Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Туризъм

Открита консултация относно инициативата за европейски знак за качество на системите в областта на туризма

Области от политиката

Предприятия

Целеви групи

Публични и частни организации, граждани.

Период на консултацията

От 13.04.2012 г. до 13.07.2012 г. (Тази консултация вече приключи)

Цел на консултацията

В момента съществуват редица публични и частни инициативи, чиято цел е определяне на принципи и критерии, които да се използват от заинтересованите от европейския туризъм лица за гарантиране на разработването и предоставянето на качествени туристически услуги в ЕС.

Тези системи за качество обаче често се отличават с недостатъчна последователност и координация, тъй като обикновено са насочени към отделни секторни или териториални цели и не следват интегриран европейски подход.
Тази фрагментарност вероятно е пречка да се постигнат еднакви условия на равнище ЕС за предоставяне на висококачествени туристически услуги в цяла Европа, което може да навреди на конкурентоспособността на европейския туристически сектор.

Целта на тази обществена консултация е да събере мнения от широк кръг заинтересовани лица от публичния и частния сектор, както и от граждани, за евентуално действие на ЕС в тази област.

Едно от възможните действия е предвиденото от Комисията предложение за европейски знак за качество на системите в областта на туризма, което може да повиши прозрачността и последователността при оценката на качеството на равнище ЕС.

С европейския знак ще бъдат отличавани съществуващи и бъдещи системи за качество в областта на туризма, които са съобразени с общите европейски критерии.

Резултатите от тази консултация ще ни помогнат да оценим ефекта от предложената инициатива.

Приканваме всички заинтересовани страни да изразят мнението си, като отговорят на въпросника.

Освен това в края на април 2012 г. на този уебсайт ще бъде достъпен и потребителски въпросник.

Как да изпратите мнението си

Консултацията е отворена за всички граждани и организации.

Получените мнения ще бъдат публикувани в интернет.
Преди да се включите в консултацията, моля, прочетете декларацията за поверителност, прикачена към нея, за да разберете как ще бъдат обработвани вашите лични данни и мнения.

В интерес на прозрачността организациите (включително неправителствени организации, търговски асоциации, предприятия и др.) се приканват да предоставят на обществеността достатъчно информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и се ангажират да спазват неговия Кодекс за поведение.
  • Ако вече сте регистрирани, моля, посочете на първата страница на вашия коментар името и адреса на организацията си и нейния идентификационен номер в регистъра. В такъв случай коментарът ви ще бъде сметнат за представителен за вашата организация.
  • Ако вашата организация не е регистрирана, можете да я регистрирате сега.
    След това се върнете на тази страница, за да изпратите коментара си от името на регистрирана организация.
  • Отговорите от нерегистрирани организации ще бъдат публикувани отделно.

Комисията призовава организациите, които искат да изпратят коментари в контекста на публична консултация, да предоставят на нея и на обществеността подробна информация за това кого и какво представляват.
Ако дадена организация реши да не предостави подобна информация, официалната политика на Комисията е да поставя нейните коментари в списъка с коментари на граждани. (Вижте „Стандарти за консултации“ (COM (2002) 704) и „Съобщение за последващите мерки по Европейската инициатива за прозрачност“ (COM (2007) 127 от 21.3.2007 г.).

Участници в допитването, които не желаят имената им да бъдат публикувани на уебсайта, трябва изрично и ясно да посочат това в коментара си.
В такъв случай техният коментар ще бъде публикуван като анонимен отговор и всички преки препратки към идентичността им ще бъдат изтрити от документа.

Разгледайте документа по консултацията

  • Разгледайте документа по консултацията pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Преглед на въпросника

  • Въпросникът е достъпен на английски msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Документи за справка

За контакти

Отговорна служба

Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, отдел E/1: Развитие на политиката в областта на туризма

Електронен адрес

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Пощенски адрес

European Commission, B100 04/004, B-1049 Brussels, Belgium

Преглед на коментарите

Участниците в консултациите pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Анализ на отговорите pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта