Navigation path

Контакт

Europe-Direct

Ако имате некое општо прашање во врска со Европската унија, стапете во контакт со EUROPE DIRECT.

Можете да се јавите на бесплатниот телефонски број 00 800 6 7 8 9 10 11 од каде било во рамките на ЕУ за време на работното време (9:00-18:00 по средноевропско времево работните денови) или едноставно испратетеелектронска пошта на кој било од официјалните јазици на ЕУ.

Барање правни текстови

Ако барате правни текстови и Службениот весникнаЕвропската унијаможете да погледнете во EUR-Lex базата на податоци.

EUR-Lex обезбедува директен, бесплатен пристап до правото на Европската унија. Тој, меѓу другото, ги содржи сите договори, законодавството, судската пракса и законските предлози – и нуди најразлични можности за пребарување.

Барање повици за тендер

TED (Електронски дневни вести за тендери - Tenders Electronic Daily)е интернет верзија на Додатокот S кон Службениот весник на Европската Унија (достапен на сите официјални јазици на ЕУ) што содржи повици за тендер, доделувања на договорите и претходни информативни известувања.

Целосниот список на повици се објавува секојдневно на 23-те официјални јазици на ЕУ во TED базата на податоци.

ГД Претпријатија и индустрија - домашна страница

ГД Претпријатија и индустрија – можности за финансирање

Последно ажурирање: 27/10/2014 | Врв