Navigation path

Примери за примена во земјите-учеснички

Во 2007 година 6 организатори на EDEN одржаа презентации за членовите на Советодавниот одбор за туризампри што објаснија како тие ги примениле проектите на EDEN во своите сопствени земји.

Одржаните презентации пружија корисни информации во врска со управувањето со процесот на EDEN, особено осврнувајќи се на фазите од изборот и промоцијата на EDEN иницијативата во својата земја.

Првиот список на документи ù овозможува на публиката да се запознае со цел спектар од добри искуства и практични предлози за процесот на изборот.

  • Hungary pdf - 1019 KB [1019 KB] English (en) (Zoltan Pap)
  • Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) (Sheena Doyle)
  • Cyprus pdf - 175 KB [175 KB] English (en) (Maro Kazepi)
  • Italy pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it) (Lucio d'Amore)
  • Croatia pdf - 16 MB [16 MB] English (en) (Blanka Belosevic)
  • Austria pdf - 19 MB [19 MB] Deutsch (de) (Monika Klinger)

Вториот список на документи се осврнува на маркетиншките алатки што им се нудат на победничките дестинации, како и на оние коишто успешно учествувале во проектот во својата земја.

  • Hungary pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Italy pdf - 27 KB [27 KB] italiano (it)
  • Malta pdf - 13 KB [13 KB] English (en)
  • Cyprus pdf - 113 KB [113 KB] English (en)
Последно ажурирање: 14/09/2014 | Врв