Навигационна пътека

Кожарска промишленост

Кожарската промишленост обхваща обработката на суровините, т.е. превръщането на сурови кожи от едър и дребен рогат добитък и дивеч, разлагащ се материал, в обработени кожи, стабилен материал, както и обработването им в крайна продукция, която може да се използва в производството на широка гама потребителски продукти.

В кожарската промишленост се използват кожи от едър и дребен рогат добитък и дивеч - вторичен продукт на месната и млекопреработвателната промишленост - които в противен случай биха били отстранявани като отпадък по друг начин, например в депа за отпадъци или чрез изгаряне. Обработената кожа е основният продукт на кожарската промишленост. Тя представлява междинен промишлен продукт, който се използва в свързаните с него промишлени сектори за производство на потребителски стоки. Обувната промишленост, производството на облекла, мебелната промишленост, автомобилната промишленост и производството на стоки от кожа са най-важният пазар за приложение на продукцията на кожарската индустрия в ЕС.

Обработката на кожи от едър и дребен рогат добитък и дивеч също така води до създаването на други вторични продукти, които се използват в няколко промишлени сектора, например производството на храни за селскостопански животни и домашни любимци, фини химически продукти, включително във фотографията и козметиката, както и торове и подобряване на почвата.

През 2006 г. кожарската промишленост обхваща около 3 700 предприятия и реализира оборот в размер на 10,6 милиарда евро. Тези предприятия наемат около 52 000 души в ЕС-27. Кожарските предприятия в Европейския съюз обикновено са малки и средни семейни предприятия. Съсредоточаването на регионално ниво е високо, като индустрията често играе съществена роля в местната икономика, тъй като е основният генератор на богатство и трудова заетост.

В контекста на световната конкурентоспособност особено внимание се отделя на възможностите и рисковете пред европейската кожарска промишленост в рамките на разширения Европейски съюз. Интегрирането на кожарските предприятия на новите държави-членки продължава и в момента и ще доведе до допълнително структурно регулиране, най-малкото поради това, че едно от главните сравнителни преимущества на новите държави-членки - ниските разходи за труд - ще намалее с течение на времето.

Кожарската промишленост е световна промишленост, като производителите в ЕС зависят в голяма степен от достъпа до суровини и до пазари за износ. Дори ако най-общо делът на ЕС в световните пазари има тенденция да намалява с развитието на този промишлен сектор в други региони на света, например Азия, Южна и Северна Америка, кожарската промишленост на ЕС все още е най-големият световен доставчик на кожи на международния пазар.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта