Navigačný riadok

Jednotný trh tovarov

Jednotný trh tovarov vytvára optimálne prostredie pre podniky a spotrebiteľov. Jeho hladké fungovanie je jedným z najdôležitejších cieľov Únie.

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel sa podieľa na navrhovaní, implementácii a zdokonaľovaní regulačného politického rámca, ktorého cieľom je zvýšenie efektivity jednotného trhu prostredníctvom odstránenia existujúcich prekážok a zamedzenia vzniku nových.

Cieľom konkrétnych úloh je:

  • predchádzať vzniku technických obchodných prekážok monitorovaním nových návrhov právnych predpisov, ktoré vypracovali členské štáty, a zároveň prispievať k implementácii Dohody Svetovej obchodnej organizácie o technických prekážkach obchodu;
  • na základe článkov 34 až 36 Zmluvy o fungovaní EÚ zabezpečiť, aby členské štáty ani v prípade absencie harmonizačných predpisov nevytvárali alebo neudržiavali prekážky obchodu v rámci EÚ;
  • prijať konkrétne pravidlá týkajúce sa určitých produktov (v rámci tradičného prístupu, nového prístupu a nového legislatívneho rámca) alebo horizontálnych otázok, akými sú napríklad oneskorené platby v obchodných transakciách a nárokovanie si náhrady za škody spôsobené chybnými výrobkami;
  • monitorovať uplatňovanie práva EÚ.

Všetky tieto iniciatívy sú zamerané na vytvorenie funkčného jednotného trhu, ktorý je optimálnym prostredím pre podniky (bez ohľadu na ich veľkosť) a spotrebiteľov a ktorý je založený na transparentných, jednoduchých a konzistentných pravidlách poskytujúcich právnu istotu a prehľadnosť. Hladko fungujúci jednotný trh zároveň prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti európskych podnikov na svetových trhoch a ich schopnosti čeliť budúcim výzvam.

Najdôležitejšie témy

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku