This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Turasóireacht

Comhairliúchán Oscailte ar an Tionscnamh um Lipéad Turasóireachta an Aontais Eorpaigh do Chórais Ardmhianaigh

Réimse/í beartais

Fiontraíocht

Spriocghrúpaí

Eagrais phroiblí is phríobháideacha, daoine ar leith

Tréimhse chomhairliúcháin

Ó 13.04.2012 go 13.07.2012 - Tá an comhairliúchán seo dúnta anois

Cuspóir an chomhairliúcháin

Tá raon leathan tionscnamh faoi láthair, idir phoiblí is phríobháideach, a bhfuil fúthu na prionsabail is na critéir a shainiú a úsáidfidh páirtithe leasmhara turasóireachta Eorpacha d'fhonn cur ar fáil is forbairt na turasóireachta ardmhianaigh san AE a chinntiú.

Is minic ná bíonn mórán comhsheasmhachta ná comhordaithe idir na córais ardmhianaigh sin óir is gnách gur ar earnálacha ar leith nó ar chuspóirí críche a dhíríonn siad, gan cur chuige comhtháite Eorpach a leanúint.
Féadann an ilroinnt sin bac a chur le páirc imeartha chothrom a bhaint amach san AE chun seirbhísi ardmhianaigh turasóireachta a chur ar fáil ar fud na hEorpa, agus is dócha gurb í earnáil turasóireachta na hEorpa atá thíos leis.

Tá sé de chuspóir ag an gcomhairliúchán poiblí seo tuairimí a fháil ó sciar leathan de pháirtithe leasmhara, idir phoiblí is phríobháideach, faoi ghníomh féideartha AE sa réimse seo.

Ar cheann de na gníomhartha féideartha, feiceann an Coimisiún an togra do lipéad Turasóireachta Eorpach do Chórais Ardmhianaigh, arbh acmhainn dó breis trédhearcachta is comhsheasmhachta a thabhairt isteach i luacháil an ardmhianaigh ag leibhéal an AE.

D'aithneodh an lipéad Eorpach na córais ardmhianaigh turasóireachta atá is a bheidh, is a chloíonn le comhchritéir Eorpacha.

Cabhróidh torthaí an chomhairliúcháin linn le tionchair an tionscnaimh bheartaithe a mheas.

Tugtar cuireadh do chách a bhfuil speis acu a dtuairimí a chur in iúl tríd an gceistneoir a fhreagairt.

Sa bhreis air sin, beidh ceistneoir do thomhaltóirí ar fáil tríd an suiomh gréasáin seo thart ar dheireadh Aibreáin 2012.

Conas d'aighneacht a chur isteach

Tá fáilte roimh gach duine is eagras aighneachtaí a chur isteach sa chomhairliúchán seo.

Foilseofar aighneachtaí ar an Idirlíon.
Sula nglacfaidh tú páirt, léigh an ráiteas príobháide a ghabhann leis an gcomhairliúchán seo le heolas a fháil ar an tslí a bpléifear le do shonrai pearsanta is le d'aighneacht.

Ar mhaithe le trédhearcacht, tugtar cuireadh d'eagrais (ar a n-áirítear ENRanna, cumainn thrádála, gnóthais, ...) faisnéis ábhartha fúthu féin a thabhairt don phobal ach clárú sa Chlár Trédhearcachta agus glacadh lena Chód Iompraíochta.
  • Má tá tú cláraithe cheana féin, tabhair ainm is seoladh d'eagrais is uimhir do Chéannachta Cláraithe ar an gcéad leathanach de d'aighneacht. Measfar ansin gur tuairimí d'eagrais atá i d'aighneacht.
  • Mura bhfuil d'eagras cláraithe, tig leat é a chlárú anois.
    Ansin fill ar an leathanach seo chun d'aighneacht a chur isteach mar eagras cláraithe.
  • Freagairtí ó eagrais nár cláraíodh, foilseofar ar leith iad.

Eagrais a bhfuil fúthu tuairimí a chur isteach i gcomhthéacs comhairliúchán poiblí, iarrann an Coimisiún orthu faisnéis faoi cé hiad féin agus cé hiad na daoine a bhfuil siad ionadaíoch orthu a thabhairt don Choimisiún is don mhórphobal.
Má chinneann an t-eagras gan an fhaisnéis sin a chur ar fáil, tá sé de bheartas sonraithe ag an gCoimisiún a n-aighneachtaí a liostáil mar aighneachtaí ó dhaoine aonair. (Caighdeáin Chomhairliúcháin, féach COM (2002) 704, agus an Teachtaireacht ar athleanúint ETI, féach COM (2007) 127 den 21/03/2007).

Freagróirí nach mian leo go luafaí a n-ainm ar an suíomh gréasáin, ba cheart dóibh é sin a rá go sainráiteagus go soiléir ina bhfreagairt.
Sa chás sin, foilseofar a n-aighneacht mar fhreagairt gan ainm agus scriosfar gach tagairt dhíreach dá gcéannacht ón gcáipéis.

Féach ar an gceistneoir

  • Tá fáil ar an gceistneoir as Béarla msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Cáipéisí tagartha

Sonraí teagmhála

Seirbhís atá freagrach

AS Fiontair agus Tionscail, Aonad E/1: Forbairt Beartais Turasóireachta

r-Phost

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Seoladh poist

An Coimisiún Eorpach, B100 04/004, B-1049 an Bhruiséil, an Bheilg

Féach ar na haighneachtaí

Freagróirí ar an gcomhairliúchán pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Torthaí an chomhairliúcháín is na chéad chéimeanna eile

Anailís ar na freagraí pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo