Navigation path

За EDEN

Порталот EDEN има за цел да сврти внимание кон вредностите, разноликоста и заедничките особини на европските туристички дестинации и да промовира дестинации кадешто постигнувањето на целта за економски растеж се остварува на таков начин што се обезбедува општествена, културна и еколошка одржливост во туризмот.

Повеќето од информациите на овој портал се достапни само на англискијазик. Меѓутоа, информациите во врска со наградените дестинации се достапни на англиски јазик и на националните јазици на земјата кадешто се наоѓа дестинацијата.

Локацијата на дестинациите на мапата на домашната страницае прецизно покажана.

Овој портал претставува дел од Интернет страницата на Одделот за туризам при Генералниот директорат за претпријатија и индустријаи се управува од страна на Европската комисиј а, Генерален директорат за претпријатија и индустрија.

Последно ажурирање: 27/10/2014 | Врв