Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Dodatna orodja

Preverite zahteve

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da v okviru svojega področja uporabe zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Za en proizvod se lahko uporablja tudi več direktiv Novega pristopa. Poleg tega se lahko zanj uporablja tudi druga zakonodaja (npr. horizontalna zakonodaja o kemikalijah ali o okolju).

Direktiva 90/385/EGS o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev določa splošne zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE. To so tako imenovane bistvene zahteve, ki so navedene v Prilogi 1 k direktivi. Skladnost z bistvenimi zahtevami je treba dokazati s klinično oceno, kot je določeno v Prilogi 7 k Direktivi 90/385/EGS.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Za en proizvod se torej lahko uporablja več direktiv Novega pristopa (in tudi druga usklajena zakonodaja).

Direktiva o napravah na plinsko gorivo podrobno določa bistvene zahteve v zvezi z uporabo plina kot goriva, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Direktiva 2009/142/ES zajema naprave na plinsko gorivo, ki se uporabljajo za kuhanje, gretje, ogrevanje vode, hlajenje, osvetljevanje ali pranje. Zajema tudi opremo, ki pomeni varnostne, kontrolne ali regulacijske naprave in podsestave, ki so načrtovani za vgradnjo v napravo.

Bistvene zahteve za dajanje naprav, ki jih zajema Direktiva o napravah na plinsko gorivo, v promet na evropsko tržišče, kot je določeno v Prilogi I k navedeni direktivi, določajo, da morajo biti naprave načrtovane in izdelane tako, da pri normalni uporabi delujejo varno in ne pomenijo nobene nevarnosti in da morajo imeti priložena tehnična navodila, namenjena monterju, navodila za uporabo in servisiranje, namenjena uporabniku, in ustrezna opozorila, ki morajo biti razvidna tudi na embalaži. Navodila in opozorila morajo biti v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države članice, v kateri se proizvod prodaja.

Zahteve veljajo tudi za opremo, kadar obstajajo podobne nevarnosti. Oprema, namenjena za del naprave, mora biti tako načrtovana in izdelana , da pravilno izpolnjuje svoj predvideni namen, ko je vgrajena skladno z navodili za montažo.

Dodatne podrobnosti o vsebini in sestavi navodil, kakor tudi bistvene zahteve o zasnovi in izdelavi, so navedene v Prilogi I k direktivi.

Po prenosu Direktive 2009/142/ES natančno preučite dokument, da bi zagotovili, da bo vaš proizvod v času, ko bo dan v promet, skladen z vsemi bistvenimi zahtevami direktive. Ne pozabite tudi preveriti, ali se za vaš proizvod uporabljajo tudi druge direktive.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

V Direktivi 2000/9/ES „žičniške naprave za prevoz oseb“ pomenijo „naprave, sestavljene iz več sestavnih delov, konstruirane, izdelane, montirane in dane v obratovanje, da bi z njimi prevažali osebe“. To so lahko na primer vzpenjače, nihajne žičnice, sedežnice ali vlečnice. V točki 6 člena 1 so navedene naprave, ki jih ta direktiva ne zajema.

Temeljne varnostne zahteve so navedene v Prilogi II k direktivi.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da v okviru svojega področja uporabe zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 2009/125/ES je okvirna direktiva, ki določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, ki so povezani z okoljskimi merili, katera morajo proizvajalci izpolnjevati, da bi lahko na svoje proizvode namestili oznako CE.

Direktiva 2009/125/ES zajema proizvode, ki med uporabo vplivajo na porabo energije, vključno s proizvodi, ki uporabljajo, proizvajajo, prenašajo ali merijo energijo, in drugimi z energijo povezanimi proizvodi, kot so okna, izolacijski materiali ali nekateri proizvodi, ki porabljajo vodo. S primerno zasnovo teh proizvodov lahko tekom njihove uporabe bistveno prispevamo k prihranku energije.

Namen direktive je zmanjšati skupni vpliv proizvodov na okolje, vključno s porabo virov in emisijami onesnaževal, in sicer z osredotočenjem na načela trajnostnega razvoja v celotnem življenjskem ciklusu proizvoda.

Dodatno področje uporabe direktive je zagotoviti prost pretok zadevnih proizvodov na notranjem evropskem trgu. Direktiva se ne uporablja za potniška ali tovorna prevozna sredstva.

V direktivi so določeni metodologija in postopki za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov (tj. Prilogi 1 in 2 za zahteve glede zasnove in konstrukcije proizvodov).

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti podrobno določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Namen Direktive 2004/108/ES je zagotoviti, da se oprema, ki bi lahko povzročala elektromagnetne motnje, ali pa bi take motnje lahko vplivale na delovanje opreme, lahko uporablja v elektromagnetnem okolju, za katerega je bila zasnovana, ne da bi pri tem povzročala motnje drugi opremi oziroma da bi druga oprema vplivala na njeno delovanje. Direktiva iz leta 2004 dopolnjuje in nadomešča Direktivo 89/336/EGS, ki je prej urejala to področje.

Bistvene zahteve v zvezi z elektromagnetno združljivostjo opreme so določene v Prilogi I k direktivi.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti zajema aparate, ki se prodajajo kot samostojne funkcionalne enote končnim uporabnikom in bi lahko povzročale elektromagnetne motnje ali pa bi take motnje lahko vplivale na njihovo delovanje. Direktiva ne zajema opreme, ki je posebej namenjena za vgradnjo v nepremične naprave in ki sicer ni na voljo v prodaji.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti se ne uporablja za radijsko telekomunikacijsko terminalsko opremo, ki je zajeta v Direktivi 1999/5/ES. Iz področja uporabe direktive so izključeni tudi letalski proizvodi in radijska oprema, ki jo uporabljajo radioamaterji.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 94/9/ES o opremi in zaščitnih sistemih, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, podrobno določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Direktiva se razen za opremo in zaščitne sisteme uporablja tudi za varnostne, kontrolne in upravljalne naprave, ki so namenjene uporabi zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer, vendar pa so potrebne za varno delovanje opreme in zaščitnih sistemov za potencialno eksplozivne atmosfere. Direktiva se ne uporablja za medicinske naprave, prevozna sredstva, pomorska plovila ali osebno zaščitno opremo, ki jih zajema Direktiva 89/686/EGS. Prav tako se ne uporablja za opremo in zaščitne sisteme, pri katerih je nevarnost izključno posledica navzočnosti eksplozivnih snovi ali nestabilnih kemikalij ali uhajanja kurilnega plina.

Dodatne podrobnosti o proizvodih, zajetih v direktivi, so na voljo v poglavju I člena 1 Direktive 94/9/ES o opremi in zaščitnih sistemih, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.

Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki so določene v Prilogi II k direktivi, med drugim predvidevajo, da je treba proizvode načrtovati s stališča integrirane zaščite pred eksplozijami. Izdelati jih je mogoče samo po ustrezni analizi mogočih napak v delovanju, da se, kolikor je to mogoče, preprečijo nevarne situacije. Zato morajo vsi proizvodi imeti navodila in morajo biti označeni čitljivo in neizbrisljivo vsaj s podatki, kot so ime in naslov proizvajalca, oznaka serije ali tipa, specifična oznaka varnosti pred eksplozijo, ki ji sledi simbol skupine in kategorije opreme, in drugo.

Po potrebi morajo biti označeni tudi z vsemi informacijami, ki so nujne za njihovo varno uporabo.

V smislu izbire materialov direktiva zahteva posebno izbiro materialov, ki zmanjšujejo tveganje, kot je določeno v točki 1.1 Priloge II. Priloga II vsebuje tudi zahteve v zvezi z načrtovanjem in izdelavo, potencialnimi viri vžiga in nevarnostmi, ki izhajajo iz zunanjih vplivov, zahteve za naprave, povezane z varnostjo, ter zahteve v zvezi z integracijo varnostnih zahtev v zvezi s sistemom. Celoten pregled zahtev si preberite v Prilogi II.

Prav tako si natančno preberite Direktivo 94/9/ES, da bi zagotovili skladnost vašega proizvoda z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 93/15/EGS o eksplozivih za civilno uporabo določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Direktiva se nanaša na eksplozive, ki so opredeljeni kot „materiali in proizvodi, ki so kot takšni obravnavani v priporočilih Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga in spadajo v prvi razred teh priporočil“. Ne uporablja se za eksplozive, namenjene za uporabo v vojski ali policiji, za pirotehnične proizvode ali strelivo, razen v zvezi s postopki za njihov varen prenos v Uniji.

Bistvene zahteve, ki so določene v Prilogi I k direktivi, zajemajo minimalne varnostne zahteve in pravila, s katerimi morajo biti skladni načrt proizvoda, njegova izdelava in končni proizvod. Pravila med drugim zahtevajo, da je treba vsak eksploziv odstraniti kot odpadek tako, da so vplivi na okolje čim manjši. Dodatne podrobnosti si preberite v Prilogi I, natančno pa si preberite celotno Direktivo 93/15/EGS, da bi zagotovili skladnost vašega proizvoda z bistvenimi zahtevami.

Preverite zahteve

Evropska unija je 23 direktiv Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 92/42/EGS o toplovodnih kotlih na tekoča ali plinasta goriva podrobno določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Bistvene zahteve, ki so določene v členu 5 direktive, zajemajo zahtevane izkoristke. Skladno s tem morajo kotli dosegati nekatere zahtevane izkoristke pri nazivni toplotni moči in povprečni temperaturi kotlovske vode 70 °C in pri 30-odstotni nazivni toplotni moči ter povprečni temperaturi kotlovske vode glede na tip grelnika ogrevalnega kotla.

Natančno si preberite Direktivo 92/42/EGS, da bi zagotovili skladnost vašega proizvoda z bistvenimi zahtevami.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da v okviru svojega področja uporabe zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Za en proizvod se lahko uporablja tudi več direktiv Novega pristopa. Poleg tega se lahko zanj uporablja tudi druga zakonodaja (npr. horizontalna zakonodaja o kemikalijah ali o okolju).

Direktiva 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih določa splošne zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE. Te tako imenovane bistvene zahteve so navedene v Prilogi I Direktive o in vitro medicinskih pripomočkih.

Podroben pregled je na voljo v Direktivi 98/79/ES.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 95/16/ES o dvigalih natančno določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi monter dvigala ali proizvajalec varnostnih sestavnih delov za dvigala lahko namestil oznako CE.

Direktiva zajema dvigala, ki se stalno uporabljajo v stavbah in konstrukcijah. Uporablja se tudi za varnostne sestavne dele, ki se uporabljajo v takšnih dvigalih, navedene v Prilogi IV.

Ne zajema dvigalnih naprav, katerih hitrost ne presega 0,15 m/s, dvigalnih naprav za gradbišča, žičnic, vključno z vzpenjačami, dvigal, ki so posebej načrtovana in grajena za vojaške ali policijske namene, dvigalnih naprav, s katerih je mogoče opravljati dela, rudniških navojnih mehanizmov, dvigalnih naprav, namenjenih za dvigovanje igralcev med gledališkimi predstavami, dvigalnih naprav v prevoznih sredstvih, dvigalnih naprav, povezanih s stroji in namenjenih izključno dostopu do delovnega mesta ter do mest vzdrževanja in pregleda strojev, vlakov s tračnicami in zobatimi kolesi, tekočih stopnic in mehanskih prehodov.

Dvigala, ki jih zajema ta direktiva, morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, določene v Prilogi I.

Natančno si preberite Direktivo 95/16/ES, da bi zagotovili skladnost vašega proizvoda z vsemi bistvenimi zahtevami.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 2006/95/ES o napravah nizke napetosti določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Namen Direktive 2006/95/ES je odpraviti vse ovire pri prodaji električne opreme nizke napetosti v EU in hkrati zagotoviti njihovo najvišjo možno raven varnosti.

„Naprave nizke napetosti“ pomenijo „vsako opremo, namenjeno za uporabo z napetostjo med 50 in 1000 volti na izmenični tok in med 75 in 1500 volti za enosmerni tok“. Priloga II k direktivi vsebuje seznam opreme, ki je direktiva ne zajema, vključno z električnimi deli za dvigala, števci električne energije, vtiči in vtičnicami za domačo uporabo.

Direktiva 2006/59/ES določa, da oprema ne ogroža varnosti oseb, živali ali premoženja, „kadar je ustrezno nameščena in vzdrževana ter se uporablja za namene, za katere je bila izdelana“. Glavni elementi varnostnih ciljev za opremo, ki jo zajema direktiva, so navedeni v Prilogi I.

Direktivo si natančno preberite, da bi zagotovili skladnost vašega proizvoda z vsemi bistvenimi zahtevami.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da v celoti zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 2006/42/ES o strojih določa bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Direktiva pokriva stroje, zamenljivo opremo, varnostne komponente, dvižne pripomočke, verige, vrvi in oprtnice, namenjene dvigovanju, ter odstranljive naprave za mehanski prenos Vključuje tudi zahteve za delno dokončane stroje.

Prvi korak, ki ga mora narediti proizvajalec, da bi zagotovil skladnost stroja z direktivo, je postopek ugotavljanja skladnosti ob upoštevanju bistvenih zahtev. Pri tem je treba preveriti tudi, kateri so veljavni harmonizirani evropski standardi, da bi se ustvarila domneva o skladnosti. Seznam harmoniiranih standardov za stroje je na voljo spletni strani Generalnega direktorata Evropske komisije za podjetništvo in industrijo.

Priloga I k Direktivi 2006/42/ES podrobno določa bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za proizvode, ki jih pokriva.

Leta 2009 je bila sprejeta sprememba te direktive, ki je vpeljala nove zahteve za stroje za nanašanje pesticidov, ki morajo biti oblikovani in izdelani na tak način, da zmanjšajo nenamerno razpršitev pesticidov v okolju.

Ta sprememba bo začela veljati 15. decembra 2011.

Natančno si preberite Direktivo, da bi zagotovili skladnost vašega proizvoda z bistvenimi zahtevami. Prenesete lahko tudi obsežen vodič s pojasnilipdf Seznam prevodov predhodne povezave  direktive, objavljen junija 2010.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 2004/22/ES o merilnih instrumentih podrobno določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Direktiva zajema naslednje merilne instrumente in sisteme: vodomere, plinomere in korektorje, števce delovne električne energije, merilnike toplotne energije, merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode, avtomatske tehtnice, taksimetre, opredmetene mere, dimenzionalne merilne instrumente in analizatorje izpušnih plinov.

Splošne usklajene zakonsko urejene meroslovne zahteve so navedene v Prilogi I k direktivi, dodatne zahteve za vsak merilni instrument pa so navedene v desetih prilogah, namenjenih posameznemu sektorju (MI-001 do MI-010).

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da v okviru svojega področja uporabe zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Za en proizvod se lahko uporablja tudi več direktiv Novega pristopa. Poleg tega se lahko uporablja tudi druga zakonodaja (npr. horizontalna zakonodaja o kemikalijah ali o okolju).

Direktiva 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih določa splošne zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE. To so tako imenovane bistvene zahteve, ki so navedene v Prilogi 1 k Direktivi o medicinskih pripomočkih. Skladnost z bistvenimi zahtevami je treba dokazati s klinično oceno, kot je določeno v Prilogi X k Direktivi 93/42/EGS.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 2000/14/ES o emisiji hrupa v okolje določa bistvene zahteve v zvezi z dovoljeno ravnjo zvočne moči določene opreme, ki jo mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Direktiva 2000/14/ES zajema opremo, kot so stroji in oprema, ki se uporabljajo za gradnjo, vrtnarjenje in drugo. Člen 12 navaja opremo, za katero veljajo omejitve glede hrupa, člen 13 navaja opremo, za katero velja označevanje hrupa, Priloga I pa navaja vrste opreme, na katere se nanaša direktiva. V tem smislu za določeno opremo veljajo omejitve glede hrupa, medtem ko za drugo vrsto opreme velja samo označevanje hrupa. V členu 12 je navedena tudi dovoljena raven hrupa za zadevno opremo.

Prvi korak, ki ga mora narediti proizvajalec, da bi zagotovil skladnost opreme z direktivo, je postopek ugotavljanja skladnosti ob upoštevanju bistvenih zahtev. Direktiva za ta namen določa različne postopke ugotavljanja: presoja notranjega nadzora proizvodnje z rednimi preverjanji, postopki preverjanja enote ali postopek celovitega zagotavljanja kakovosti. Postopki so podrobno opisani v Prilogah V do VIII k direktivi (glej člen 14).

Direktivo si natančno preberite, da bi zagotovili skladnost vašega proizvoda z vsemi bistvenimi zahtevami.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

V tej direktivi neavtomatska tehtnica pomeni „merilo, ki služi ugotavljanju mase nekega telesa s pomočjo delovanja sile težnosti na to telo“ in „pri tehtanju zahteva poseg osebe, ki ravna z njo“.

Kar zadeva oznako CE, se direktiva uporablja za tehtnice, ki so namenjene za ugotavljanje mase v naslednjih primerih: v trgovinskem poslovanju, za izračunavanje cestnine, tarif, taks, premij, kazni, honorarjev ali odškodnin, v okviru pravnih postopkov ali predpisov, v medicinski praksi za tehtanje pacientov, v lekarnah za sestavo zdravil na podlagi receptov, ali za ugotavljanje cene na podlagi mase za namene neposredne prodaje javnosti.

Direktiva 2009/23/ES o neavtomatskih tehtnicah določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Bistvene usklajene zahteve za neavtomatske tehtnice, ki so namenjene za zgoraj navedene uporabe, so določene v Prilogi I k direktivi.

Preverite zahteve

23 direktiv Novega pristopa določa zahtevo po namestitvi oznake CE na proizvode. Če za proizvode velja več direktiv, ki določajo zahtevo za namestitev oznake CE, oznaka pomeni, da se za te proizvode domneva, da so skladni z določbami vseh direktiv, ki obravnavajo posamezne sektorje.

Direktiva 89/686/EGS o osebni zaščitni opremi določa bistvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvod, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Direktiva opredeljuje osebno zaščitno opremo (OZO) kot edinstvene proizvode, ki uporabniku zagotavljajo zaščito pred različnimi nevarnostmi, na katere lahko naleti doma, na delovnem mestu ali v prostem času. Z drugimi besedami: to so proizvodi, ki uporabniku zagotavljajo varnost in zdravje v posebnih okoliščinah. Proizvodi morajo izpolnjevati osnovne zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge II.

Direktiva ločuje med osebno zaščitno opremo „preproste zasnove“, „zahtevnejše zasnove“ in opremo, ki ne sodi v nobeno od teh kategorij ter spada v drugo kategorijo. Teh treh skupin direktiva sicer ne opredeljuje izrecno kot kategorije, vendar se v praksi uporabljajo izrazi kategorija I, III oziroma II. Kategorija I je navedena v členu 8.3. in obsega proizvode, ki so namenjeni za zaščito uporabnika pred postopnimi ali pričakovanimi tveganji. Ta med drugim vključuje sončna očala, vrtnarske rokavice in naprstnike. Kategorija III je navedena v členu 8.4 in vključuje na primer opremo za nujne posege v okolje z visoko ali nizko temperaturo, dihalne naprave in osebno varovalno opremo za varovanje pred padci z višine. Kategorija II vključuje osebno varovalno opremo, ki ni opredeljena v teh dveh členih.

Direktiva se ne uporablja za osebno zaščitno opremo, ki je načrtovana in izdelana za uporabo v oboroženih silah ali policiji, za samoobrambo ali za reševanje oseb na letalih ali plovilih. Prav tako se ne uporablja za čelade in vizirje namenjene uporabnikom dvo ali trikolesnih motornih vozil, ali za osebno zaščitno opremo za preprosto zasebno uporabo, kot so dežniki ali rokavice za pomivanje posode.

To pomeni, da je harmonizacija (zakonodaje) omejena na bistvene zahteve, tehnične specifikacije pa morajo biti v skladu s tistimi zahtevami, ki so podane v prostovoljnih harmoniziranih evropskih standardih. Direktiva o osebni zaščitni opremi je direktiva Novega pristopa.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 97/23/ES o tlačni opremi določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Tlačna oprema v tej direktivi pomeni posode, cevovode, varnostne armature in tlačne armature, direktiva pa se uporablja za načrtovanje, izdelavo in ocenjevanje skladnosti tlačne opreme in sklopov z najvišjim dovoljenim tlakom PS, ki presega 0,5 bara.

Za tlačno opremo, ki jo zajema ta direktiva, veljajo bistvene varnostne zahteve, ki so navedene v Prilogi I k direktivi. Te zahteve so osredotočene na zmanjšanje tveganja, uporabo ustreznih varovalnih ukrepov pred tveganjem, ki se mu ni mogoče izogniti, in obveščanje uporabnikov o drugih tveganjih, ki jih ni mogoče odpraviti.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 2007/23/ES o pirotehničnih izdelkih določa bistvene varnostne zahteve v zvezi visokimi ravnmi zaščite potrošnikov, varnosti javnosti in zaščite okolja, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Direktiva 2007/23/ES zajema opremo, kot so proizvodi za ognjemete, pirotehnični proizvodi za odrska prizorišča in pirotehnični proizvodi za tehnične namene, na primer plinski generatorji, ki se uporabljajo v zračnih blazinah ali zategovalnikih varnostnih pasov.

Iz direktive so izključeni oprema, ki spada na področje uporabe Direktive 96/98/ES o pomorski opremi, pirotehnični proizvodi, namenjeni za uporabo v letalsko-vesoljski industriji, in udarne kapice, namenjene posebej za igrače (v tem primeru se uporablja Direktiva 88/378/EGS z dne 3. maja 1988). Direktiva o pirotehničnih izdelkih se ne uporablja niti za eksplozive, ki spadajo na področje uporabe Direktive 93/15/EGS o eksplozivih za civilno uporabo in strelivo.

Natančno si morate prebrati Prilogo I k direktivi, da bi zagotovili skladnost proizvoda z vsemi bistvenimi zahtevami.

Preverite zahteve

Direktiva 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi podrobno določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Radijska in telekomunikacijska oprema zajema vse proizvode, ki uporabljajo radiofrekvenčni spekter (kot so mobilni telefoni, naprave za odpiranje vrat ali oddajniki), kakor tudi telekomunikacijsko terminalsko opremo, kot so modemi ali telefoni.

Bistvene zahteve, določene v členu 3 Direktive 1999/5/ES, vsebujejo zagotavljanje varovanja zdravja in varnosti uporabnikov, kakor tudi zaščitne zahteve v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in učinkovito uporabo spektra, da ne pride do škodljivega motenja. Če so bile sprejete posebne odločbe Komisije, se lahko uporabljajo tudi druge bistvene zahteve, kot so zaščita zasebnosti in podatkov ter dostop do službe za nujne primere in storitev, namenjenih invalidom.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 94/25/ES o plovilih za rekreacijo določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Izraz „plovila za rekreacijo“ v direktivi pomeni kateri koli čoln katere koli vrste za športni namen in prosti čas, ne glede na vrsto pogona, z dolžino trupa od 2,5 do 24 metrov, merjeno glede na ustrezne harmonizirane standarde. Direktiva velja tudi za čolne, ki se uporabljajo za gospodarske namene in rekreacijsko usposabljanje, kadar se tak čoln daje v promet v rekreativne namene. Direktiva velja tudi za osebna vodna plovila, tj. plovila z dolžino trupa manj kot 4 metre, ki uporabljajo motor z notranjim izgorevanjem, katerega glavni vir pogona je vodna turbina, in ki je bilo načrtovano tako, da z njim upravlja oseba ali osebe v sedečem, stoječem ali klečečem položaju na trupu in ne v njem.

Med izvzetimi proizvodi so med drugim plovila, namenjena izključno tekmovanju, kanuji in kajaki, gondole in čolni na pedala, jadralne deske, deske na motorni pogon. Celoten seznam je na voljo v členu 1.3 poglavja I direktive.

Bistvene zahteve glede varnosti, zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov za plovila za rekreacijo so v celoti navedene v Prilogi I k direktivi.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač podrobno določa bistvene zahteve, ki jih morate izpolnjevati kot proizvajalec, uvoznik ali distributer, da bi dokazali, da je vaš proizvod skladen s predpisi EU, in da bi lahko nanj namestili oznako CE.

Direktiva 2009/48/ES velja za vse države EGP od 20. julija 2011. Edina izjema velja za določbe o kemikalijah, za katere velja dodatno dvoletno prehodno obdobje – do 20. julija 2013.

Direktiva iz leta 2009 nadomešča direktivo, ki je bila sprejeta leta 1988 (88/378/EGS). Igrače, ki so skladne z direktivo iz leta 1988, se lahko dajejo v promet do 19. julija 2011, v primeru pravil, ki se nanašajo na kemikalije, pa do 19. julija 2013.

Igrača v novi direktivi pomeni „vsak proizvod ali material, načrtovan ali namenjen, izključno ali ne, za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let“.

Proizvajalec mora najprej preveriti, ali njegov proizvod spada na področje uporabe direktive. Da bi zagotovil skladnost igrače z direktivo, mora nato preveriti, kateri evropski harmonizirani standardi se zanjo uporabljajo. Seznam harmoniziranih evropskih standardov za igrače je naveden na spletišču GD Komisije za podjetništvo in industrijo.

V Prilogi I k direktivi je naveden seznam proizvodov, ki so izvzeti iz direktive in ne štejejo za igrače. Na seznam so uvrščeni proizvodi, kot so sestavljanke iz več kot 500 kosov ali dude za dojenčke, ki ne štejejo za igrače, vendar jih je lahko zlahka zamenjati zanje. Seznam je samo okviren.

Priloga II k direktivi določa varnostne zahteve, ki jih morajo proizvodi izpolnjevati. Priloga V določa, da mora biti na igračah, kadar je to primerno, navedeno opozorilo, ki določa najnižjo starost uporabnikov igrač in/ali potrebo po zagotovitvi, da se igrača uporablja samo pod nadzorom odrasle osebe, kjer je to primerno.

Vse zahteve so navedene v direktivi.

Preverite zahteve

Evropska unija je direktive Novega pristopa o označevanju z oznako CE oblikovala tako, da zajemajo vse zahteve za proizvode iz vsakega od navedenih sektorjev.

Direktiva 2009/105/ES o enostavnih tlačnih posodah določa bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi lahko proizvajalec nanj namestil oznako CE.

Enostavna tlačna posoda v direktivi pomeni „katero koli varjeno posodo, na katero deluje notranji nadtlak, večji od 0,5 bara, ki vsebuje zrak ali dušik, ni pa predvidena za segrevanje z neposrednim plamenom“. Vendar pa morajo oznako CE nositi samo tiste posode, pri katerih zmnožek najvišjega delovnega tlaka (PS) in prostornine posode (V), presega 50 bar litrov, da bi se lahko te posode dale v promet v EU. Te posode morajo izpolnjevati osnovne varnostne zahteve, določene v Prilogi I k direktivi.

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju