Навигационна пътека

Туризъм

Открита консултация относно инициативата за европейски знак за качество на системите в областта на туризма

Области от политиката

Предприятия

Целеви групи

Публични и частни организации, граждани.

Период на консултацията

От 13.04.2012 г. до 13.07.2012 г. (Тази консултация вече приключи)

Цел на консултацията

В момента съществуват редица публични и частни инициативи, чиято цел е определяне на принципи и критерии, които да се използват от заинтересованите от европейския туризъм лица за гарантиране на разработването и предоставянето на качествени туристически услуги в ЕС.

Тези системи за качество обаче често се отличават с недостатъчна последователност и координация, тъй като обикновено са насочени към отделни секторни или териториални цели и не следват интегриран европейски подход.
Тази фрагментарност вероятно е пречка да се постигнат еднакви условия на равнище ЕС за предоставяне на висококачествени туристически услуги в цяла Европа, което може да навреди на конкурентоспособността на европейския туристически сектор.

Целта на тази обществена консултация е да събере мнения от широк кръг заинтересовани лица от публичния и частния сектор, както и от граждани, за евентуално действие на ЕС в тази област.

Едно от възможните действия е предвиденото от Комисията предложение за европейски знак за качество на системите в областта на туризма, което може да повиши прозрачността и последователността при оценката на качеството на равнище ЕС.

С европейския знак ще бъдат отличавани съществуващи и бъдещи системи за качество в областта на туризма, които са съобразени с общите европейски критерии.

Резултатите от тази консултация ще ни помогнат да оценим ефекта от предложената инициатива.

Приканваме всички заинтересовани страни да изразят мнението си, като отговорят на въпросника.

Освен това в края на април 2012 г. на този уебсайт ще бъде достъпен и потребителски въпросник.

Как да изпратите мнението си

Консултацията е отворена за всички граждани и организации.

Получените мнения ще бъдат публикувани в интернет.
Преди да се включите в консултацията, моля, прочетете декларацията за поверителност, прикачена към нея, за да разберете как ще бъдат обработвани вашите лични данни и мнения.

В интерес на прозрачността организациите (включително неправителствени организации, търговски асоциации, предприятия и др.) се приканват да предоставят на обществеността достатъчно информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и се ангажират да спазват неговия Кодекс за поведение.
  • Ако вече сте регистрирани, моля, посочете на първата страница на вашия коментар името и адреса на организацията си и нейния идентификационен номер в регистъра. В такъв случай коментарът ви ще бъде сметнат за представителен за вашата организация.
  • Ако вашата организация не е регистрирана, можете да я регистрирате сега.
    След това се върнете на тази страница, за да изпратите коментара си от името на регистрирана организация.
  • Отговорите от нерегистрирани организации ще бъдат публикувани отделно.

Комисията призовава организациите, които искат да изпратят коментари в контекста на публична консултация, да предоставят на нея и на обществеността подробна информация за това кого и какво представляват.
Ако дадена организация реши да не предостави подобна информация, официалната политика на Комисията е да поставя нейните коментари в списъка с коментари на граждани. (Вижте „Стандарти за консултации“ (COM (2002) 704) и „Съобщение за последващите мерки по Европейската инициатива за прозрачност“ (COM (2007) 127 от 21.3.2007 г.).

Участници в допитването, които не желаят имената им да бъдат публикувани на уебсайта, трябва изрично и ясно да посочат това в коментара си.
В такъв случай техният коментар ще бъде публикуван като анонимен отговор и всички преки препратки към идентичността им ще бъдат изтрити от документа.

Разгледайте документа по консултацията

  • Разгледайте документа по консултацията pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Преглед на въпросника

  • Въпросникът е достъпен на английски msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Документи за справка

За контакти

Отговорна служба

Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, отдел E/1: Развитие на политиката в областта на туризма

Електронен адрес

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Пощенски адрес

European Commission, B100 04/004, B-1049 Brussels, Belgium

Преглед на коментарите

Участниците в консултациите pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Анализ на отговорите pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта