeiska kriterierna ska kunna omfattas av den europeiska märkningen.

Dina synpunkter kan hjälpa oss att bedöma vilket genomslag initiativet kan få.

Alla intresserade är välkomna att svara på frågorna.

Vi kommer dessutom att göra en konsumentundersökning via den här webbplatsen i slutet av april 2012.

Så här lämnar du ditt bidrag

Både privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet.

Alla bidrag kommer att läggas ut på nätet.
Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter och svar ska du läsa de särskilda regler om skydd av personuppgifter som gäller för samrådet.

För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer (icke-statliga organisationer, branchorganisationer, företag m.fl.) att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i EU:s öpppenhetsregister och förbinda sig att följa registrets uppförandekod.
  • Om din organisation redan är registrerad, ange organisationens namn, adress och id-nummer på bidragets första sida. Ditt bidrag anses då representera organisationens synpunkter.
  • Om din organisation inte är registrerad kan du registrera den nu.
    Gå sedan tillbaka till den här sidan för att lämna ditt bidrag som företrädare för en registrerad organisation.
  • Svar från organisationer som inte är registrerade publiceras som enskilda bidrag.

Kommissionen uppmanar organisationer som vill lämna synpunkter inom ramen för offentliga samråd att ge kommissionen och allmänheten information om vem och vad de representerar.
Om en organisation beslutar att inte lämna denna information är det kommissionens uttalade policy att publicera bidraget som ett enskilt bidrag. (Normer för samråd, KOM (2002) 704 och meddelandet om uppföljning av europeiska öppenhetsinitiativet, KOM (2007) 127, 21.3.2007).

Om du inte vill att ditt namn offentliggörs på webbplatsen ska du uttryckligen ange det i ditt bidrag.
Ditt bidrag betraktas i så fall som anonymt och alla direkta hänvisningar till din identitet tas bort från dokumentet.

Läs samrådsdokumentet

  • Läs samrådsdokumentet pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Gå till frågeformuläret

  • Frågeformuläret finns bara på engelska msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Bakgrundsmaterial

Kontakt

Ansvarig avdelning

GD Näringsliv, enhet E/1: Utveckling av turistpolitiken

E-post

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Postadress

Europeiska kommissionen, B100 04/004, 1049 Bryssel, Belgien

Läs bidragen

Deltagarna i samrådet

Resultatet av samrådet och kommande etapper

Analys av svaren

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida