Ścieżka nawigacji

2009 – Turystyka i obszary chronione

Nowa nagroda EDEN ma na celu promowanie zrównoważonej turystyki na obszarach chronionych. Kwalifikujące się ośrodki to te obszary chronione i/lub obszary z nimi graniczące, na których stworzony został ekonomicznie opłacalny produkt turystyczny przy wykorzystaniu obszaru chronionego jako jego atutu, z poszanowaniem chronionego środowiska oraz przy zaspokojeniu potrzeb lokalnych mieszkańców i turystów.

Zaproszenie do składania wniosków zostało ogłoszone przez Komisję w marcu. Odpowiedzi nadeszły z 22 krajów. Do maja 2009 r. muszą one wybrać spośród kandydatów zwycięski ośrodek turystyczny. Każdy ośrodek musi stosować się do następujących ogólnych kryteriów konkursu:

  1. musi mieć „nietradycyjny” charakter (natężenie ruchu turystycznego od „niskiego” do „bardzo niskiego” w porównaniu ze średnią krajową),
  2. musi być zlokalizowany na obszarze będącym częścią sieci Natura 2000 lub wyznaczony jako „obszar chroniony” przez prawodawstwo krajowe lub regionalne,
  3. musi prowadzić własną ofertę turystyczną w sposób zapewniający zrównoważenie społeczne, kulturowe i środowiskowe, gdzie zarządzanie jest partnerstwem pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za obszar chroniony oraz wszystkimi stronami zaangażowanymi w turystykę na danym obszarze i w jego okolicy (np. dostawcy usług turystycznych, lokalne społeczności).

Bardziej szczegółowe kryteria zostaną ustanowione na szczeblu krajów uczestniczących, z uwzględnieniem specyficznych cech ich własnych ośrodków turystycznych.

Zwycięscy zostaną oficjalnie nagrodzeni i podani do wiadomości publicznej jesienią 2009 r.

National websites have been developed to promote the EDEN process.


Cyprus  

 

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2012 | Początek strony