Navigačný riadok

Užitočné odkazy

Táto stránka obsahuje súpis odkazov na internetové stránky týkajúce sa cestovného ruchu. Zahŕňa oficiálne internetové stránky ministerstiev cestovného ruchu všetkých členských štátov, ako aj štátov EZVO. Obsahuje aj odkazy na národné organizácie cestovného ruchu, európske inštitúcie a medzinárodné organizácie a združenia, či na iné súvisiace internetové stránky Európskej únie.

 MINISTERSTVÁ JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

RakúskoBelgicko (oblasť Bruselu)Belgicko (Flámsko)
Belgicko (nemecky hovoriace spoločenstvo)Belgicko (Valónsko)Bulharsko
CyprusČeská republikaDánsko
EstónskoFrancúzskoFínsko
NemeckoGréckoMaďarsko
ÍrskoTalianskoLotyšsko
LitvaLuxemburskoMalta
HolandskoPoľskoPortugalsko
RumunskoSlovenská republikaSlovinsko
ŠpanielskoŠvédskoSpojené kráľovstvo

 EHP/EZVO

IslandNórskoLichtenštajnskoŠvajčiarsko

 NÁRODNÉ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU

Cez stránku Európskej komisie cestovného ruchu

 INŠTITÚCIE EÚ

Európsky parlament:Rada EÚEurópsky hospodársky a sociálny výbor
-Výbor EP pre dopravu a cestovný ruchVýbor regiónovEUROSTAT
- Register dokumentov EP  

 MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

Rada EurópyOECDUNEP
UNESCOSvetová organizácia cestovného ruchu 

 EURÓPSKE A MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIA

ACIMedzinárodná rada letísk

Medzinárodná rada letísk (Airports Council International – ACI) je jediné celosvetové odborné združenie prevádzkovateľov letísk.

AERZdruženie európskych regiónov

Združenie AER zastupuje záujmy viac než 250 regiónov z 32 krajín v Európe. Regióny sú blízke občanom a sú plne pripravené na realizáciu trvalo udržateľných politík, ktoré prinesú hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj do jednotlivých komunít. Z cestovného ruchu sa stal neoceniteľný nástroj zhodnocovania miestnych iniciatív a podpory ekologického rozvoja. Združenie AER sa preto podujalo pomáhať svojim členom pri tvorbe zásad trvalo udržateľného cestovného ruchu.

AEAAsociácia európskych leteckých spoločností

AEA – Asociácia európskych leteckých spoločností – združuje 31 veľkých leteckých spoločností a už viac ako 50 rokov dôveryhodne hovorí v mene európskeho leteckého priemyslu.

BEUCEurópska organizácia spotrebiteľov  

Federácia 40 národných a nezávislých spotrebiteľských združení z Európy.

BITS –Medzinárodný úrad pre sociálny cestovný ruch

Svetová organizácia pre cestovný ruch BITS zahŕňa viac než 145 členských zariadení z takmer 40 rôznych krajín.

CECTAAsociácia cestovného ruchu stredoeurópskych krajín

Ide o zastrešujúcu organizáciu v samom srdci novej Európy, ktorá združuje spoločné záujmy Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Slovenska a Poľska a ich organizácií cestovného ruchu.

ATLASEuropean Association for Tourism and Leisure Education

Združenie ATLAS je fórom na podporu výmenných pobytov pracovníkov a študentov, medzinárodného výskumu a uľahčenie tvorby osnov a profesionálneho rozvoja. V súčasnosti má združenie ATLAS členov vo viac ako 70 krajinách.

EFCTEurópska federácia kongresových miest

Táto jedinečná európska federácia kongresových zariadení je rýchly, presný a nezávislý zdroj informácií pri hľadaní destinácií v Európe spomedzi 90 miest v 30 európskych krajinách.

EuroARTEuropean Federation of Artists' Colonies

Umelecké kolónie ponúkajú oblasti, ktoré mimo veľkých metropol ponúkajú jedinečnú zmes umenia, kultúry, dedinských tradícií a vidieka – a to všetko v mene kultúrneho cestovného ruchu.

 

ENATEurópska sieť pre cestovný ruch prístupný pre všetkých

ENAT je európska sieť viac než 180 členských organizácií, ktoré sa priamo venujú podpore a rozvoju turistických destinácií, produktov a služieb dostupných pre turistov každého veku a schopností.

ERAEurópska asociácia regionálnych leteckých spoločností

Asociácia ERA sa rozrástla na zástupcu viac než 220 spoločností. Ide o jediný orgán zastupujúci záujmy vnútroeurópskej leteckej dopravy v Európe.

ETAGEuropean Travel & Tourism Action Group

Skupina sa snaží zisťovať a podporovať spoločné záujmy v rozvoji cestovného ruchu, v ktorých vzájomne spája všetky sektory, s cieľom dať podnet k účinným technickým stykom a spolupráci medzi vládami, národnými agentúrami cestovného ruchu a subjektami v oblasti prevádzky cestovného ruchu vo verejnom aj súkromnom sektore.

ETOAAsociácia európskych subjektov cestovného ruchu

Celoeurópske obchodné združenie spoločnosti z oblasti cestovného ruchu s viac ako 400 členmi.

ITTFAMedzinárodná organizácia veľtrhov cestovného ruchu

Združuje niektoré z najlepších výstav cestovného ruchu na svete.

EUFEDFederácia asociácií mládežníckych ubytovní Európskej únie

EUFED je federácia zastupujúca záujmy asociácií mládežníckych ubytovní z jednotlivých štátov na európskej úrovni a mladých ľudí využívajúcich služby mládežníckych ubytovní.

EURADAEurópska asociácia rozvojových agentúr

Nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporovať regionálny hospodársky rozvoj formou dialógu s útvarmi Európskej komisie, výmenou osvedčených postupov medzi jej členmi, medzinárodnou spoluprácou medzi členmi a koncepciou regionálnych rozvojových agentúr. Asociácia EURADA združuje okolo 150 rozvojových agentúr z 25 krajín Európskej únie aj strednej a východnej Európy.

Eurokomory

Združenie európskych obchodných a priemyselných komôr zastupuje 44 združení obchodných a priemyselných komôr z jednotlivých štátov, európsku sieť 2 000 regionálnych a miestnych komôr, ktorých členskú základňu v Európe tvorí viac než 18 miliónov podnikov.

EuroCommerce

Organizácia EuroCommerce zastupuje medzinárodný veľkoobchod aj maloobchod v Európe a má viac než 100 členov, najmä z radov obchodných federácií z 28 európskych krajín, európskych aj národných združení zastupujúcich konkrétne odvetvia obchodu, ako aj jednotlivé firmy a spoločnosti.

EUROGITES

Európska federácia agroturistiky a vidieckej turistiky

EPEUROPARKS

Federácia národných združení rekreačných parkov a atrakcií v Európe

ECHOREuropean Castle Hotels and Restaurants

Propagácia cestovného ruchu na zámkoch a hradoch

EUTOEU Tourist Officers

EUTO je organizácia, ktorá podporuje vznik medzinárodných sietí medzi európskymi strednými a vyššími riadiacimi pracovníkmi, ktorých náplň práce tvorí najmä propagácia a rozvoj cestovného ruchu.

UEAPMEEurópsky zväz remeselníkov a malých a stredných podnikov

Ide o neziskovú a apolitickú organizáciu zamestnávateľov, ktorá zastupuje záujmy európskych remeselníkov, obchodníkov a MSP na úrovni EÚ.

European Cities Tourism

Popredná odborná sieť pre cestovný ruch, ktorá podporuje a spája záujmy cestovného ruchu v európskych mestách. Sieť združuje viac ako 105 veľkých miest z 30 krajín.

HOTRECHotely, reštaurácie a kaviarne v Európe

Organizácia HOTREC zastupuje hotely, reštaurácie a kaviarne v Európskej únii.

IAAPAMedzinárodná asociácia pre zábavné parky a atrakcie

Nezisková asociácia, ktorá pôsobí za scénou, kde pomáha majiteľom atrakcií bezproblémovo a ziskovo podnikať. Z

IACAAsociácia nezávislých leteckých dopravcov

Asociácia IACA zastupuje 39 leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú 850 najmodernejších, environmentálne efektívnych lietadiel a priamo zamestnávajú viac než 50 000 ľudí.

IATAMedzinárodné združenie leteckých prepravcov

Ide o hlavný mechanizmus spolupráce medzi leteckými spoločnosťami, podporujúci bezpečné, spoľahlivé a hospodárne letecké služby. V súčasnosti má viac než 270 členov z viac než 140 krajín z každej časti sveta.

IATANInternational Airlines Travel Agents Network

Sieť IATAN predstavuje dôležitý článok medzi dodávateľskou sférou a distribučnou sieťou pre cestovný ruch v USA.

 

IATMInternational Association of Tour Managers 

Profesijné združenie organizátorov a sprostredkovateľov zájazdov s praxou (aktívnych členov), založené pred 40 rokmi s členmi po celom svete.

ICCMedzinárodné obchodné komory

ICC (Medzinárodná obchodná komora) je hlasom svetového podnikania víťaziaceho v svetovom hospodárstve ako sila pre ekonomický rast, tvorbu pracovných miest a prosperitu.

ICCLInternational Council of Cruise Lines

Poslaním Medzinárodnej rady rekreačných plavebných spoločností (ICCL) je zúčastňovať sa regulačného procesu a tvorby politík a presadzovať všetky opatrenia na podporu bezpečného, zaisteného a zdravého prostredia pre rekreačné lode.

ICOMOSMedzinárodná rada pre pamiatky a sídla

ICOMOS je medzinárodná mimovládna organizácia odborníkov, ktorí sa venujú ochrane svetových historických pamiatok a sídel.

IFITTInternational Federation for IT and Travel & Tourism

Medzinárodná federácia pre IT a cestovný ruch (IFITT) sa snaží podporovať medzinárodnú diskusiu o informačných technológiách v oblasti cestovného ruchu.

IHRAMedzinárodná asociácia hotelov a reštaurácií

Podnikateľská organizácia zastupujúca odvetvie hotelových a reštauračných služieb na celom svete.

IRUMedzinárodná únia cestnej dopravy

Únia IRU prostredníctvom svojich národných asociácií na každom kontinente hovorí za celé odvetvie cestnej dopravy. Pomáha prevádzkovateľom autobusov, ako aj taxikárom a kamionistom z celého sveta a informuje ich o vývoji, ktorý sa týka ich činnosti.

ITFInternational Transport Workers' Federation

Členmi federácie ITF je 624 združení zastupujúcich 4 500 000 pracovníkov dopravy zo 142 krajín. Ide o jednu z niekoľkých svetových federácií združení spojených s Medzinárodnou konfederáciou slobodných odborov (ICFTU).

IUFInternational Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurants, Catering, Tobacco and Allied Workers

 

Federáciu IUF v súčasnosti tvorí 336 odborových zväzov zo 120 krajín, ktoré súhrnne zastupujú viac než 12 miliónov pracujúcich. Jej sídlo je vo švajčiarskej Ženeve.

 

 

CABILeisure tourism

Databáza Leisure tourism poskytuje rýchly prístup k prieskumu v oblasti voľného času, rekreácie, cestovného ruchu a hotelových a reštauračných služieb. Na stránke možno nájsť informácie, ktoré mapujú a odrážajú najnovšie výsledky výskumu v kľúčových oblastiach odvetvia, čím obsah dostáva skutočnú výskumnú hodnotu.

OTEOrganisation for Timesharing in Europe

OTE je organizácia s priamym členstvom, ktorá má viac než 130 členov zo všetkých sektorov priemyslu z celej Európy vrátane staviteľov rezortov, spoločností organizujúcich výmeny, správcovských a marketingových spoločností, správcov, finančných domov a predajcov.

ECTAATravel Agents and Tour Operators in Europe     

Skupina národných asociácií cestovných kancelárií a organizátorov zájazdov v rámci EÚ a medzinárodných neziskových organizácií založená podľa belgického práva so sídlom v Bruseli. Zastupuje záujmy viac než 120 000 cestovných kancelárií a organizátorov zájazdov, ktorí sa venujú zabezpečeniu aktívneho a pasívneho cestovného ruchu.

UNIUnion Network International

Regionálna a svetová organizácia pre odbory v globálnom hospodárstve služieb.

UNI EUROPAUnion Network International

V Európe je UNI-Europa so siedmimi miliónmi členov hlavným odborovým hráčom v Bruseli.

WATASvetová asociácia cestovných kancelárií

Svetová sieť odborníkov na cestovný ruch. WATA je registrovaná ako asociácia podľa švajčiarskeho občianskeho práva a ide v zásade o neziskovú organizáciu.

WTTCSvetová rada cestovného ruchu

WTTC je fórum pre popredné podniky, ktoré tvoria prezidenti, predsedovia a generálni riaditelia 100 najvýznamnejších spoločností na svete. Ide o jediný orgán zastupujúci súkromný sektor vo všetkých odvetviach cestovného ruchu vo svete.

Posledná aktualizácia: 27/10/2014 | Na začiatok