Navigation path

Работилница на мрежата EDEN - Област Клонакилти, од 25 до 26 февруари 2009

Во согласност со Декларацијата на мрежата EDEN, Комисијата, во соработка со Националното тело за развој на туризмот во Ирска, одржа работилница во февруари 2009 година во една од победничките дестинации, Областа Клонакилти (Ирска). Таа се фокусираше на Показателите на одржливиот туризам и Најдобрата практика, како и на Акциониот план за иднината на мрежата на ЕDEN.

Следниве документи вклучуваат студии на случаи и претставувања на различни проекти во врска со одржливиот туризам, особено за показателите и за контролата. Овие документи им беа претставени на членовите на Мрежата и за нив се расправаше за време на работилницата.

 • Програма на работилницата за 2009 година pdf - 37 KB [37 KB] English (en)
 • Предвидени резултати од работилницата за 2009 година pdf - 103 KB [103 KB]
 • Презентација на интернет порталот на EDEN pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Модел за управување со одржливиот туризам DIT-ACHIEV pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Показателите ICZM и нивната примена во проценувањето на одржливиот туризам pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Маркетинг – дома и во странство pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Индикатори за мониторинг – NECSTouR pdf - 144 KB [144 KB] English (en)
 • Столбови на мрежата – NECSTouR pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Движење кон одржливиот туризам pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Студија на случај – Одржливоста во Клонакилти pdf - 5 MB [5 MB] English (en)
 • Студија на случај – Искуства од Балеарските острови pdf - 398 KB [398 KB] English (en)
 • Известување – Конференција за мрежна соработка 2010 година pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

Слики од некои членки на мрежата EDEN за време на работилницата – Област Клонакилти, од 25 до 26 февруари 2009 година.

Слики од некои членки на мрежата EDEN за време на работилницата – Област Клонакилти, од 25 до 26 февруари 2009 годинаСлики од некои членки на мрежата EDEN за време на работилницата – Област Клонакилти, од 25 до 26 февруари 2009 годинаСлики од некои членки на мрежата EDEN за време на работилницата – Област Клонакилти, од 25 до 26 февруари 2009 годинаСлики од некои членки на мрежата EDEN за време на работилницата – Област Клонакилти, од 25 до 26 февруари 2009 година

Победниците на EDEN I отпочнаа и една посебна иницијатива во склоп на програмата „Европа за граѓаните 2007 – 2013“ што ќе ги промовира активностите за мрежно работење.

 

Последно ажурирање: 15/09/2014 | Врв