Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τι είναι μια ΜΜΕ;

Ως "ΜΜΕ" νοούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ: σύσταση 2003/361 της ΕΕ .

Τα βασικά κριτήρια για το αν μια επιχείρηση ανήκει σ' αυτήν την κατηγορία ή όχι είναι:

  1. ο αριθμός των υπαλλήλων και
  2. ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού.

Κατηγορία επιχείρησης

Υπάλληλοι

Κύκλος εργασιών

ή

Σύνολο ισολογισμού

Μεσαία

< 250

≤ 50 εκατ. ευρώ

≤ 43 εκατ. ευρώ

Μικρή

< 50

≤ 10 εκατ. ευρώ

≤ 10 εκατ. ευρώ

Πολύ μικρή

< 10

≤ 2 εκατ. ευρώ

≤ 2 εκατ. ευρώ

Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος μεγαλύτερων ομίλων μπορεί να πρέπει να συμπεριλάβουν και στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους/τον κύκλο εργασιών/τον ισολογισμό του ομίλου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ.:

Τι είδους βοήθεια μπορούν να λάβουν οι ΜΜΕ;

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν 2 είδη βοήθειας για τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια:

  • επιλεξιμότητα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη στήριξη επιχειρήσεων, τα οποία απευθύνονται ειδικά σε επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους: π.χ. χρηματοδότηση για έρευνα, χρηματοδότηση για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, καθώς και ανάλογα εθνικά προγράμματα στήριξης που διαφορετικά θα μπορούσαν να απαγορευτούν για λόγους αθέμιτης κρατικής στήριξης ("κρατική ενίσχυση" – βλ. κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορίες English).
  • λιγότερες υποχρεώσεις ή μειωμένα τέλη για τη διοικητική συμμόρφωση με την ΕΕ.

Παρακολούθηση της εφαρμογής του ορισμού των ΜΜΕ

Η ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας παρακολουθεί τακτικά τον τρόπο εφαρμογής του ορισμού των ΜΜΕ. Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων αξιολογήσεων του 2006 και του 2009, εκπονήθηκε μια νέα ανεξάρτητη μελέτη το 2012 σχετικά με το πώς λειτούργησε στην πράξη ο ορισμός των ΜΜΕ, κατά την περίοδο εφαρμογής.
Με βάση την εξέλιξη του αριθμού των ΜΜΕ από το 2003, τις διαταραχές που ίσως θα προέκυπταν από σημαντικές αλλαγές, την πολιτική για «λιγότερες και καλύτερα στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις» και τις απόψεις της πλειονότητας των ενδιαφερομένων, η μελέτη του 2012 συμπεραίνει ότι, προς το παρόν, δεν είναι απαραίτητη μια εκτεταμένη αναθεώρηση του ορισμού των ΜΜΕ. Πιθανή επικαιροποίηση του ορισμού ώστε να προσαρμοστεί στον πληθωρισμό, την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και τις μεταβολές στον δείκτη κύκλος εργασιών/σύνολο ισολογισμού, δεν επείγει και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία μιας μελλοντικής αναθεώρησης.  Ο αντιπρόεδρος Ταγιάνι συμφωνεί με τα συμπεράσματα της μελέτης τα οποία δείχνουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του ορισμού των ΜΜΕ.

Η μελέτη προτείνει επίσης να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή ορισμένων κανόνων στο πλαίσιο της ισχύουσας σύστασης, π.χ. με την παροχή συμπληρωματικών οδηγιών ή με την επικαιροποίηση του υφιστάμενου οδηγού χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ.   Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του οδηγού χρήσης το 2013-2014. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που περιέχει η τελική έκθεση θα αποτελέσουν τη βάση για την αναθεώρηση του οδηγού χρήσης, που αναμένεται να είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ τον Μάρτιο 2015.

 

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση