Naršymo kelias

Mažosios ir vidutinio dydžio įmonės (MVĮ)

Kas yra MVĮ?

MVĮ – tai mažosios ir vidutinės įmonės. Šio termino apibrėžtis nustatyta ES teisėje, t. y. ES rekomendacijoje 2003/361.

Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar įmonė yra MVĮ:

  1. Darbuotojų skaičius;
  2. Apyvarta arba balanso suma.

Įmonės kategorija

Darbuotojai

Apyvarta

arba

Balanso suma

Vidutinė

< 250

≤ 50 mln. EUR

≤ 43 mln. EUR

Mažoji

< 50

≤ 10 mln. EUR

≤ 10 mln. EUR

Labai maža

< 10

≤ 2 mln. EUR

≤ 2 mln. EUR

Šios ribos taikomos tik pavienėms įmonėms. Didesnei grupei priklausančiai įmonei gali reikėti įtraukti ir tos grupės darbuotojų, apyvartos ar balanso duomenis.

Išsamesnė informacija:

Kokios pagalbos gali gauti MVĮ?

Priklausyti MVĮ kategorijai įmonei gali būti naudinga dėl dviejų priežasčių:

  • jai gali būti teikiama parama pagal gausias ES paramos verslui programas, skirtas būtent tokioms įmonėms, pvz., mokslinių tyrimų finansavimo, konkurencingumo didinimo ir inovacijų finansavimo, bei panašias nacionalines paramos programas, kurios kitu atveju galėtų būti laikomos nesąžininga valdžios parama („valstybės pagalba“ – žr. Bendrosios išimties reglamentą English) ir todėl draudžiamos;
  • joms gali būti keliama mažiau reikalavimų arba sumažintos ES administracinių reikalavimų laikymosi sąnaudos.

MVĮ apibrėžties įdiegimo kontrolė

Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas reguliariai kontroliuoja, kaip diegiama MVĮ apibrėžtis. Remiantis 2006 m. ir 2009 m. vertinimais, 2012 m. atliktas nepriklausomas tyrimas, per kurį pirmiausia buvo nagrinėjama, kaip MVĮ apibrėžtis diegimo etapu taikoma praktiškai.
Atsižvelgiant į MVĮ statistikos raidą nuo 2003 m., sutrikimus, kurie kiltų dėl kokių nors didelių pokyčių, principu „mažiau ir tikslingiau skiriamos valstybės pagalbos“ grindžiamą politiką bei daugumos suinteresuotųjų šalių nuomonę, 2012 m. tyrime prieita prie išvados, kad šiuo metu MVĮ apibrėžties iš esmės keisti nereikia. Galimas apibrėžties koregavimas, atsižvelgiant į infliaciją, darbo našumą bei apyvartos ir bendro balanso santykio pokyčius nėra skubus, jį galima atlikti per kitą peržiūrą.  Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Tajanis sutiko su tyrimo išvadomis, kad dabar nėra būtina persvarstyti MVĮ apibrėžties.
Po tyrimo pateiktose rekomendacijose siūloma paaiškinti tam tikrų taisyklių taikymą nekeičiant dabartinės rekomendacijos,  bet, pavyzdžiui, pateikus daugiau paaiškinimų arba atnaujinus dabartinį MVĮ apibrėžties naudotojo vadovą. 
 

Šiuo tikslu 2013–2014 m. atliktas naudotojo vadovo vertinimas. Galutinėje ataskaitoje pateiktomis išvadomis ir pasiūlymais bus remiamasi rengiant pataisytą naudotojo vadovą. Visomis oficialiosiomis ES kalbomis jis turėtų būti parengtas iki 2015 m. kovo mėn.


 

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį