Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

Kontrollera krav

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

En och samma produkt kan omfattas av flera direktiv och dessutom beröras av annan gällande lagstiftning (till exempel övergripande lagstiftning om kemikalier eller miljön).

Direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation innehåller krav som anger vilka procedurer som ska tillämpas för att säkerställa att de produkter som sätts ut på marknaden är säkra och uppfyller de väsentliga krav som anges i direktivets bilaga 1. En klinisk utvärdering enligt bilaga 7 ska ingå i den valda proceduren.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

En och samma produkt kan omfattas av flera direktiv och dessutom beröras av annan gällande lagstiftning (till exempel övergripande lagstiftning om kemikalier eller miljön).

I direktivet om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen anges i detalj de väsentliga krav för användning av gas som bränsle som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

Direktiv 2009/142/EG gäller för anordningar för förbränning av gasformiga bränslen som är avsedda för matlagning, uppvärmning, varmvattenberedning, kylning, belysning eller tvätt. Det gäller även för tillbehör, som definieras som säkerhetsanordningar, styr- eller reglerdon liksom andra delkomponenter som är konstruerade för att ingå i en anordning.

Det finns vissa väsentliga krav för att släppa ut anordningar som omfattas av direktivet om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen på den europeiska marknaden. Dessa beskrivs i direktivets bilaga 1. Enligt kraven ska anordningarna vara konstruerade och tillverkade så att de fungerar säkert och inte utgör någon fara. De ska också åtföljas av tekniska anvisningar för installatören liksom av bruksanvisning och serviceanvisningar för användaren och vara försedda med lämpliga varningstexter som även ska finnas på förpackningen. Anvisningarna och varningstexterna ska upprättas på det officiella språket eller språken i den medlemsstat där anordningen säljs.

Kraven ska även gälla tillbehör när motsvarande risk föreligger. Tillbehör som är avsedda att utgöra en del av en anordning ska vara konstruerade och tillverkade så att de fyller sin avsedda funktion på korrekt sätt när de har monterats enligt installationsanvisningarna.

Mer information om anvisningarnas innehåll och utformning liksom de väsentliga kraven på konstruktion och tillverkning finns i direktivets bilaga 1.

När du har hämtat direktiv 2009/142/EG ska du noga läsa igenom dokumentet. Kontrollera sedan att din produkt uppfyller alla väsentliga krav i direktivet vid det tillfälle då den släpps ut på marknaden. Glöm inte att även kontrollera om produkten omfattas av andra direktiv.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

En och samma produkt kan omfattas av flera direktiv och dessutom beröras av annan gällande lagstiftning (till exempel övergripande lagstiftning om kemikalier eller miljön).

I direktiv 2000/9/EG avses med ”linbaneanläggningar för persontransport” ”anläggningar bestående av flera komponenter, som konstrueras, tillverkas, ihopmonteras och tas i drift i syfte att transportera personer”. Det gäller till exempel bergbanor, kabinbanor, stolliftar eller släpliftar. I artikel 1.6 anges vilka anläggningar som inte omfattas av direktivet.

De grundläggande säkerhetskraven beskrivs i direktivets bilaga II.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

Ekodesigndirektivet (2009/125/EG) är ett ramdirektiv där krav på ekodesign fastställs i samband med de miljöparametrar som du som tillverkare måste efterleva för att dina produkter ska få CE-märkas.

Direktiv 2009/125/EG omfattar produkter som påverkar energiförbrukningen när de används. Här ingår produkter som förbrukar, genererar, överför eller mäter energi liksom andra energirelaterade produkter, till exempel fönster, isolermaterial eller vissa produkter som förbrukar vatten. Alla dessa kan i hög grad bidra till stora energibesparingar.

Syftet med direktivet är att minska produkternas övergripande miljöpåverkan, inklusive resursförbrukning och utsläpp av föroreningar, genom att fokusera på principerna för hållbar utveckling under hela livscykeln för en produkt.

Ett annat syfte med direktivet är att garantera fri rörlighet inom den inre marknaden för produkterna. Direktivet gäller inte för transportmedel för personer eller varor.

Metoderna och förfarandena för att fastställa krav på ekodesign beskrivs i direktivet (dvs. bilagorna I och II för produktspecifika krav på design och tillverkning).

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) anges i detalj de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

Syftet med direktiv 2004/108/EG är att garantera att utrustning som kan alstra eller påverkas av elektromagnetiska störningar kan användas i den elektromagnetiska miljö som den har utformats för utan att störa annan utrustning eller påverkas av den. När 2004 års direktiv antogs uppdaterades och ersattes direktiv 89/336/EEG, som tidigare reglerade det här området.

De väsentliga krav som gäller elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning anges i direktivets bilaga I.

EMC-direktivet gäller för apparater som säljs som funktionella enheter till slutanvändare och som antingen kan alstra elektromagnetiska störningar eller påverkas av sådana störningar. Det gäller inte för utrustning som är särskilt avsedd att byggas in i en fast installation och som inte är kommersiellt tillgänglig på annat vis.

EMC-direktivet gäller inte för radioutrustning och teleterminalutrustning, som i stället omfattas av direktiv 1999/5/EG. Inte heller luftfartsprodukter eller radioutrustning som används av radiosändaramatörer omfattas av direktivet.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 94/9/EG om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar anges i detalj de grundläggande krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

Utöver utrustning och säkerhetssystem gäller direktivet även för säkerhets- och regleranordningar som ska användas utanför explosionsfarliga omgivningar men som krävs för att utrustningen och säkerhetssystemen ska kunna fungera på ett säkert sätt. Direktivet gäller inte för medicinskteknisk utrustning, transportmedel, havsgående fartyg eller personlig skyddsutrustning som omfattas av direktiv 89/686/EEG. Det gäller inte heller för utrustning eller säkerhetssystem som är explosionsfarliga enbart på grund av att det förekommer explosiva substanser eller instabila kemiska substanser, eller till följd av oavsedda gasutsläpp.

Mer information om de produkter som omfattas av direktivet finns i kapitel I, artikel 1, i direktiv 94/9/EG.

Enligt de grundläggande hälso- och säkerhetskraven, som anges i direktivets bilaga 2, ska produkterna bland annat utformas för att ge integrerad explosionssäkerhet. Före tillverkningen ska man analysera möjliga driftsfel för att farliga situationer i möjligaste mån ska kunna undvikas. Produkterna ska i det syftet åtföljas av instruktioner och märkas på ett läsbart och outplånligt sätt med åtminstone följande uppgifter: ditt namn och adress som tillverkare, serie- eller typbeteckning, det särskilda explosionsskyddsmärket följt av symbolen för utrustningsgrupp och -kategori med mera.

Om det behövs ska de dessutom även märkas med all information som krävs för säker användning.

När det gäller val av material ska man enligt direktivet välja material som minskar risken enligt bestämmelserna i punkt 1.1. i bilaga 2. I bilaga 2 anges fler krav på konstruktion och tillverkning, potentiella antändningskällor, faror som orsakas av yttre påverkan, krav i fråga om säkerhetsanordningar och krav på systemsäkerhet. En fullständig överblick finns i bilaga 2.

Läs även noga igenom direktiv 94/9/EG och kontrollera att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 93/15/EEG om explosiva varor för civilt bruk anges i detalj de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

I direktivet avses med explosiva varor ”ämnen och artiklar som betraktas som sådana i Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods och som tas upp under klass 1 i dessa rekommendationer”. Det gäller inte för explosiva varor som är avsedda att användas av militär eller polis, pyrotekniska artiklar eller ammunition, förutom förfaranden för att transportera dem säkert inom EU.

De väsentliga krav som anges i direktivets bilaga 1 omfattar lägsta säkerhetskrav och regler som konstruktion, tillverkning och slutprodukt måste uppfylla. Enligt reglerna ska till exempel varje explosiv enhet kunna destrueras på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Mer information finns i bilaga 1. Läs noga igenom hela direktiv 93/15/EEG och kontrollera att produkten uppfyller alla väsentliga krav.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 92/42/EEG om värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle anges i detalj de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

De grundläggande kraven i direktivets artikel 5 omfattar krav på nyttoverkningsgrad. Enligt dessa ska värmepannor uppfylla vissa krav på nyttoverkningsgrad vid märkeffekt och en genomsnittlig varmvattentemperatur på 70°C och vid 30 % partiell belastning och en genomsnittlig vattentemperatur som varierar beroende på typen av varmvattenberedare.

Läs direktiv 92/42/EEG noga och kontrollera att produkten uppfyller alla väsentliga krav.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som gäller för att en produkt ska få förses med CE märket.

En och samma produkt kan omfattas av flera direktiv och dessutom beröras av annan gällande lagstiftning (till exempel övergripande lagstiftning om kemikalier eller miljö).

Direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik innehåller krav som anger vilka procedurer och kontroller som ska tillämpas för att säkerställa att de produkter som sätts ut på marknaden är säkra och uppfyller de väsentliga krav som anges i direktivets bilaga 1.

Mer information finns i direktiv 98/79/EG.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 95/16/EG om hissar anges i detalj de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som hissinstallatör eller tillverkare av säkerhetskomponenter för hissar ska ha rätt att CE-märka produkten.

Direktivet gäller för permanent installerade hissar i byggnader och anläggningar. Det gäller även för säkerhetskomponenter som används i sådana hissar och som anges i bilaga IV.

Det gäller inte för lyftanordningar vars hastighet inte överstiger 0,15 m/s, bygghissar, linbanor inklusive bergbanor, hissar som konstruerats och byggts särskilt för militära eller polisiära ändamål, lyftanordningar som arbete kan utföras från, gruvhissar, lyftanordningar som är avsedda för att lyfta artister under föreställningar, lyftanordningar som installerats i transportsystem, lyftanordningar som hör till en maskin och som endast är avsedda för tillträde till arbetsplatser inklusive underhåll och inspektionsplatser på maskinen, kuggstångsdrivna tåg, rulltrappor och rullramper.

Hissar som omfattas av direktivet måste uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som beskrivs i bilaga I.

Läs direktiv 95/16/EG noga och kontrollera att produkten uppfyller alla väsentliga krav.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 2006/95/EG om lågspänningsutrustning anges i detalj de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

Syftet med direktiv 2006/95/EG är att avlägsna alla hinder för försäljning av elektrisk lågspänningsutrustning i EU och samtidigt se till att högsta möjliga säkerhetsnivå upprätthålls.

Med lågspänningsutrustning avses ”all utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1000 V för växelström och mellan 75 och 1500 V för likström”. I bilaga II till direktivet finns en förteckning över utrustning som inte omfattas av direktivet. Det gäller bland annat elektriska delar för hissar, elmätare och stickproppar och uttag för allmänbruk.

I direktiv 2006/95/EG uppges att utrustningen inte ska riskera säkerheten för människor, husdjur eller egendom ”då den är korrekt installerad och underhållen och används för de ändamål den är avsedd för”. De viktigaste säkerhetskraven för utrustningen beskrivs i bilaga I.

Det är viktigt att läsa direktivet och säkerställa att produkten uppfyller alla väsentliga krav.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket

I maskindirektivet 2006/42/EG anges de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som produkten måste uppfylla för att tillverkaren ska ha rätt att CE-märka den.

Direktiv 2006/42/EG gäller maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor och vävband som används för lyft samt avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar. Det innehåller också krav för delvis fullbordade maskiner.

Tillverkaren måste först och främst kontrollera att maskinen uppfyller kraven i direktivet genom att genomföra en bedömning med hänsyn till de grundläggande kraven. Detta omfattar att ta reda på vilka europeiska harmoniserade standarder som är tillämpliga i syfte att uppnå så kallad presumtion om överensstämmelse. En lista över harmoniserade standarder för maskiner finns på kommissionens webbplats för GD Näringsliv.

I bilaga I till direktiv 2006/42/EG anges de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för de berörda produkterna.

År 2009 antogs en ändring av direktivet som innebar att man införde nya krav för utrustning för spridning av bekämpningsmedel. Dessa måste även konstrueras och tillverkas så att man minimerar oavsiktlig spridning av bekämpningsmedel i miljön.

Ändringen träder i kraft den 15 december 2011.

Läs direktivet och kontrollera att produkten uppfyller alla grundläggande krav. Du kan också hämta en omfattande vägledningpdf Visa översättning av föregående länk  till direktivet, som publicerades i juni 2010.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 2004/22/EG om mätinstrument anges i detalj de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

Direktivet gäller för följande mätinstrument och mätsystem: vattenmätare, gasmätare och volymomvandlare, aktiva elenergimätare, värmemätare, mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten, automatiska vågar, taxametrar, längdmått, dimensionsmätinstrument och avgasmätare.

De allmänna harmoniserade kraven på lagstadgad metrologisk kontroll anges i direktivets bilaga I, medan tilläggskrav för varje typ av mätinstrument beskrivs i de tio sektorspecifika bilagorna (MI-001 till MI-010).

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som gäller för att en produkt ska få förses med CE märket.

En och samma produkt kan omfattas av flera direktiv och dessutom beröras av annan gällande lagstiftning (till exempel övergripande lagstiftning om kemikalier eller miljö).

Direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter innehåller krav som anger vilka procedurer och kontroller som ska tillämpas för att säkerställa att de produkter som sätts ut på marknaden är säkra och uppfyller de väsentliga krav som anges i direktivets bilaga 1. I bedömningen av överensstämmelse med de väsentliga kraven ska det ingå en klinisk utvärdering enligt direktivets bilaga X.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 2000/14/EG om buller i miljön anges i detalj de väsentliga krav på tillåtna ljudeffektnivåer för särskild utrustning som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka produkten.

Direktiv 2000/14/EG gäller för utrustning som maskiner och utrustning som används för byggarbete, trädgårdsarbete med mera. I artikel 12 anges utrustning som omfattas av bullergränser, i artikel 13 anges utrustning som omfattas av bullermärkning och i bilaga I anges alla typer av utrustning som avses i direktivet. En del utrustning omfattas alltså av bullergränser medan annan utrustning endast omfattas av bullermärkning. I artikel 12 beskrivs också tillåtna bullernivåer för respektive utrustning i detalj.

Du som tillverkare måste först och främst kontrollera att utrustningen uppfyller kraven i direktivet genom att genomföra en bedömning med hänsyn till de väsentliga kraven. I direktivet beskrivs följande bedömningsförfaranden som kan användas: bedömning av intern tillverkningskontroll med återkommande kontroller, verifikation av enstaka objekt och fullständig kvalitetssäkring. Förfarandena beskrivs i detalj i direktivets bilagor V–VIII (se artikel 14).

Det är viktigt att läsa direktivet och kontrollera att produkten uppfyller alla väsentliga krav.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktivet avses med icke-automatisk våg ”ett mätdon med vilket massan hos en kropp bestäms med hjälp av tyngdkraftens inverkan på kroppen” och som ”kräver medverkan av en operatör vid vägningen”.

När det gäller CE-märkning gäller direktivet för instrument som är avsedda att användas för att bestämma massa i följande situationer: handel, beräkning av tull, taxa, skatt, bonus, vite, ersättning eller gottgörelse, i samband med lagar eller förordningar, i sjukvårdssammanhang, för att väga patienter, i farmaceutiska sammanhang, för att bereda medicin enligt recept eller för att bestämma pris baserat på massa vid direktförsäljning till allmänheten.

I direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar anges de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

De väsentliga harmoniserade krav för icke-automatiska vågar som är avsedda för användningsområdena ovan anges i direktivets bilaga I.

Kontrollera krav

Det finns 23 direktiv enligt den nya metoden för CE-märkning av produkter. Vissa produkter omfattas av flera direktiv som innehåller bestämmelser för CE-märkning. Sådana CE-märkta produkter förutsätts uppfylla kraven i alla de här direktiven för respektive sektor.

I direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning anges de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

I direktivet avses med personlig skyddsutrustning unika produkter på så sätt att användaren köper dem för att skydda sig mot faror som kan uppstå hemma, på arbetet och på fritiden. Med andra ord gäller det produkter som garanterar användarens säkerhet och hälsa under vissa omständigheter. Produkterna måste uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 2.

Direktivet skiljer på personlig skyddsutrustning av enkelt slag, komplicerat slag och inget av dessa, där det sistnämnda räknas till en tredje kategori. De tre grupperna definieras inte uttryckligen som kategorier i direktivet, men man kallar dem ofta kategori I, III respektive II. Kategori I beskrivs i artikel 8.3 och utgörs av produkter som utformats för att skydda användaren mot tämligen vanliga risker eller risker med gradvis effekt. Här ingår bland annat solglasögon, trädgårdshandskar och fingerborgar. Kategori III beskrivs i artikel 8.4 och omfattar bland annat flyktutrustning för mycket höga eller mycket låga temperaturer, andningsapparater och utrustning som skyddar mot fall från hög höjd. I kategori II ingår personlig skyddsutrustning som inte finns med i de två artiklarna ovan.

Direktivet gäller inte för personlig skyddsutrustning som utformats för att användas av militär eller polis, för självförsvar eller för räddning av personer på flygplan eller fartyg. Det gäller inte heller för hjälmar eller visir som är avsedda för personer som använder motorfordon med två eller tre hjul, eller utrustning för enkelt privat bruk såsom paraplyer eller diskhandskar.

Detta innebär att harmonisering endast gäller väsentliga krav, medan tekniska specifikationer för att uppfylla sådana krav beskrivs i frivilligt harmoniserade europeiska standarder. Direktivet om personlig skyddsutrustning är ett direktiv enligt nya metoden.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar anges de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

I direktivet avses med tryckbärande anordningar tryckkärl, rörledningar, säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör. Direktivet gäller för konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och aggregat vars högsta tillåtna tryck PS överstiger 0,5 bar.

De tryckbärande anordningar som omfattas av direktivet måste uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i direktivets bilaga I. Kraven syftar till att minska riskerna, använda lämpligt skydd mot risker som inte kan undvikas och informera om risker som inte kan elimineras.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 2007/23/EG om pyrotekniska artiklar anges väsentliga säkerhetskrav för att garantera en hög skyddsnivå för konsumenter, allmänheten och miljön. Produkten måste uppfylla kraven för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

Direktiv 2007/23/EG gäller för produkter såsom fyrverkerier, pyrotekniska sceneffekter och pyrotekniska artiklar för tekniska ändamål, till exempel gasgeneratorer för krockkuddar och bältesförstärkare.

Direktivet gäller inte för produkter som omfattas av direktiv 96/98/EG om marin utrustning, pyrotekniska artiklar som är avsedda för luft- och rymdfartsindustrin och knallhattar som är särskilt avsedda att användas i leksaker (direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 gäller i det här fallet). Dessutom gäller direktivet om pyrotekniska artiklar inte för ammunition eller de explosiva varor som omfattas av direktiv 93/15/EEG om explosiva varor för civilt bruk.

Det är viktigt att läsa de väsentliga säkerhetskraven i direktivets bilaga I och kontrollera att produkten uppfyller alla krav.

Kontrollera krav

I direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning anges i detalj de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

Radio- och teleutrustning innefattar alla produkter som använder radiofrekvensspektrumet (till exempel mobiltelefoner, grindöppnare och sändare) liksom teleterminalutrustning som modem och telefoner.

De väsentliga kraven beskrivs i artikel 3 i direktiv 1999/5/EG. De syftar till att skydda användarnas hälsa och säkerhet och omfattar även skyddskrav som gäller elektromagnetisk kompatibilitet och effektiv användning av spektrumet så att skadlig störning undviks. Det kan även finnas andra väsentliga krav, till exempel skydd av personlig sekretess och personuppgifter, tillgång till larmtjänster och tjänster för användare med funktionsstörningar, om vissa kommissionsbeslut har antagits.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 94/25/EG om fritidsbåtar anges i detalj de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

I direktivet avses med fritidsbåt ”varje båt, oavsett typ och framdrivningssätt, med en skrovlängd på 2,5-24 m, mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder, avsedd för sport- och fritidsändamål”. Båtar som är avsedda för charterverksamhet eller för fritidsbåtutbildning omfattas också av direktivet när de släpps ut på marknaden för fritidsändamål. Direktivet gäller även för vattenskotrar som definieras som en ”farkost vars längd understiger 4 m med en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och som utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den”.

Direktivet gäller bland annat inte för båtar som endast är avsedda för tävlingsbruk, kanoter och kajaker, gondoler och vattencyklar, vindsurfingbrädor eller motordrivna surfingbrädor. En full förteckning finns i direktivets kapitel I, artikel 1.3.

De väsentliga kraven avseende säkerhet, hälsa, miljö- och konsumentskydd för fritidsbåtar anges i direktivets bilaga I.

Kontrollera krav

The Directives established for CE marking have been designed by the European Union in such a manner that they cover all requirements for products from each of the aforementioned sectors.

I direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet anges i detalj de grundläggande krav som ska uppfyllas av dig i egenskap av tillverkare, importör eller distributör, för att bevisa att produkten uppfyller kraven i EU:s förordningar och slutligen för att du ska ha rätt att CE-märka produkten.

Direktiv 2009/48/EG gäller i alla EES-länder från och med den 20 juli 2011. Det enda undantaget gäller kemikaliebestämmelserna, där en övergångsperiod på ytterligare två år tillämpas fram till den 20 juli 2013.

2009 års direktiv ersätter det direktiv som antogs 1988 (88/378/EEG). Leksaker som överensstämmer med 1988 års direktiv får släppas ut på marknaden fram till den 19 juli 2011, eller den 19 juli 2013 när det gäller regler om kemikalier.

I det nya direktivet avses med leksaker “produkter som utformats eller är avsedda som leksaker för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte”.

Du ska som tillverkare ska först och främst kontrollera om produkten omfattas av direktivet. Sedan ska du försäkra dig om att leksaken uppfyller kraven i direktivet genom att kontrollera vilka europeiska harmoniserade standarder som är tillämpliga. På webbplatsen för kommissionens GD Näringsliv anges de harmoniserade europeiska standarderna för leksaker.

I direktivets bilaga I anges vilka produkttyper som inte omfattas av direktivet och som inte betraktas som leksaker. I förteckningen finns bland annat pussel med över 500 bitar och tröstnappar för småbarn, som inte betraktas som leksaker men lätt kan förväxlas med sådana. Förteckningen är endast vägledande.

I direktivets bilaga II anges de säkerhetskrav som produkterna måste uppfylla. I bilaga V anges att leksaker vid behov ska förses med en varning där det anges lägsta tillåtna ålder för användarna och/eller att leksakerna endast bör användas under tillsyn av en vuxen.

Alla gällande krav anges i direktivet.

Kontrollera krav

Europeiska unionen har utarbetat direktiv som anger de krav som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få förses med CE-märket.

I direktiv 2009/105/EG om enkla tryckkärl anges de väsentliga krav som produkten måste uppfylla för att du som tillverkare ska ha rätt att CE-märka den.

I direktivet avses med enkelt tryckkärl ”varje svetsat tryckkärl som utsätts för ett relativt inre övertryck överstigande 0,5 bar och som är avsett för förvaring av luft eller kväve, men som inte är avsett att värmas med direkt låga”. Däremot behöver endast sådana kärl där produkten av det högsta arbetstrycket (PS) multiplicerat med volymen (V) överstiger 50 bar CE-märkas för att få släppas ut på EU:s inre marknad. Sådana kärl måste uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i direktivets bilaga I.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän