Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Кожарска промишленост

Кожарската промишленост обхваща обработката на суровините, т.е. превръщането на сурови кожи от едър и дребен рогат добитък и дивеч, разлагащ се материал, в обработени кожи, стабилен материал, както и обработването им в крайна продукция, която може да се използва в производството на широка гама потребителски продукти.

В кожарската промишленост се използват кожи от едър и дребен рогат добитък и дивеч - вторичен продукт на месната и млекопреработвателната промишленост - които в противен случай биха били отстранявани като отпадък по друг начин, например в депа за отпадъци или чрез изгаряне. Обработената кожа е основният продукт на кожарската промишленост. Тя представлява междинен промишлен продукт, който се използва в свързаните с него промишлени сектори за производство на потребителски стоки. Обувната промишленост, производството на облекла, мебелната промишленост, автомобилната промишленост и производството на стоки от кожа са най-важният пазар за приложение на продукцията на кожарската индустрия в ЕС.

Обработката на кожи от едър и дребен рогат добитък и дивеч също така води до създаването на други вторични продукти, които се използват в няколко промишлени сектора, например производството на храни за селскостопански животни и домашни любимци, фини химически продукти, включително във фотографията и козметиката, както и торове и подобряване на почвата.

През 2006 г. кожарската промишленост обхваща около 3 700 предприятия и реализира оборот в размер на 10,6 милиарда евро. Тези предприятия наемат около 52 000 души в ЕС-27. Кожарските предприятия в Европейския съюз обикновено са малки и средни семейни предприятия. Съсредоточаването на регионално ниво е високо, като индустрията често играе съществена роля в местната икономика, тъй като е основният генератор на богатство и трудова заетост.

В контекста на световната конкурентоспособност особено внимание се отделя на възможностите и рисковете пред европейската кожарска промишленост в рамките на разширения Европейски съюз. Интегрирането на кожарските предприятия на новите държави-членки продължава и в момента и ще доведе до допълнително структурно регулиране, най-малкото поради това, че едно от главните сравнителни преимущества на новите държави-членки - ниските разходи за труд - ще намалее с течение на времето.

Кожарската промишленост е световна промишленост, като производителите в ЕС зависят в голяма степен от достъпа до суровини и до пазари за износ. Дори ако най-общо делът на ЕС в световните пазари има тенденция да намалява с развитието на този промишлен сектор в други региони на света, например Азия, Южна и Северна Америка, кожарската промишленост на ЕС все още е най-големият световен доставчик на кожи на международния пазар.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта