Διαδρομή πλοήγησης

Βιομηχανίες προϊόντων προστασίας της υγείας

Δημόσια διαβούλευση για την ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας 89/105/EΟΚ σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων και την κάλυψη του κόστους των

Τομέας πολιτικής

Επιχειρήσεις

Ομάδες στόχοι

Στη διαβούλευση αυτή καλούνται να συμμετάσχουν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή σχετικών εθνικών αρχών, οικονομικών φορέων, εργαζομένων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης και οργανώσεων κοινής ωφελείας.

Περίοδος διαβούλευσης

Από 28.03.2011 έως 30.05.2011

Στόχος της διαβούλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαδικασία αναθεώρησης της “οδηγίας για τη διαφάνεια” (89/105/ΕΟΚ). Στο πλαίσιο αυτό, ζητά τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ για τη διαφάνεια των διαδικασιών καθορισμού των τιμών των φαρμάκων και επιστροφής των δαπανών.

Παρότι οι τιμές των φαρμάκων και το καθεστώς επιστροφής των σχετικών δαπανών αποφασίζονται από κάθε κράτος μέλος, το 1989 εκδόθηκε η οδηγία για τη διαφάνεια με στόχο να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία φαρμάκων στην Ευρώπη. Η οδηγία αυτή δεν τροποποιήθηκε ποτέ από τότε που τέθηκε σε ισχύ, παρόλο που κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές τόσο στην αγορά φαρμακευτικών προϊόντων όσο και στις εθνικές πολιτικές για τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών.

Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η οδηγία για τη διαφάνεια θα συνεχίσει να επιτυγχάνει τους στόχους της και υπό τις σημερινές συνθήκες. Επί του παρόντος η οδηγία αυτή ισχύει αποκλειστικά για τα φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά στόχος της διαβούλευσης είναι να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα επέκτασης της οδηγίας και στον τομέα των ιατρικών βοηθημάτων.

Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις

  • Οδηγία για τη διαφάνεια  89/105/EΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την ένταξή τους στο πεδίο εφαρμογής των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.
  • Εκτίμηση επιπτώσεων: χάρτης πορείας pdf - 29 KB [29 KB] English (en)

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρμόδια υπηρεσίαΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας: Βιομηχανίες τροφίμων και υγείας, Βιοτεχνολογία
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηentr-consultation-transpdir@ec.europa.eu
Ταχυδρομική διεύθυνσηEuropean Commission, BREY 10/220, 1049 Brussels, Belgium

Δείτε τις απαντήσεις

Δείτε τις απαντήσεις English (en)

Αποτελέσματα της διαβούλευσης

pdf - 15 KB [15 KB] English (en)

 N/A

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση