Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Turystyka

Otwarte konsultacje w sprawie europejskiego znaku jakości w turystyce dla potrzeb inicjatywy w sprawie systemów jakości

Obszar(-y) polityki

Przedsiębiorstwa

Grupa(-y) docelowa(-e)

Organizacje publiczne i prywatne, osoby fizyczne

Czas trwania

Od 13.04.2012 do 13.07.2012 - Konsultacje zostały zakończone

Cel konsultacji

W chwili obecnej istnieje wiele różnych inicjatyw publicznych i prywatnych mających na celu określenie zasad i kryteriów, jakich powinny przestrzegać europejskie podmioty sektora turystyki w celu zagwarantowania wysokiej jakości usług turystycznych w UE.

Jednak wspomniane systemy jakości są często mało spójne i niewystarczająco skoordynowane. Koncentrują się bowiem na celach poszczególnych sektorów lub regionów i nie biorą pod uwagę zintegrowanego podejścia w skali europejskiej.
Tego rodzaju podziały mogą być przeszkodą dla zapewnienia równych w skali UE warunków świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych w całej Europie, co z kolei może odbić się negatywnie na konkurencyjności europejskiego sektora turystyki.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii szerokiego kręgu podmiotów publicznych i prywatnych oraz osób fizycznych na temat działań, jakie mogłaby w tej dziedzinie podjąć UE.

Jednym z możliwych działań, jakie rozważa Komisja, byłoby wystąpienie z wnioskiem w sprawie europejskiego znaku jakości w turystyce dla potrzeb inicjatywy w sprawie systemów jakości. Mogłoby to zwiększyć przejrzystość i spójność oceny jakości na poziomie UE.

Europejski znak jakości byłby przyznawany istniejącym i planowanym systemom jakości w turystyce, które spełniają wspólne kryteria europejskie.

Wyniki tych konsultacji pomogą nam w dokonaniu oceny skutków proponowanej inicjatywy.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do wyrażenia swojej opinii za pośrednictwem specjalnego kwestionariusza.

Ponadto pod koniec kwietnia 2012 r. na tej stronie pojawi się również kwestionariusz dla konsumentów.

Jak przesłać odpowiedź

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie osoby fizyczne i organizacje.

Nadesłane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie.
Przed wypełnieniem kwestionariusza prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym znajdą Państwo informacje o tym, jak przetwarzane są dane osobowe uczestników i udzielone przez nich odpowiedzi.

W celu zapewnienia przejrzystości, zachęcamy organizacje (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe, firmy itp.) do udostępnienia szerokiemu ogółowi niezbędnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącemu przejrzystości i zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania.
  • Jeśli Państwa organizacja jest już zarejestrowana, prosimy na pierwszej stronie formularza podać jej nazwę i adres oraz numer identyfikacyjny w rejestrze. Uznamy wówczas, że Państwa odpowiedź wyraża poglądy Państwa organizacji.
  • Organizacje dotychczas niezarejestrowane można zarejestrować tutaj.
    Następnie prosimy powrócić na tę stronę i przesłać formularz już jako organizacja zarejestrowana.
  • Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane zostaną opublikowane oddzielnie.

Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych przedstawieniem swoich uwag w ramach konsultacji społecznych o udostępnienie jej oraz podanie do wiadomości publicznej informacji o tym, kogo i jakie interesy reprezentują.
Jeżeli dana organizacja podejmie decyzję o niepodawaniu takich informacji, Komisja zaliczy je – zgodnie z oficjalnie przyjętą polityką – do grupy odpowiedzi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704, oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, zob. COM (2007) 127 z 21.3/2007).

Respondenci, którzy nie życzą sobie, aby ich nazwisko zostało umieszczone na stronie internetowej, powinni w sposób jasny i wyraźny zaznaczyć to w swojej odpowiedzi.
W takich przypadkach odpowiedzi zostaną opublikowane anonimowo, a wszelkie bezpośrednie odniesienia do tożsamości respondenta zostaną usunięte z dokumentu.

Zobacz dokument będący przedmiotem konsultacji

  • Zobacz dokument pdf - 25 KB [25 KB] English (en) będący przedmiotem konsultacji

Przejdź do kwestionariusza

  • Kwestionariusz dostępny jest w języku angielskim msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Dokumenty referencyjne

Kontakt

Dział prowadzący

DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, dział E/1: Tourism Policy Development (Kształtowanie polityki w dziedzinie turystyki)

E-mail

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Adres pocztowy

Komisja Europejska, B100 04/004, B-1049 Bruksela, Belgia

Przeglądaj odpowiedzi

Uczestników konsultacji pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Analiza odpowiedzi pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj