Навигационна пътека

2009 – Tуризма и защитените територии

Новата награда EDEN ще акцентира върху популяризирането на устойчив туризъм в защитените територии. Подходящи дестинации са тези защитени територии и/или териториите, граничещи с тях, в които е разработен икономически жизнеспособен туристически продукт. При тях защитената територия е използвана като предимство, като същевременно се опазва защитената околна среда и се удовлетворяват нуждите на местните жители и посетителите.

22 държави се отзоваха на поканата за представяне на предложения, публикувана от Комисията през м. март. До м. май 2009 г. те трябва да изберат дестинацията-победител сред дестинациите-кандидати. Всяка дестинация трябва да отговаря на следните общи критерии за награждаване:

  1. да бъде „нетрадиционна“ (броят на туристите да варира от „нисък“ до „много нисък“ в сравнение със средния за страната);
  2. да е разположена в район, който е част от мрежата „Натура 2000“ или да бъде обозначена като друг тип „защитена територия“ според националното или регионалното законодателство;
  3. да управлява своята туристическа оферта така, че да гарантира своята социална, културна и екологична устойчивост, като управлението се осъществява съвместно с властите, отговорни за управлението на защитената територия, и ангажираните в сферата на туризма лица от територията и околността (напр., доставчици на туристически услуги, местни общности).

По-специфични критерии ще бъдат определени на ниво участващи държави с оглед на специфичните характеристики на техните дестинации.

Победителите ще бъдат официално наградени и оповестени през есента на 2009 г.

За популяризиране на EDEN са разработени национални интернет страници.


Cyprus  

 

Последна актуализация: 18/10/2012 | Начало на страницата