Cosán nascleanúna

2010 – Turasóireacht uisceach

Roghnaigh an Coimisiún mar aon leis na Ballstáit agus na Tíortha Iarrthacha téama barr feabhais don bhliain 2010, “Turasóireacht Uisceach”. Bronnfar an teideal “Ceann scribe EDEN don Turasóireacht Uisceach Inbhuanaithe” ar na cinn scribe a bhuafaidh”.

I mbliana táthar ag lorg cinn scribe cois farraige, cois locha agus cois abhann a chuireann cuir chuige nuálaíocha chun cinn i leith na turasóireachta uiscí a chuireann siad ar fáil, sa tslí is go bhforbraítear timpeallacht ar chaighdeán níos airde, go dtéitear i ngleic le ceist na séasúr agus go mealltar níos mó turasóirí ó na cinn scribe is cáiliúla agus is plódaithe.

Lainseáil an Coimisiún an glaoch le haghaidh tograí i mí Feabhra agus caithfear na tograí a sheoladh faoi lár mhí Aibreáin. Beidh go dtí mí Bealtaine 2010 ag na tíortha rannpháirteacha an ceann scribe is fearr a roghnú i measc na n-iarrthóirí. Bronnfar duaiseanna ar na buaiteoirí go hoifigiúil i bhfómhar na bliana 2010.

Ní foláir do gach ceann scríbe na duaischritéir ghinearálta seo a leanas a urramú:

  1. a bheith “neamhthraidisiúnta” (rátáil dhlús na gcuairteoirí a bheith ó “íseal” go “an-íseal” i gcomparáid leis an meán náisiúnta)
  2. a bheith ina gcinn scribe cois farraige, cois locha nó cois abhann de réir rialachán náisiúnta nó réigiúnach
  3. bainistiú a dhéanamh ar an turasóireacht a chuirtear ar fáil sa tslí agus go n-áirithítear an inbhuaine shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil sa cheann scríbe féin, agus go mbeadh compháirtíocht I gceist sa mhéid seo idir na húdaráis atá freagrach as an limistéar cosanta a bhainistiú agus gach aon dream atá páirteach sa turasóireacht sa limistéar sin agus thart timpeall air (e.g. soláthraithe seirbhíse turasóireachta, na pobail áitiúla)

Cuirfear critéir níos sainiúla ar bun ar leibhéal na dtíortha a bheidh rannpháirteach chun go gcuirfear na saintréithe sonracha dá gcinn scríbe féin san áireamh.

Beidh ainmneacha na nOifigeach Tionscadail Náisiúnta a bheidh i mbun an comórtas a eagrú sna tíortha éagsúla ar fáil ar an leathanach seo i mí an Mheithimh.

D’fhonn tuairim níos leithne a fháil i dtaobh an tionscadail, féadfaidh tú féachaint ar ár nglaoch le haghaidh tograí atá foilsithe ar shuíomh gréasáin AS Fiontar agus Tionscal.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Nuashonrú is déanaí: 27/10/2014 | Barr