This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Fiontair bheaga agus mheánmhéide (SME)

Cad is FBM ann?

Is éard is brí le "FBM" ná fiontair bheaga agus mheánmhéide – mar a shainítear é i ndlí an AE: Moladh 2003/361 ón AE.

Seo na príomhfhachtóirí lena gcinntear an FBM atá sa ghnólacht:

  1. líon na bhfostaithe agus
  2. láimhdeachasiomlán an chláir chomhardaithe.

Catagóir gnólachta

Fostaithe

Láimhdeachas

Iomlán an CC

Fiontar meánmhéide

< 250

≤ € 50 mill

≤ € 43 mill

Fiontar beag

< 50

≤ € 10 mill

≤ € 10 mill

Micrifhiontar

< 10

≤ € 2 mill

≤ € 2 mill

Ní bhaineann na teorainneacha sin ach le figiúirí do ghnólachtaí aonair amháin. Má tá gnólacht ina chuid de ghrúpáil níos mó, d'fhéadfadh gá a bheith le sonraí a bhaineann leis an ngrúpáil sin freisin.

Tá mionsonraí faoin gcóras sin ar fáil ag:

Cén chabhair atá ar fáil?

Tá dhá chineál ghinearálta cabhrach a d'fhéadfadh gnólacht a fháil má chomhlíontar na critéir seo:

  • cáilithe chun tacaíocht a fháil faoi go leor clár tacaíochta gnó de chuid an AE atá dírithe go sonrach ar ghnólachtaí den mhéid sin: m.sh. maoiniú do thaighde, d'iomaíochas agus nuálaíocht agus cláir eile tacaíochta náisiúnta a d'fhéadfaí a chosc mar thacaíocht rialtais éagórach ("státchabhair" – féach rialchán blocdhíolúine English).
  • níos lú ceanglasísliú táillí ar mhaithe le riarachán AE a chomhlíonadh.

Monatóireacht ar chur chun feidhme an tsainmhínithe ar FBM

Déanann Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta monatóireacht rialta ar chur chun feidhme an tsainmhínithe ar FBM. I bhfianaise na dtorthaí a bhí ar mheastóireachtaí a rinneadh in 2006 agus in 2009, rinneadh staidéar neamhspleách in 2012, arb é an phríomhaidhm leis conas an sainmhíniú ar FBM a chur chun feidhme go praiticiúil.
I bhfianaise an athraithe atá tagtha ar an líon FBManna atá ann ó 2003 i leith, i ngeall ar na deacrachtaí a thiocfadh as aon mhórathrú, i bhfianaise an bheartais maidir le státchabhair a laghdú agus í a bheith níos spriocdhírithe, agus i bhfianaise an dearcaidh atá ag tromlach na ngeallsealbhóirí, is é an tátal ar thángthas air i staidéar 2012 nach gá athbhreithniú suntasach a dhéanamh ar an sainmhíniú atá ar FBM faoi láthair. Níl aon phráinn ag baint leis an sainmhíniú a thabhairt cothrom le dáta amach anseo chun é a chur in oiriúint don bhoilsciú, do tháirgiúlacht an luchta saothair agus do na hathruithe ar an gcoibhneas idir an láimhdeachas agus comhardú an chláir chomhordaithe, agus d’fhéadfaí na hathruithe sin a chur san áireamh in athbhreithniú eile amach anseo.  Aontaíonn an Leas-Uachtarán Tajani le conclúid an staidéir, i.e. nach gá an sainmhíniú atá ar FBM faoi láthair a athbhreithniú.

Tá sé molta sa staidéar cur i bhfeidhm rialacha áirithe a shoiléiriú laistigh den Mholadh atá ann faoi láthair, mar shampla trí threoir bhreise a thabhairt nó tríd an leagan is déanaí den Treoirleabhar Úsáideora ar an sainmhíniú nua a thabhairt cothrom le dáta.  Chuige sin, rinneadh meastóireacht ar an treoirleabhar úsáideora in 2013-2014. Déanfar athbhreithniú ar an treoirleabhar úsáideora i bhfianaise na gconclúidí agus na moltaí a tugadh sa tuarascáil deiridh agus beidh an treoirleabhar athbhreithnithe sin le fáil i ngach teanga oifigiúil den AE faoi Mhárta 2015.


 

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo