Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Τουρισμός

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού σήματος για τα συστήματα ποιότητας στον τουρισμό

Τομέας (τομείς)πολιτικής

Επιχειρήσεις

Ομάδες στόχοι

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ιδιώτες.

Περίοδος διαβούλευσης

Από 13.04.2012 μέχρι 13.07.2012 -Η διαβούλευση αυτή έχει κλείσει

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Σήμερα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών για τον καθορισμό των αρχών και κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι φορείς του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών στην ΕΕ.

Ωστόσο, αυτά τα συστήματα ποιότητας στερούνται συχνά συνοχής και συντονισμού δεδομένου ότι επικεντρώνονται συνήθως σε μεμονωμένους τομεακούς ή εδαφικούς στόχους χωρίς να ακολουθούν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση.
Ο κατακερματισμός αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την παροχή υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη και, κατά συνέπεια, να βλάψει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα.

Σκοπός της δημόσιας αυτής διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις ενός μεγάλου κύκλου ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και πολιτών σχετικά με πιθανή ανάληψη δράσης από την ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα.

Μεταξύ των πιθανών δράσεων που προτίθεται να προτείνει η Επιτροπή είναι η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού σήματος για τα συστήματα ποιότητας στον τουρισμό, το οποίο θα συμβάλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια και συνοχή στην αξιολόγηση της ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ.

Για το ευρωπαϊκό αυτό σήμα θα λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα ποιότητας στον τουρισμό που είναι σύμφωνα με τα κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια.

Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της προτεινόμενης πρωτοβουλίας.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο.

Επίσης, προς το τέλος Απριλίου 2012 θα διατίθεται μέσω αυτού του ιστότοπου ένα ερωτηματολόγιο για τους καταναλωτές.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Στη διαβούλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί.

Όλες οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν στο Διαδίκτυο.
Προτού απαντήσετε, διαβάστε τη δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στη διαβούλευση αυτή, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι απόψεις σας.

Για λόγους διαφάνειας, οι φορείς (όπως ΜΚΟ, εμπορικές ενώσεις, επιχειρήσεις, κ.λπ.) καλούνται να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία τους μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας του.
  • Αν έχετε ήδη καταχωριστεί, παρακαλείστε να αναφέρετε στην πρώτη σελίδα της απάντησής σας το όνομα και τη διεύθυνση του οργανισμού που εκπροσωπείτε και τον αριθμό καταχώρισης στο μητρώο. Με τον τρόπο αυτόν, οι απαντήσεις σας θα θεωρηθεί ότι εκπροσωπούν τις απόψεις του οργανισμού σας.
  • Αν ο οργανισμός ή φορέας σας δεν είναι καταχωρισμένος, μπορείτε να τον καταχωρίσετε τώρα.
    Στη συνέχεια επιστρέψτε σε αυτή τη σελίδα για να υποβάλετε τις παρατηρήσεις ως καταχωρισμένος πλέον οργανισμός.
  • Απαντήσεις από μη καταχωρισμένους οργανισμούς θα δημοσιευτούν χωριστά.

Η Επιτροπή καλεί τους οργανισμούς που επιθυμούν να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων να παρέχουν στην ίδια και στο κοινό κάθε πληροφορία σχετικά με το ποιον και τι εκπροσωπούν.
Σύμφωνα με τη διακηρυγμένη πολιτική της Επιτροπής, αν ένας οργανισμός αποφασίσει να μην παρέχει τις πληροφορίες αυτές, οι παρατηρήσεις του θα θεωρηθούν ως ατομικές συνεισφορές. (Προδιαγραφές διαβουλεύσεων, βλέπε COM (2002) 704, και την ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια", βλέπε COM (2007) 127 της 21/03/2007).

Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν θα ήθελαν να δημοσιευτεί το όνομά τους στον ιστότοπο θα πρέπει να το δηλώσουν ρητά και σαφώς στην απάντησή τους.
Στην περίπτωση αυτή, η απάντησή τους θα δημοσιευτεί ανώνυμα και οποιαδήποτε άμεση αναφορά στα στοιχεία της ταυτότητάς τους θα διαγραφεί από το έγγραφο.

Δείτε το έγγραφο διαβούλευσης

  • Δείτε το έγγραφο διαβούλευσης pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Δείτε το ερωτηματολόγιο

  • Το ερωτηματολόγιο υπάρχει στα αγγλικά msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Έγγραφα αναφοράς

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρμόδια υπηρεσία

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, μονάδα E/1: Ανάπτυξη Τουριστικής Πολιτικής

ηλεκτρονική διεύθυνση

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Ταχυδρομική διεύθυνση

European Commission, B100 04/004, B-1049 Brussels, Belgium

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Aνάλυση των αντιδράσεων pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση