Ścieżka nawigacji

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Co to jest MŚP?

Skrót MŚP odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw. Unia Europejska zdefiniowała to pojęcie w swoim zaleceniu 2003/361.

Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy dana firma może zostać uznana za MŚP, to:

  1. liczba pracowników oraz
  2. roczny obrót albo całkowity bilans roczny.

Kategoria przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Roczny obrót

albo

Całkowity bilans roczny

Średnie

< 250

≤ 50 mln euro

≤ 43 mln euro

Małe

< 50

≤ 10 mln euro

≤ 10 mln euro

Mikro

< 10

≤ 2 mln euro

≤ 2 mln euro

Te progi odnoszą się wyłącznie do wyników indywidualnych firm. Przedsiębiorstwo, które stanowi część większej grupy przedsiębiorstw, może być zmuszone dodać niektóre dane dotyczące pracowników/obrotu/bilansu takiej grupy do własnych danych.

Więcej informacji na ten temat:

Jaką pomoc mogą uzyskać MŚP?

Małym i średnim przedsiębiorstwom, które spełniają określone wymogi, przysługują następujące przywileje:

  • kwalifikowalność do otrzymania wsparcia w ramach licznych programów UE wspierających przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MŚP, w dziedzinach takich jak finansowanie badań, zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności, a także w ramach podobnych programów realizowanych na szczeblu krajowym (bez odpowiednich przepisów tego rodzaju wsparcie zostałoby zabronione jako naruszająca zasady konkurencji „pomoc państwa” – zob. rozporządzenie o wyłączeniach grupowych English)
  • ograniczone wymogi lub niższe opłaty związane z zapewnieniem zgodności z wymogami administracyjnymi UE.

Zewnętrzne badanie dotyczące stosowania definicji MŚP (2012 r.)

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu regularnie dokonuje analizy stosowania definicji MŚP. W oparciu o wyniki poprzednich ocen z roku 2006 i 2009, w 2012 r. zostało przeprowadzone niezależne badanie, którego głównym przedmiotem było sprawdzenie, jak definicja MŚP jest stosowana w praktyce.
W podsumowaniu badania stwierdzono, że w chwili obecnej nie ma konieczności poważnej zmiany definicji MŚP, ze względu na zmiany demograficzne, które zaszły w małych i średnich przedsiębiorstwach od roku 2003, możliwe problemy, jakie stworzyłoby wprowadzenie zmian na tym etapie, politykę udzielania mniejszej, lecz lepiej ukierunkowanej pomocy państwa oraz poglądy większości zainteresowanych stron.
Ewentualna aktualizacja definicji będzie wprawdzie konieczna – dostosowanie jej do inflacji, poziomu wydajności pracy i zmian stosunku obrotów do sumy bilansowej – ale aktualizacja ta nie jest pilna i może zostać przeprowadzona podczas przyszłej rewizji.
W badaniu zwrócono uwagę na konieczność wyjaśnienia stosowania niektórych zasad, co można uczynić, nie zmieniając obecnego Zalecenia. I tak na przykład można zamieścić dalsze wskazówki w dziale często zadawanych pytań na stronie  DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu poświęconej definicji MŚP bądź też stworzyć nową wersję Przewodnika dla użytkownika.
DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu zgadza się z wnioskami płynącymi z badania, tj. ze stwierdzeniem, że w chwili obecnej nie ma potrzeby rewizji definicji MŚP.

Streszczenie pdf - 645 KB [645 KB] English (en)    

Sprawozdanie końcowe pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj