Navigācijas ceļš

2009 – Tūrisms un aizsargājamās teritorijas

Jaunāko EDEN balvu piešķirs par ilgtspējīga tūrisma veicināšanu aizsargājamajās teritorijās. Piedalīties ir tiesīgas tās aizsargājamās teritorijas un/vai to robežteritorijas, kuras ir izmantotas par pamatu ekonomiski dzīvotspējīga tūrisma produkta radīšanai un pilnveidošanai, vienlaikus nekaitējot to aizsargājamajai videi un ievērojot vietējo iedzīvotāju un tūristu vajadzības.

Eiropas Komisija martā publicēja aicinājumu iesniegt priekšlikumus, uz ko atsaucās 22 valstis. Līdz 2009. gada maijam tām ir no vairākiem pretendentiem jāizraugās vislabākais galamērķis. Ikvienam galamērķim ir jāatbilst šādiem vispārīgiem atlases kritērijiem:

  1. Jābūt „netradicionālam” (tūristu īpatsvaram tajā jābūt „zemam” vai „ļoti zemam” salīdzinājumā ar valsts vidējiem rādītājiem);
  2. Jāatrodas kādā no Natura 2000 tīklā iekļautajām teritorijām vai saskaņā ar valsts vai reģiona tiesību aktiem jābūt atzītam par „aizsargājamo teritoriju”;
  3. Jāpārvalda teritorijas tūrisma piedāvājums tā, lai nodrošinātu tā sociālo, kultūras un vides ilgtspējību, turklāt tas ir jāīsteno, apvienojot partnerībā iestādes, kas atbild par aizsargājamās teritorijas pārvaldīšanu, un tūrisma nozarē iesaistītos — gan teritorijā, gan tās tuvumā (piemēram, tūrisma pakalpojumu sniedzējus un vietējās kopienas).

Konkrētākus kritērijus noteiks katras iesaistītās valsts līmenī, lai tie atbilstu šo valstu galamērķu īpatnībām.

Uzvarētājus oficiāli apbalvos un par viņiem paziņos 2009. gada rudenī.

Lai veicinātu EDEN virzību, valstīm ir izveidotas savas tīmekļa vietnes.


Cyprus  

 

Pēdējā atjaunināšana: 18/10/2012 | Lapas sākums