Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Turism

Euroopa turismi kvaliteedimärgise algatust käsitlev avalik konsultatsioon

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Ettevõtlus

Sihtrühm(ad)

Aavaliku ja erasektori organisatsioonid

Konsultatsiooni kestus

13.04.2012–13.07.2012 - See konsultatsioon on lõppenud

Konsultatsiooni eesmärk

Praegu eksisteerib suur hulk erinevaid avaliku ja erasektori algatusi, mille eesmärk on määratleda põhimõtted ja kriteeriumid, mida Euroopa turismisektori sidusrühmad saaksid kasutada kvaliteetsete turismiteenuste arendamiseks ja pakkumiseks ELis.

Nende kvaliteedisüsteemide ühtsus ja kooskõla on aga sageli puudulik, kuna nad keskenduvad tavaliselt üksikutele sektoripõhistele või piirkondlikele eesmärkidele, järgimata Euroopa ühtset lähenemisviisi.
Selline killustatus võib takistada ELi üleste võrdsete tingimuste loomist kvaliteetsete turismiteenuste pakkumiseks kogu Euroopas, mis võib omakorda kahjustada Euroopa turismisektori konkurentsivõimet.

Käesoleva avaliku konsultatsiooni eesmärk on saada teada, milline on avaliku ja erasektori sidusrühmade ning üksikisikute arvamus võimalike ELi meetmete kohta asjaomases valdkonnas.

Komisjon näeb ühe võimaliku meetmena ettepanekut Euroopa turismi kvaliteedimärgise süsteemide kohta, mis suurendaks kvaliteedihindamise läbipaistvust ja ühtsust ELi tasandil.

Euroopa märgisega tunnustataks neid olemaolevaid ning tulevasi turismi kvaliteedisüsteeme, mis vastavad ühistele Euroopa kriteeriumitele.

Konsultatsiooni tulemused aitavad hinnata kavandatava algatuse mõju.

Kõik huvitatud pooled on oodatud esitama oma seisukohad, vastates küsimustikule.

Lisaks avaldatakse 2012. aasta aprilli lõpus käesoleval saidil tarbijaküsitlus.

Kuidas esitada oma seisukohti?

Käesolevas konsultatsioonis võivad osaleda kõik üksikisikud ja organisatsioonid.

Saadud vastused avaldatakse Internetis.
Enne konsultatsioonis osalemist tutvuge kõnealuse konsultatsiooni käigus kohaldatavate isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis selgitavad, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel (sealhulgas valitsusvälised organisatsioonid, kutse- ja äriühingud) palutud esitada asjakohane teave enda kohta, registreerudes läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit.
  • Kui olete juba registreeritud, palun märkige oma vastuse esimesele leheküljele oma organisatsiooni nimi ja aadress ning registri tunnusnumber. Teie vastust käsitletakse sellisel juhul kui teie organisatsiooni seisukohta.
  • Kui teie organisatsioon ei ole registreeritud, siis on teil võimalik registreerida nüüd.
    Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ning saatke oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.
  • Registreerimata organisatsioonide seisukohad avaldatakse eraldi.

Komisjon palub, et organisatsioonid, kes soovivad avaliku konsultatsiooni käigus oma arvamusi esitada, annaksid komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mis seisukohti nad esindavad.
Kui organisatsioon otsustab nimetatud teavet mitte esitada, siis näeb komisjoni tava ette, et esitatud seisukohti käsitatakse eraisiku arvamustena. (Konsulteerimisnõuded, vt KOM(2002) 704, ning Euroopa läbipaistvuse algatuse järelmeetmeid käsitlev teatis, vt KOM(2007) 127, 21.3.2007)

Vastaja, kes ei soovi oma nime avaldamist veebisaidil, peab seda oma vastuses selgesõnaliselt ja arusaadavalt mainima.
Sellisel juhul avaldatakse tema seisukohad anonüümse vastusena ning dokumendist kustutatakse kõik otsesed viited tema isikule.

Vaadake konsultatsioonidokumenti

  • Vaadake konsultatsioonidokumenti pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Vaadake küsimustikku

  • Küsimustik on kättesaadav inglise keeles msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Viitedokumendid

Kontaktandmed

Vastutav talitus

DG Enterprise and Industry, Unit E/1: Tourism Policy Development

E-post

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Postiaadress

European Commission, B100 04/004, B-1049 Brussels, Belgium

Vaadake vastuseid

Vastajad konsultatsiooni pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Analüüsima vastuseid pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg