Navigačný riadok

Sektor zdravotnej starostlivosti

Verejná konzultácia o možnej revízii smernice 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien liekov a ich uhrádzanie

Oblasť politiky

Podnikanie

Cieľové skupiny

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Boli by sme veľmi radi, ak by svoj názor vyjadrili relevantné vnútroštátne orgány, hospodárski operátori, zástupcovia zdravotníckych profesií a záujmové organizácie verejnosti.

Obdobie trvania konzultácie

Od 28. 3. 2011 do 30. 5. 2011

Predmet konzultácie

Európska komisia začína proces preskúmania smernice o transparentnosti (89/105/EHS). V jeho rámci sa snaží získať názory zainteresovaných strán, aby mohla určiť spôsob ako modernizovať existujúce pravidlá EÚ týkajúce sa stanovovania cien liekov a postupy ich uhrádzania.

Napriek skutočnosti, že o cenách liekov a spôsobe ich uhrádzania rozhodujú jednotlivé členské štáty, bola v roku 1989 prijatá smernica o transparentnosti 89/105/EHS s cieľom uľahčiť voľný pohyb liekov v Európe. Uvedená smernica nebola odvtedy novelizovaná. Predsa však farmaceutický trh a vnútroštátne politiky na kontrolu výdavkov v tejto oblasti zaznamenali za posledných 20 rokov významný vývoj.

Táto konzultácie pomôže Komisii navrhnúť iniciatívy, ktorými sa zabezpečí, aby sa smernicou naďalej darilo plniť jej ciele v kontexte dnešného stavu. V súčasnosti sa smernica o transparentnosti 89/105/EHS uplatňuje výlučne na zdravotnícke výrobky. V rámci konzultácie sa takisto hodnotí relevantnosť smernice v sektore zdravotníckych zariadení.

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie

  • Smernica Rady 89/105/EEC z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia.
  • Časový plán hodnotenia vplyvu pdf - 29 KB [29 KB] English (en)

Kontaktné údaje

zodpovedný útvarGenerálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel: Odvetvia zdravia a zdravotnej starostlivosti, biotechnológie
e-mailentr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
poštová adresaEurópska komisia, BREY 10/220, 1049 Brusel, Belgicko

Zobraziť príspevky

Zobraziť príspevky English (en)

Závery konzultácie a ďalšie kroky

 N/A

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku