Cosán nascleanúna

Naisc úsáideacha

Sa leathanach seo tá liosta na nasc do láithreáin ghréasáin a bhaineann le cúrsaí turasóireachta. Tá láithreáin ghréasáin oifigiúla ann do gach roinn turasóireachta de chuid na mBallstátagus de chuid na Stát CSTE. Ina theannta sin, tá naisc ann d’ eagraíochtaí turasóireachta náisiúnta, d’ institiúidí Eorpacha agus d’ eagraíochtaí idirnáisiúnta agus cumainn, mar aon le láithreáin ghréasáin ábharthacha eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

 RANNA RIALTAIS NA mBALLSTÁT

An OstairAn Bheilg (Réigiún na Bruiséile)An Bheilg (Flóndras)
An Bheilg (Pobal na Gearmáinise)An Bheilg (Réigiún na Vallúnach)An Bhulgáir
An ChipirPoblacht na SeiceAn Danmhairg
An EastóinAn FhraincAn Fhionlainn
An GhearmáinAn GhréigAn Ungáir
ÉireAn IodáilAn Laitvia
An LituáinLucsamburgMálta
An ÍsiltírAn PholainnAn Phortaingéil
An RómáinPoblacht na SlóvaiceAn tSlóvéin
An SpáinnAn tSualainnAn Ríocht Aontaithe

 LEE/CSTE

An ÍoslainnAn IoruaAn LichtinstéinAn Eilbhéis

 EAGRAÍOCHTAÍ TURASÓIREACHTA NÁISIÚNTA

Trí láithreán an Coimisiún Iompair na hEorpa

 INSTITIÚIDÍ AN AE

Parlaimint na hEorpa:Comhairle an Aontais EorpaighCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
- Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht Pharlaimint na hEorpamCoiste na RéigiúnEUROSTAT
- Clár dhoiciméad Pharlaimint na hEorpa  

 EAGRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA

Comhairle na hEorpa

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta

UNEP
UNESCOEagraíocht na Turasóireachta Domhanda 

 CUMAINN EORPACHA AGUS IDIRNÁISIÚNTA

ACI - Airports Council International (Comhairle Idirnáisiúnta na nAerfort)

Is í Comhairle Idirnáisiúnta na nAerfort (ACI) an t-aon chumann gairmiúil idirnáisiúnta d’oibreoirí aerfort.

AER - Assembly of European Regions (Tionól na Réigiún Eorpach)

Gníomhaíonn an AER ar son leasanna níos mó ná 250 Réigiún ó 32 tír san Eoraip. Agus iad cóngarach dá saoránaigh, tá na réigiúin tiomanta do bheartais inbhuanaithe a chur chun feidhme, beartais lena dtugtar forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil dá bpobal. Uirlis fhíorluachmhar atá sa turasóireacht anois ar mhaithe le tábhacht a chur le tionscnaimh áitiúla agus chun éiceafhorbairt a chur chun cinn agus is é seo is cúis leis an AER a bheith ag cabhrú lena chomhaltaí chun beartais turasóireachta inbhuanaithea thógáil.

AEA - Cumann Aerlínte na hEorpa

Tugann an AEA – Cumann Aerlínte na hEorpa – 31 príomhaerlíne le chéile agus is é an t-ionadaí iontaofa de thionscal aerlíntí na hEorpa le níos mó ná 50 bliain anuas.

BEUC - Biúró Eorpach na gCumann Tomaltóirí

Is cónaidhm í seo de 40 cumann tomhaltóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta san Eoraip.

BITS -International Bureau of Social Tourism (Biúró Idirnáisiúnta de Thurasóireacht Shóisialta)

Is eagraíocht turasóireachta idirnáisiúnta an BITS ina bhfuil níos mó ná 145 comhalta de nach mór 40 tír éagsúil.

CECTA - Central European Countries Travel Association (Cumann Taistil Thíortha na hEorpa Láir)

Is brateagraíocht í seo i gcroílár na hEorpa Nua ina ndéantar leasanna coiteanna na hOstaire, Phoblacht na Seice, na Gearmáine, na hUngáire, na Slóvaice agus na Polainne mar aon le leasanna an tionscail taistil a sholáthraíonn seirbhísí dóibh a thabhairt le chéile.

ATLAS - European Association for Tourism and Leisure Education (An Cumann Eorpach d’Oideachas Turasóireachta agus Fóillíochta)

Cuireann ATLAS fóram ar fáil chun forbairt a dhéanamh ar mhalartuithe idir comhaltaí foirne agus mic léinn, ar thaighde trasnáisiúnta agus chun forbairt churaclaim agus ghairmiúil a éascú. Faoi láthair tá comhaltaí ag ATLAS i níos mó ná 70 tír.

EFCT - European Federation of Conference Towns (An Chónaidhm Eorpach do Bhailte Comhdhála)

Is í an chónaidhm Eorpach leithleach de Bhiúrónna Comhdhála an fhoinse thapaidh, chruinn agus neamhspleách eolais chun cinn scríbe a chuardach san Eoraip i measc 90 ceann scríbe i 30 tír Eorpach!

EuroART - European Federation of Artists' Colonies (An Chónaidhm Eorpach de Chóilíneachtaí Ealaíontóirí)

Cuireann sráidbhailte ealaíontóirí réimsí ar fáil duit lasmuigh de na ceannchathracha móra, réimsí ina bhfuil comhdhéanamh ar leith d’ealaín, de chultúr, de thraidisiún de sráidbhailte agus den tuath – é seo go léir ar son na turasóireachta cultúrtha!

ENAT - European Network for Accessible tourism (An Líonra Eorpach don Turasóireacht Inrochtana)

Is é ENAT an líonra Eorpach ina bhfuil níos mó ná 180 eagraíocht mar chomhaltaí a bhfuil baint dhíreach acu le cur chun cinn agus forbairt chinn scríbe turasóireachta, táirgí agus seirbhísí atá inrochtana do thurasóirí de gach aois agus cumas.

ERA -an Cumann Aerlínte um Réigiúin na hEorpa

Tá fás tagtha ar ERA ionas go ndéanann sé ionadaíocht ar níos mó ná 220 cuideachta agus is é an ERA an t-aon chomhlacht san Eoraip a bhfuil ionadaíocht á déanamh aige ar leasanna an tionscail aerthaistil laistigh den Eoraip.

ETAG - European Travel & Tourism Action Group (an Grúpa Gníomhaíochta um Thaisteal & um Thurasóireacht san Eoraip)

Grúpa is ea é seo a dhéanann iarracht ar an leas coiteann i bhforbairt na turasóireachta a aithint agus a chur chun cinn, grúpa a thugann gach earnáil le chéile chun go spreagfaí idirchaidreamh teicniúil agus comhoibriú éifeachtach idir rialtais, gníomhaireachtaí náisiúnta turasóireachta agus na leasanna oibriúcháin turasóireachta san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach.

ETOA - European Tour Operators Association (an Cumann Eorpach d’Oibreoirí Turas)

Eagraíocht trádála pan-Eorpach do chuideachtaí um Thurasóireacht san Eoraip is ea an cumann seo ina bhfuil níos mó ná 400 comhalta.

ITTFA - European Tourism Trade Fairs Association (an Cumann um Aonaigh Trádála don Turasóireacht san Eoraip)

Tugann sé seo le chéile roinnt de na taispeántais turasóireachta is fearr ar domhan.

EUFED -EU Federation of Youth Hostel Association (Cumann an AE de Chónaidhm na mBrúnna Óige)

Is í EUFED an Chónaidhm a dhéanann ionadaíocht, ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, ar leasanna Chumainn náisiúnta na mBrúnna Óige san Eoraip agus ar na daoine óga a fhanann i mBrúnna Óige.

EURADA - European Association of Development Agencies (an Cumann Eorpach do Ghníomhaireachtaí Forbartha)

Eagraíocht neamhbhrabúsach is ea í seo a dhéanann iarracht ar fhorbairt na heacnamaíochta réigiúnach a chur chun cinn trí phlé le seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh, trí dhea-chleachtais a mhalartú idir na comhaltai, trí chomhar trasnáisiúnta idir na comhaltaí agus trí na gníomhaireachtaí forbartha réigiúnacha mar choincheap. Tugann EURADA thart ar 150 gníomhaireacht forbartha le chéile ó 25 tír ón Aontas Eorpach agus ón Eoraip Láir agus Thoir ar aon.

Eurochambres

Déanann an Cumann Eorpach do Chomhlachais Lucht Trádála agus Tionscail ionadaíocht ar 44 eagraíocht náisiúnta do Chomhlachais Lucht Trádála agus Tionscail agus ar líonra Eorpach de 2 000 Comhlachas réigiúnach agus áitiúil le níos mó ná 18 milliún gnóthas san Eoraip mar chomhaltaí aige.

EuroCommerce

Déananna EuroCommerce ionadaíocht ar thráchtáil idirnáisiúnta, mhórdíola agus mhiondíola san Eoraip agus tá níos mó ná 100 comhalta ann, go háirithe cónaidhmeanna tráchtála ó 28 tír Eorpach, cumainn Eorpacha agus náisiúnta a dhéanann ionadaíocht ar bhrainsí sonracha tráchtála agus ar ghnólachtaí agus ar chuideachtaí aonair.

EUROGITES

Cónaidhm Eorpach do Thurasóireacht Feirme agus Sráidbhaile

ECHOR - European Castle Hotels and Restaurants (Óstáin agus Bialanna Caisleáin san Eoraip)

Turasóireacht na gCaisleán a chur chun cinn

EUTO - EU Tourist Officers (Oifigigh Turasóireachta an AE)

Is eagraíocht í an EUTO a spreagann idirchaidreamh trasnáisiúnta idir gach meánbhainisteoir agus ardbhainisteoir a bhfuil sé de phríomhchúram orthu an turasóireacht a chur chun cinn agus a fhorbairt.

UEAPME - European Association of Craft SMEs. (an Cumann Eorpach d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide sa Cheardaíocht)

Eagraíocht d’fhostóirí is ea í seo atá oibiachtúil agus nach lorgaíonn brabús agus déanann sí ionadaíocht ar leibhéal an AE ar leasanna cheardaíocht, cheirdeanna agus fhiontair bheaga agus mheánmhéide na hEorpa.

European Cities Tourism

Líonra ceannródaíoch do thurasóireacht ghairmiúil a dhéanann leasanna thurasóireacht na gcathracha Eorpach a chur chun cinn agus a nascadh le chéile. Déanann an líonra níos mó ná 105 mórchathracha ó 30 tír a nascadh le chéile.

HOTREC - Hotels, Restaurants & Cafes in Europe (Óstáin, Bialanna & Caiféanna san Eoraip)

Déanann HOTREC ionadaíocht ar óstáin, ar bhialanna agus ar chaiféanna san Aontas Eorpach.

IAAPA - International Association Amusement Parks & Attractions (Cumann Idirnáisiúnta do Pháirceanna Spraoi & d’Áiteanna Siamsaíochta)

Cumann neamhbhrabúsach is ea é seo a oibríonn sa chúlra chun cabhrú le húinéirí áiteanna siamsaíochta a ngnóthais a oibriú go héifeachtach agus go bhfaighidís brabús astu.

IACACumann na nAeriompróirí Idirnáisiúnta

Déanann an IACA ionadaíocht ar 39 aerlíne a oibríonn níos mó ná 850 aerárthach úrscothach atá éifeachtúil ó thaobh an chomhshaoil de agus fostaíonn an cumann níos mó ná 50 000 duine.

IATA - International Air Transport Association (an Cumann Aeriompair Idirnáisiúnta)

Príomh-fheithicil is ea í seo do chomhar idir aerlínte maidir le haersheirbhísí sábháilte, iontaofa, slán agus tíosach a chur chun cinn. Tá níos mó ná 270 Comhalta sa chumann faoi láthair ó níos mó ná 140 náisiún i ngach cúinne den domhan.

IATAN -International Airlines Travel Agents Network(Líonra Ghníomhaireachtaí Taistil d’Aerlínte Idirnáisiúnta)

Cuireann IATAN nasc ríthábhachtach ar fáil idir pobal na soláthróirí agus líonra dháileacháin taistil na Stát Aontaithe.

IATM - International Association of Tour Managers (Cumann Idirnáisiúnta na mBainisteoirí Turas)

Eagraíocht ghairmiúil de Bhainisteoirí Turas (Comhaltaí Gníomhacha) le taithí, eagraíocht a bunaíodh níos mó ná 40 bliain ó shin agus a bhfuil comhaltaí timpeall an domhain aici.

ICC - International Chambers of Commerce (Cumann Idirnáisiunta Lucht Trádála)

Gníomhaíonn an ICC (Cumann Idirnáisiúnta Lucht Trádála) ar son an lámh in uachtar a bheith ag gnó idirnáisiúnta sa gheilleagar idirnáisiúnta agus an gnó a bheith mar fhórsa do bhorradh eacnamaíoch, do chruthú fostaíochta agus do rathúnas.

ICCL - International Council of Cruise Lines (an Chomhairle Idirnáisiúnta d’Árthaigh Aistear Mara)

Is é misean na Comhairle Idirnáisiúnta d’Árthaigh Aistear Mara (ICCL) ná a bheith rannpháirteach sa phróiseas rialúcháin agus sa phróiseas forbartha beartas agus gach beart a spreagann timpeallacht sábháilte, slán agus sláintiúil ar long aistear mara a chur chun cinn.

ICOMOS - an Chomhairle Idirnáisiúnta um Shéadchomharthaí agus Shuíomhanna

Eagraíocht neamhrialtasach idirnáisiúnta is ea í seo ina bhfuil daoine gairmiúla atá tiomanta do chaomhnú shéadchomharthaí agus shuíomhanna stairiúla an domhain.

IFITT - International Federation for IT and Travel & Tourism (an Chónaidhm Idirnáisiúnta do TF agus do Thaisteal & Thurasóireacht)

Déanann an IFITT iarracht ar phlé idirnáisiúnta a spreagadh maidir le teicneolaíochtaí faisnéise i réimse na turasóireachta.

IHRA - International Hotel & Restaurants Association (Cumann Idirnáisiúnta na nÓstán agus na mBialanna)

Eagraíocht ghnó a dhéanann ionadaíocht ar an tionscal fáilteachais timpeall an domhain.

IRU - International Road Transport Union (an tAontas Idirnáisiúnta d’Iompair ar Bóthar)

Trína eagraíochtaí náisiúnta i ngach ilchríoch, labhraíonn an IRU ar son tionscal an iompair ar bóthar ina iomláine. Cabhraíonn sé le hoibreoirí busanna agus cóistí mar aon le hoibreoirí tacsaithe agus trucailí thart timpeall an domhain agus comhairlíonn sé iad maidir le forbairtí a bhfuil tionchar ar a ngnó acu.

ITF - International Transport Workers' Federation (Cónaidhm Idirnáisiúnta na nOibreoirí Iompair)

Tá 624 ceardchumann ina gcomhaltaí den ITF agus déanann siad ionadaíocht ar 4 500 000 oibreoir iompair i 142 tír. Is ceann é seo de mhórán Cónaidhmeanna de Cheardchumainn Idirnáisiúnta a bhfuil dlúthbhaint acu le Cónaidhm na gCeardchumann Saor (ICFTU, Confederation of Free Trade Unions)

IUF - International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurants, Catering, Tobacco and Allied Workers (Aontas Idirnáisiúnta Oibreoirí na hEarnála Bia, Talmhaíochta, Óstán, Bialann, Lónadóireachta, Tabac agus Oibreoirí lena mbaineann)

Faoi láthair tá 336 ceardchumann san IUF i 120 tír a bhfuil ionadaíocht á déanamh acu ar 12 milliún oibreoir go hiomlán. Tá an IUF lonnaithe i nGinéiv na hEilbhéise.

CABI - Leisure tourism (Turasóireacht fóillíochta)

Tugann bunachar na turasóireachta fóillíochta rochtain thapaidh ar thaighde i réimse na fóillíochta, na háineasa, na turasóireachta agus an fháilteachais.  Ar an suíomh seo tá eolas a leanann agus a thagraíonn do na forbairtí is déanaí taighde i bpríomhréimsí an tionscail – agus tábhacht mhór á chur aige leis an ábhar ó thaobh taighde de.

OTE - Organisation for Timesharing in Europe (an Eagraíocht um Chomhroinnt Ama san Eoraip)

Is eagraíocht de bhallraíocht dhíreach í an OTE le níos mó ná 130 comhalta ó gach earnáil ón tionscal trasna na hEorpa, lena n-áirítear forbróirí ionad saoire, cuideachtaí malairte, cuideachtaí bainistíochta agus margaíochta, iontaobhaithe, tithe airgeadais agus cuideachtaí athdhíola.

ECTAA - Travel Agents and Tour Operators in Europe (Gníomhaireachtaí Taistil agus Oibreoirí Turas san Eoraip)

Grúpa is ea é seo d’Eagraíochtaí Náisiúnta Ghníomhaireachtaí Taistil agus Oibreoirí Turas san AE agus is eagraíocht idirnáisiúnta neamhbhrabúsach í atá lonnaithe sa Bhruiséil agus atá corpraithe i ndlí na Beilge. Déanann sé ionadaíocht ar leasanna níos mó ná 120 000 gníomhaireacht taistil agus oibreoir turas a chuireann seirbhísí taistil isteach agus amach ar fáil.

UNI - Union Network International (Líonra Idirnáisiúnta Ceardchumann)

Eagraíocht réigiúnach agus idirnáisiúnta do cheardchumainn is ea an eagraíocht seo i ngeilleagar na seirbhísí idirnáisiúnta.

UNI EUROPA - Union Network International (Líonra Idirnáisiúnta Ceardchumann)

Leis an seacht milliún comhalta atá aige, tá ról tábhachtach mar cheardchumann ag UNI-Europa san Eoraip.

WATA - World Association of Travel Agencies Association (Eagraíocht Idirnáisiúnta na nGníomhaireachtaí Taistil)

Líonra idirnáisiúnta de Shaineolaithe Taistil is ea an líonra seo. Tá an WATA cláraithe mar eagraíocht de réir Dlí Sibhialta na hEilbhéise agus is eagraíocht neamhbhrabúsach í go bunúsach.

WTTC - World Travel & Tourism Council (Comhairle Idirnáisiúnta Taistil & Turasóireachta)

Is í an WTTC an fóram do cheannairí idirnáisiúnta gnó ina bhfuil uachtaráin, cathaoirligh agus príomhoifigigh an 100 cuideachta is fearr. Is é seo an t-aon chomhlacht a dhéanann ionadaíocht ar an earnáil phríobháideach i ngach cuid den tionscal Iompair & Turasóireachta go hidirnáisiúnta.

Nuashonrú is déanaí: 27/10/2014 | Barr