Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Co to jest MŚP?

Skrót MŚP odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw. Unia Europejska zdefiniowała to pojęcie w swoim zaleceniu 2003/361.

Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy dana firma może zostać uznana za MŚP, to:

  1. liczba pracowników oraz
  2. roczny obrót albo całkowity bilans roczny.

Kategoria przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Roczny obrót

albo

Całkowity bilans roczny

Średnie

< 250

≤ 50 mln euro

≤ 43 mln euro

Małe

< 50

≤ 10 mln euro

≤ 10 mln euro

Mikro

< 10

≤ 2 mln euro

≤ 2 mln euro

Te progi odnoszą się wyłącznie do wyników indywidualnych firm. Przedsiębiorstwo, które stanowi część większej grupy przedsiębiorstw, może być zmuszone dodać niektóre dane dotyczące pracowników/obrotu/bilansu takiej grupy do własnych danych.

Więcej informacji na ten temat:

Jaką pomoc mogą uzyskać MŚP?

Małym i średnim przedsiębiorstwom, które spełniają określone wymogi, przysługują następujące przywileje:

  • kwalifikowalność do otrzymania wsparcia w ramach licznych programów UE wspierających przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MŚP, w dziedzinach takich jak finansowanie badań, zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności, a także w ramach podobnych programów realizowanych na szczeblu krajowym (bez odpowiednich przepisów tego rodzaju wsparcie zostałoby zabronione jako naruszająca zasady konkurencji „pomoc państwa” – zob. rozporządzenie o wyłączeniach grupowych English)
  • ograniczone wymogi lub niższe opłaty związane z zapewnieniem zgodności z wymogami administracyjnymi UE.

Monitorowanie stosowania definicji MŚP

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu regularnie dokonuje analizy stosowania definicji MŚP.  W oparciu o wyniki poprzednich ocen z roku 2006 i 2009, w 2012 r. zostało przeprowadzone niezależne badanie, którego głównym przedmiotem było sprawdzenie, jak definicja MŚP jest stosowana w praktyce.
W podsumowaniu badania z 2012 r. stwierdzono, że w chwili obecnej nie ma konieczności poważnej zmiany definicji MŚP, ze względu na zmiany demograficzne, które zaszły w małych i średnich przedsiębiorstwach od roku 2003, możliwe problemy, jakie stworzyłoby wprowadzenie zmian na tym etapie, politykę udzielania mniejszej, lecz lepiej ukierunkowanej pomocy państwa oraz poglądy większości zainteresowanych stron. Ewentualna aktualizacja definicji – dostosowanie jej do inflacji, poziomu wydajności pracy i zmian stosunku obrotów do sumy bilansowej – nie jest pilna i może zostać przeprowadzona podczas kolejnego przeglądu.  Wiceprzewodniczący Tajani zgadza się z wnioskami płynącymi z badania, tj. ze stwierdzeniem, że w chwili obecnej nie ma potrzeby rewizji definicji MŚP.

W badaniu zwrócono uwagę na konieczność wyjaśnienia stosowania niektórych zasad, co można uczynić, nie zmieniając obecnego Zalecenia. I tak na przykład można zamieścić dalsze wskazówki bądź też stworzyć nową wersję Przewodnika dla użytkownika.   W tym celu w latach 2013–2014 dokonano oceny tego przewodnika. Wnioski i sugestie zawarte w sprawozdaniu końcowym posłużą jako podstawa do aktualizacji przewodnika. Nowa wersja powinna być dostępna we wszystkich językach urzędowych UE w Marcu 2015 r. 

 


 

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj