Διαδρομή πλοήγησης

Παραδείγματα εφαρμογής σε συμμετέχουσες χώρες

Το 2007 έξι οργανωτές EDEN πραγματοποίησαν παρουσιάσεις στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρισμούγια να περιγράψουν πώς είχαν εφαρμόσει τα έργα EDEN στις χώρες τους.

Οι παρουσιάσεις παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της διαδικασίας EDEN, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις φάσεις επιλογής και την προώθηση της πρωτοβουλίας EDEN στις αντίστοιχες χώρες.

Ο πρώτος κατάλογος εγγράφων παρέχει στο κοινό μια σειρά ορθών πρακτικών και πρακτικών υποδείξεων σχετικά με τη διαδικασία επιλογής.

  • Hungary pdf - 1019 KB [1019 KB] English (en) (Zoltan Pap)
  • Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) (Sheena Doyle)
  • Cyprus pdf - 175 KB [175 KB] English (en) (Maro Kazepi)
  • Italy pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it) (Lucio d'Amore)
  • Croatia pdf - 16 MB [16 MB] English (en) (Blanka Belosevic)
  • Austria pdf - 19 MB [19 MB] Deutsch (de) (Monika Klinger)

Ο δεύτερος κατάλογος αφορά τα μέσα εμπορίας που προσφέρθηκαν στους προορισμούς οι οποίοι αναδείχθηκαν νικητές και σε όσους συμμετείχαν επιτυχώς στο έργο στη χώρα τους.

  • Hungary pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Italy pdf - 27 KB [27 KB] italiano (it)
  • Malta pdf - 13 KB [13 KB] English (en)
  • Cyprus pdf - 113 KB [113 KB] English (en)
Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2014 | Αρχή σελίδας