This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Trealamh teirminéil raidió agus teileachumarsáide

Luchtaire amháin do chách - Ceisteanna?

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. Cad í an tsaincheist?  
 2. Cén réiteach atá faoi chaibidil?
 3. Cé a bhainfidh tairbhe as agus conas?
 4. Cén tionchar a bheidh ag an meabhrán tuisceana (MoU) ar phraghsanna?
 5. An bhfuil gach fón póca faoi chumhdach ag an MoU?
 6. Cad é an comhéadán coiteann comhaontaithe?
 7. Cathain a mheasfar go dtiocfaidh an togra i bhfeidhm?
 8. Cé na cuideachtaí a shínigh an MoU?
 9. Cé na háiteanna ina bhfuil feidhm ag an MoU?
 10. Cá fhad a thógfaidh sé fón póca a luchtú leis na comhluchtairí nua?
 11. Conas a áiríonn an MoU rioscaí sábháilteachta a thagann chun tosaigh as úsáid luchtairí agus fóin phóca a tháirgeann táirgeoirí éagsúla?
 12. Cad ina thaobh ná cumhdaíonn an MoU ach fóin phóca amháin agus ná cumhdaítear táirgí eile ar nós seinnteoirí MP3, ríomhairí glúine, srl?
 13. Cad a thárlóidh do na seanluchtairí uile? An gcaithfear amach iad?
 14. Tá luchtaire Micrea-USB agam cheana féin. Arbh fhéidir liom é a úsáid chun gach fón póca a luchtú le nascóir Micrea-USB?
 15. Tá fóin nach gá luchtairí dóibh á bplé ag roinnt táirgeoirí, arb fhóin iad a d'fhéadfaí a chumhachtú trí chumhacht na gréine nó radathonnta/tonnta leictreacha. Cad ina thaobh gur gá na luchtairí sin, mar sin?
 16. Cén áit gur féidir le tomhaltóirí na comhluchtairí nua a cheannach? Agus an mbeidh siad ar fáil sna Ballstáit uile ó Eanáir 2011?
 17. An mbeidh an costas céanna ar na luchtairí nua sin is atá ar luchtairí eile nó an mbeidh siad níos costasaí? ?

 Cad í an tsaincheist?

Is mórfhadhb comhshaoil í an neamhluí idir luchtairí agus fóin phóca agus is ciotaí é d'úsáideoirí ar fud an Aontais Eorpaigh. Díoltar luchtairí sonracha in éineacht le fóin phóca sonracha i láthair na huaire. De ghnáth, faigheann úsáideoir, ag a bhfuil suim a f(h)ón póca a luchtú, luchtaire nua agus caitear amach an seanluchtaire, fiú más ag obair a bhíonn sé. Leis sin, gintear cuid mhór dramhaíola leictrí nach gá.

[Fill ar an mbarr ]

 Cén réiteach atá faoi chaibidil?

Bainfear buntáistí suntasacha geilleagracha agus comhshaoil as luchtairí fóin phóca a chomhchuibhiú. I ndiaidh iarratais ón gCoimisiún Eorpach agus le comhar ó sheirbhísí den Choimisiún, tá mórtháirgeoirí fóin phóca tar éis teacht ar chomhaontú i Meabhrán Tuisceana (MoU) chun go gcomhchuibhítear luchtairí d'fhóin phóca atá cuimsithe do shonraí agus atá ar díol san AE. Tá rún daingean ag earnáil na tionsclaíochta do luchtairí comhoiriúnacha a sholáthar ar bhonn an nascóra micrea-USB. Nuair a thiocfaidh an rún in éifeacht, beifear in ann fóin phóca chomhoiriúnacha atá cuimsithe do shonraí a luchtú ó aon chomhluchtaire.

[Fill ar an mbarr ]

 Cé a bhainfidh tairbhe as agus conas?

Ní bheidh ar thomhaltóirí luchtaire nua a cheannach in éineacht le gach fón póca, agus d'fhéadfaidís buntáiste a fháil as luchtairí aonair ní b'éifeachtaí agus ní ba shaoire. Beidh tomhaltóirí in ann a bhfón póca a luchtú ón gcomhluchtaire nua.

Measfar go mbeidh buntáistí móra comhshaoil ag baint le luchtairí a chomhchuibhiú: má laghdaítear líon na luchtairí a dhíoltar gan ghá, laghdófar an dramhaíl leictreach ghaolmhar lena mbaineann agus dá bhfuil míle tonne ann faoi láthair. Measfar go gcuireann na comhluchtairí feabhas ar éifeachtúlacht fuinnimh freisin, rud a laghdóidh ídiú fuinnimh mar comhlíonfaidh siad na caighdeáin Eorpacha nua d'éifeachtúlacht fuinnimh.

[Fill ar an mbarr ]

 Cén tionchar a bheidh ag an meabhrán tuisceana (MoU) ar phraghsanna?

Beidh tomhaltóirí in ann fóin phóca a cheannach gan luchtaire, ag laghdú a gcostas dá bharr. Beidh siad in ann luchtairí aonair níos éifeachtaí ó thaobh costais de a cheannach freisin, rud nach féidir a dhéanamh faoi láthair. .

[Fill ar an mbarr]

 An bhfuil gach fón póca faoi chumhdach an MoU?

Cumhdaíonn an MoU fóin phóca atá cuimsithe do shonraí i.e. fóin phóca ag a bhfuil port sonraí agus is féidir a nascadh le ríomhaire. Ní áirítear fóin phóca nach dtacaíonn malartú sonraí sa MoU agus formáidí áirithe neamhghnácha d'fhóin, mar shampla fóin a chaitear mar uaireadóirí. Ag cur san áireamh go n-athraíonn daoine a bhfón póca gach dhá bhliain ar an meán, áfach, agus dár le treochtaí sa mhargadh a thugann le fios go bhfuil líon méadaithe i bhfóin phóca atá cuimsithe do shonraí, táthar ag súil go mbeidh tús áite ag an gcomhluchtaire faoi cheann dhá bhliain, i ndiaidh a réamhléirithe in 2011.

[Fill ar an mbarr ]

 Cad é an coimhéadan coiteann comhaontaithe?

Ar bhonn an chomhéadan Micrea-USB, tá na cuideachta tar éis teacht ar chomhaontú chun sonraíocht choiteann a fhorbairt d'fhonn comhoiriúnacht iomlán de luchtairí agus d'fhóin phóca a cheadú. Tá na sonraíochtaí sin aistrithe de réir caighdeáin Eorpacha..

N.B. Ceadaítear sa chomhaontú cuibheoir a úsáid.

[Fill ar an mbarr]

 Cathain is dócha go dtiocfaidh an togra i bhfeidhm?

Meastar go mbeidh an chéad ghlúin de chomhluchtairí nua fóin phóca ar fáil sa mhargadh Eorpach go luath in 2011, i ndiaidh na hoibre caighdeánaithe a chríochnú. Oibreoidh an Coimisiún go dlúth le hearnáil na tionsclaíochta le cur chun feidhme an chomhaontaithe a éascú sa mhargadh a luaithe is féidir.

[Fill ar an mbarr]

 Cé na cuideachtaí a shínigh an MoU?

Chuir na 14 chuideachta a leanas a láimh leis an MoU: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL mobile phones), Texas Instruments agus Atmel. Le chéile, seasann a mbranda do bhreis is 90% de na fóin phóca a dhíoltar san Eoraip inniu.

[Fill ar an mbarr]

 Cé na háiteanna a bhfuil feidhm ag an MoU?

Tá feidhm ag an MoU sna 27 Ballstáit uile. Ós rud é gur margadh domhanda é an margadh d'fhóin phóca, tá sonraíochtaí theicniúla na luchtairí nua á bplé le heagraíochtaí idirnáisiúnta caighdeánaithe eile le glacadh an chomhluchtaire Eorpaigh sna margaidh dhomhanda a éascú. Dá mbeifí in ann an comhluchtaire a úsáid in áiteanna eile sa domhan, ba sheirbhís ní b'áisiúla a bheadh ar fáil.

[Fill ar an mbarr]

 Cá fhad a thógfaidh sé fón póca a luchtú leis na comhluchtairí nua?

Luchtófar an chuid is mó de na fóin laistigh de 2 uair an chloig. Nuair atá comhcheangal de cheallra mór agus luchtaire beag, d'fhéadfadh go dtógfadh an próiseas suas le 6 uair an chlog.

[Fill ar an mbarr]

 Conas a áiríonn an MoU rioscaí sábháilteachta a thagann chun tosaigh as úsáid luchtairí agus fón póca a tháirgeann táirgeoirí éagsúla?

Tá forbairt na gcaighdeán nua Eorpach ag gabháil leis an MoU agus áirítear astuithe leictreamaighnéadacha leis sin agus áirithítear go bhfuil leordíolúine ag comhluchtairí ar chur isteach ón taobh amuigh. Mar aon leis na caighdeáin atá ann cheana a chur i bhfeidhm faoi na Treoracha cuí, cumasóidh siad úsáid shábháilte na luchtairí agus na bhfón póca nua.

[Fill ar an mbarr]

 Cad ina thaobh ná cumhdaíonn an MoU ach fóin phóca amháin agus ná cumhdaítear táirgí eile ar nós seinnteoirí MP3, ríomhairí glúine, srl?

Meastar go dtiocfaidh réiteach luchtaithe comhchuibhithe, ag a bhfuil feidhm le táirgí cumarsáide iniompartha, chun cinn agus le himeacht ama a áireoidh níos mó gléasanna. Ach ní féidir é sin a dhéanamh láithreach. Ar an gcéad dul síos, is iad fóin phóca an grúpa is mó de na táirgí a úsáideann líon mór tomhaltóirí. Ar an dara dul síos, tá difríocht idir na táirgí. Mar shampla, tá ceallraí i bhfad níos mó ag ríomhairí glúine ná mar atá ag fearas láimhe iniompartha, agus ní cosúil a bhíonn na riachtanais le haghaidh luchtairí. Ar an tríú dul síos, ní mór rioscaí sábháilteachta éagsúla a chur san áireamh.

[Fill ar an mbarr]

 Cad a dhéanfar leis na seanluchtairí? An gcaithfear amach iad?

Tá an Treoir maidir le Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (DTLL), ina gcuirtear bailiú agus athchúrsáil aon fhearais leictreonaigh chun cinn (Treoir 2002/96/EC), i bhfeidhm ó Fheabhra 2003. Déantar foráil chun go gcruthófar scéimeanna bailiúcháin ina dtugann tomhaltóirí a r-dramhaíl ar ais saor in aisce. Ní chóireáiltear go cuí ach le haon trian den dramhaíl leictreach agus leictreonach san Aontas Eorpach, áfach.

Dá bhrí sin, mhol an Coimisiún Eorpach athbhreithniú a dhéanamh ar na treoracha maidir le fearas leictreach agus leictreonach i Nollaig 2008: Is éard atá i gceist le moladh an Choimisiúin 65% de mheáchan ar an méan d'fhearas leictreach agus leictreonach a bhaint amach.

[Fill ar an mbarr ]

 Tá luchtaire Micrea-USB agam cheana féin. An féidir liom é a úsáid le haon fhón póca ag a bhfuil nascóir Micrea-USB a luchtú?

Cuireann déantúsóirí áirithe luchtairí ag a bhfuil nascóir Micrea-USB ar fáil ach táirgeadh na luchtairí sin d'fhóin phóca shonrach agus d'fhéadfaidís a bheith neamhoiriúnach do gach cineál fón póca ag a bhfuil nascóir Micrea-USB a luchtú.

Ba ghá leis na Caighdeáin Eorpacha (lena n-áirítear IEC/EN62684) a fhorbairt lena áirithiú comhoiriúint agus feidhmiúlacht na glúine nua de luchtairí nua Micrea-USB agus ní mheasfar gur "comhluchtaire" aon luchtaire nua go dtí go gcomhlíonann sé na Caighdeáin Eorpacha nua.

[Fill ar an mbarr]

 Tá fóin nach gá luchtairí dóibh á bplé ag roinnt táirgeoirí, arb fhóin iad iad a d'fhéadfaí a chumhachtú trí chumhacht na gréine nó radathonnta/tonnta leictreacha. Cad ina thaobh gur gá na luchtairí sin, mar sin?

Is ar theicneolaíocht atáthar ag súil a bheidh ar fáil go lársruthach sna blianta romhainn atá an MoU bunaithe. Ní mór go leanfadh comhchuibhiú aon nuála teicniúla, áfach. .

De thuras na huaire, níl aon áis luchtaithe éifeachtach ann d'fhóin phóca gan luchtaire ar leith a úsáid. Níl ach dornán fón is féidir a luchtú trí theicnící ó fhuinneamh na gréine, ach ní olltáirgeadh iad agus ní dócha go dtiocfaidh athrú ar an scéal amach anseo. Ar fud an AE, ar an meán, níl a dhóthain de sholas na gréine ann chun ceallraí a úsáid ó chlár réasúnta beag.

[Fill ar an mbarr]

 Cén áit gur féidir le tomhaltóirí na comhluchtairí nua a cheannach? Agus an mbeidh siad ar fáil sna Ballstáit uile ó Eanáir 2011?

Ní mór cuimhneamh gur próiséas leanúnach é tabhairt isteach an chomhluchtaire agus beidh tionchar mór ag iompar tomhaltóirí agus ag an ráta athchuir de sheanfóin air sin. Ar aon chuma, ceadaítear leis an obair dheiridh caighdeánaithe go mbeidh teacht ar an gcomhluchtaire sna chéad mhíonna de 2011 agus ghlac na príomhdhéantúsóirí d'fhóin phóca orthu féin an méid sin a dhéanamh. Beidh an Coimisiún Eorpach ag coimeád súl ghearr ar an bhforbairt sin.

Ar an taobh eile, ní féidir leis an gCoimisiún Eorpach cinneadh a dhéanamh ar straitéisí margaithe agus dáilte an déantúsóra, ach tá sé dóchasach go mbeidh na comhluchtairí ar fáil don phobal trí na gnáthbhealaí margaithe le linn 2011.

[Fill ar an mbarr]

 An mbeidh an costas céanna ar na luchtairí nua sin is atá ar luchtairí eile nó an mbeidh siad níos costasaí?

Níl an t-eolas sin ag an gCoimisiún Eorpach agus ní féidir leis cur isteach ar straitéisí praghais déantúsóirí. Ó thaobh an Choimisiúin Eorpaigh de, feictear dó go dtagann buntáistí costais na gcomhluchtairí ón bhféidearthacht atá ann do thomhaltóirí a bhfóin phóca a cheannach gan aon luchtaire agus ón gcoigilt ar scála áirithe a thugann comhchaighdeáin.

[Fill ar an mbarr ]

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo