Navigačný riadok

Malé a stredne veľké podniky (MSP)

Čo je MSP?

Skratka MSP znamená malé a stredné podniky. V odporúčaní EÚ 2003/361 nájdete jej obsahovú definíciu.

Hlavné faktory, ktoré určujú, či spoločnosť spadá do kategórie MSP, sú:

  1. počet zamestnancov a
  2. obrat alebo celkový majetok.

Kategórie spoločností

Zamestnanci

Obrat

/

Celkový majetok

Stredne veľké

< 250

≤ 50 mil. EUR

≤ 43 mil. EUR

Malé

< 50

≤ 10 mil. EUR

≤ 10 mil. EUR

Mikropodniky

< 10

≤ 2 mil. EUR

≤ 2 mil. EUR

Tieto horné hranice sa vzťahujú na údaje individuálnych spoločnosti. Je možné, že spoločnosť, ktorá je súčasťou väčšej skupiny, bude musieť zahrnúť aj zamestnancov, obrat alebo majetok ďalších spoločností zo skupiny.

Viac informácii nájdete tu:

Akú pomoc môže MSP získať?

Existujú 2 základné typy možných stimulov pre spoločnosti, ktoré spĺňajú požiadavky:

  • možnosť získať pomoc v rámci mnohých programov EÚ na podporu podnikov zameraných špeciálne na spoločnosti tejto veľkosti: napr. financovanie výskumu, konkurencieschopnosti a inovácií a podobné vnútroštátne podporné programy, ktoré by inak mohli byť zakázané ako neoprávnená štátna podpora („štátna pomoc“ – pozri nariadenie o skupinových výnimkách English).
  • menšie nároky alebo znížené poplatky pokiaľ ide o dodržiavanie administratívnych požiadaviek EÚ.

Monitorovanie vykonávania definície MSP

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel vykonáva pravidelné monitorovanie vykonávania definície MSP. Na základe výsledkov hodnotení z rokov 2006 a 2009 sa v roku 2012 uskutočnila nezávislá štúdia, ktorá sa zamerala na to, ako definícia MSP funguje v praxi, t. j. vo fáze jej vykonávania.
Zo záverov tejto štúdie vyplýva, že vzhľadom na demografické údaje o vývoji MSP od roku 2003, na negatívny vplyv akejkoľvek zásadnej zmeny definície, na politiku menšieho objemu lepšie cielenej štátnej pomoci a na stanoviská väčšiny zainteresovaných strán, nie je v súčasnosti potrebná zásadná revízia definície MSP. Potrebná by bola úprava definície MSP s cieľom zohľadniť infláciu, produktivitu práce a zmenu pomeru medzi obratom a hodnotou celkovej súvahy. Táto zmena však momentálne nie je naliehavá a možno ju zahrnúť do budúcej revízie.  Podpredseda Komisie Antonio Tajani súhlasí so závermi štúdie, podľa ktorých v súčasnosti nie je potrebné revidovať definíciu MSP.

V odporúčaniach štúdie sa navrhuje objasniť uplatňovanie niektorých pravidiel úpravou znenia odporúčania Komisie zo 6. mája 2003, napr. formou ďalšieho usmernenia alebo aktualizáciou súčasnej používateľskej príručky k definícii MSP.  Z tohto dôvodu sa v rokoch 2013 – 2014 uskutočnilo hodnotenie používateľskej príručky. Závery a návrhy uvedené v záverečnej správe budú základom pre revíziu používateľskej príručky, ktorá by mala byť k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ najneskôr v marci 2015.

 

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku