Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Overenie požiadaviek

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby v rámci príslušnej oblasti pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Je však možné, že pre jeden produkt platí viac ako jedna smernica nového prístupu. Okrem toho sa naň môže vzťahovať aj iná legislatíva (napr. horizontálna legislatíva o chemických látkach alebo o životnom prostredí).

Smernica 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach (AIMDD) určuje všeobecné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE. Sú to tzv. základné požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe 1 k smernici AIMDD. Zhoda so základnými požiadavkami musí byť dokázaná klinickým hodnotením v súlade s prílohou 7 smernice 90/385/EHS.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Preto sa na výrobok môže vzťahovať viac ako jedna zo smerníc nového prístupu (a tiež iná harmonizovaná legislatíva).

Smernica o GAD detailne špecifikuje základné požiadavky týkajúce sa používania plynu ako paliva, ktoré musí výrobok spĺňať, aby ho výrobca mohol označiť označením CE.

Smernica 2009/142/ES pokrýva spotrebiče spaľujúce plynné palivá používané na varenie, vykurovanie, výrobu horúcej vody, chladenie, osvetľovanie alebo pranie. Taktiež zahŕňa príslušenstvo definované ako bezpečnostné zariadenia, ovládacie alebo regulačné zariadenia a ich časti, ktoré sú určené na to, aby boli pripojené do spotrebičov.

Základné požiadavky pre umiestnenie spotrebičov uvedených v smernici GAD na európsky trh, uvedené v prílohe I danej smernice, stanovujú, že spotrebiče musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby bola ich činnosť bezpečná a nespôsobovali ohrozenie, musia byť opatrené technickými pokynmi pre osoby, ktoré tieto spotrebiče inštalujú, inštrukciami pre používanie a servis určenými pre používateľov a musia mať príslušné potrebné výstražné nápisy, ktoré musia byť umiestnené aj na obale. Tieto inštrukcie a výstražné nápisy musia byť v úradnom(-ých) jazyku(-och) členského štátu, v ktorom sa výrobok predáva.

Požiadavky platia aj pre príslušenstvo, u ktorého existuje rovnaké riziko. Príslušenstvo, ktoré je určené na to, aby sa stalo súčasťou nejakého spotrebiča, musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby správne plnilo stanovený účel, keď je pripojené v súlade s pokynmi pre inštaláciu.

Ďalšie informácie o obsahu a štruktúre pokynov, ako aj základné požiadavky vzťahujúce sa na návrh a konštrukciu nájdete v prílohe I smernice.

Po stiahnutí smernice 2009/142/ES si dokument starostlivo preštudujte, aby ste v čase umiestňovania výrobku na trh zabezpečili jeho zhodu so všetkými základnými požiadavkami smernice. Nezabudnite tiež overiť, či sa na váš produkt nevzťahujú aj iné smernice.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov

Smernica 2009/9/ES definuje lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb, ako „zariadenia zložené z viacerých komponentov, navrhnuté, vyrobené, zmontované a uvedené do prevádzky s cieľom prepravy osôb“. K takýmto zariadeniam patria napríklad pozemné lanové dráhy, kabínové a sedačkové lanovky alebo vleky. Článok 1, bod 6 obsahuje zoznam zariadení, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje.

Základné bezpečnostné požiadavky sú uvedené v prílohe II smernice.

Overenie požiadaviek

Viac informácií nájdete na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_sk.htm.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby v príslušnej oblasti pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica o ekodizajne (2009/125/ES) je rámcová smernica, ktorá nastavuje požiadavky na ekodizajn vo vzťahu k environmentálnym parametrom, ktoré musia výrobcovia splniť, aby mohli na svoje produkty umiestniť označenie CE.

Smernica 2009/125/ES sa vzťahuje na výrobky, ktoré majú vplyv na spotrebu energie pri používaní, vrátane výrobkov, ktoré využívajú, vyrábajú, prenášajú alebo merajú energiu, a na iné energeticky významné výrobky, ako sú okná, izolačné materiály alebo výrobky, ktoré používajú vodu, z ktorých všetky by mohli pri používaní prispieť k značným úsporám energie.

Cieľom smernice je znížiť celkový vplyv výrobkov na životné prostredie vrátane spotreby zdrojov a emisií znečisťujúcich látok prostredníctvom zamerania sa na princípy trvalo udržateľného rozvoja počas celého životného cyklu výrobku.

Okrem toho smernica zabezpečuje slobodný pohyb príslušných výrobkov v rámci vnútorného európskeho trhu. Smernica sa nevzťahuje na prostriedky na prepravu osôb alebo tovaru.

Metodológia a postupy pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn sú špecifikované v smernici (napr. prílohy 1 a 2 pre špecifické požiadavky na dizajn a zhotovenie výrobku).

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Účelom smernice 2004/108/ES je zabezpečiť, aby zariadenie, ktoré môže vytvárať elektromagnetické rušenie, alebo ktorého fungovanie môže takéto rušenie ovplyvniť, mohlo byť používané v elektromagnetickom prostredí, pre ktoré bolo navrhnuté, bez rušivého pôsobenia na iné zariadenia alebo bez toho, aby bolo takýmto rušením ovplyvnené. Smernica 2004/108/ES upravuje a nahrádza smernicu 89/336/EHS, ktorá v predošlom období upravovala túto oblasť.

Základné požiadavky v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou zariadení sú stanovené v prílohe I smernice.

Smernica EMC sa vzťahuje na prístroje predávané ako jeden funkčný celok koncovému používateľovi, ktoré môžu vytvárať elektromagnetické rušenie, alebo ním môže byť ovplyvnené ich fungovanie. Nevzťahuje sa na zariadenia, ktorých špecifickým účelom je začlenenie do pevnej inštalácie a nie sú inak komerčne dostupné.

Smernica EMC sa nevzťahuje na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia, pre ktoré platí smernica 1999/5/ES. Výrobky leteckej technicky a rádiové zariadenia používané rádioamatérmi tiež nepatria do rámca tejto smernice.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica ATEX 94/9/ES o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby ho výrobca mohol označiť označením CE.

Okrem zariadení a ochranných systémov sa smernica tiež vzťahuje na bezpečnostné zariadenia, kontrolné zariadenia a regulačné zariadenia určené na použitie mimo potenciálne výbušnej atmosféry, ktoré sú potrebné na bezpečné fungovanie zariadení a ochranných systémov podliehajúcich nebezpečenstvu výbušnej atmosféry. Smernica sa nevzťahuje na lekárske prístroje, dopravné prostriedky, morské plavidlá alebo osobné ochranné zariadenia zahrnuté smernicou 89/686/EHS. Tiež sa nevzťahuje na zariadenia a ochranné systémy, u ktorých nebezpečenstvo vyplýva výlučne z prítomnosti výbušných látok alebo nestabilných chemických látok, alebo je dôsledkom úniku vykurovacieho plynu spôsobeného nehodou.

Bližšie informácie o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje smernica, nájdete v kapitole I, článku 1 smernice ATEX 94/9/ES.

Základné požiadavky zdravia a bezpečnosti uvedené v prílohe II smernice okrem iného predpokladajú, že výrobky sú navrhnuté s ohľadom na integrovanú bezpečnosť pred výbuchom. Musia byť vyrobené po náležitej analýze možných prevádzkových porúch do takej miery, aby sa vopred zamedzilo nebezpečným situáciám. V tomto zmysle musia byť výrobky dodávané s inštrukciami a musia byť čitateľne a nezmazateľne označené minimálne nasledujúcimi údajmi: meno a adresa výrobcu, označenie série alebo typu, špeciálne označenie na ochranu pred výbuchom, za ktorým nasleduje symbol skupiny a kategórie zariadenia a iné.

Okrem toho, kde je to potrebné, musia sa tiež označiť všetkými náležitými informáciami na ich bezpečné použitie.

Čo sa týka materiálov, smernica vyžaduje špeciálny výber materiálov znižujúcich riziká, ako sú stanovené v prílohe II, 1.1. Príloha II zahŕňa ďalšie požiadavky s ohľadom na návrh a konštrukciu, zdroje potenciálneho vznietenia, nebezpečenstvá vznikajúce z vonkajších vplyvov, požiadavky na bezpečnostné zariadenia a integrovanie bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa systému. Celkový prehľad o problematike získate po bližšom preštudovaní prílohy II.

Dôkladne si tiež preštudujte smernicu 94/9/ES, aby ste sa ubezpečili, že váš výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami zdravia a bezpečnosti.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 93/15/EHS o výbušninách na civilné použitie detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Smernica zahŕňa výbušniny definované ako „látky a predmety, ktoré sú považované za výbušniny v odporúčaniach OSN o preprave nebezpečného tovaru a sú zaradené do 1. triedy týchto odporúčaní“. Nevzťahuje sa na výbušniny určené pre ozbrojené sily alebo políciu, na pyrotechnické výrobky alebo na muníciu, okrem prípadov, ktoré sa týkajú postupov pre ich bezpečnú prepravu v rámci Únie.

Základné požiadavky špecifikované v prílohe I smernice zahŕňajú minimálne bezpečnostné požiadavky a pravidlá, ktorým musí návrh, výroba a v neposlednom rade finálny výrobok vyhovovať. Z pravidiel okrem iného vyplýva, že výbušné zariadenia sa musia dať zneškodniť takým spôsobom, ktorý minimalizuje vplyv na životné prostredie. Bližšie informácie nájdete v prílohe I a vo všeobecnosti si pozorne preštudujte smernicu 93/15/EHS, aby ste zaručili súlad vášho výrobku so všetkými základnými požiadavkami.

Overenie požiadaviek

23 smerníc nového prístupu pre označenie CE bolo vytvorených Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 92/42/EHS o teplovodných kotloch na kvapalné alebo plynné palivá detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Základné požiadavky sformulované v článku 5 smernice zahŕňajú požiadavky stupňa účinnosti. Podľa tých musia kotle zodpovedať určitým požiadavkám stupňa účinnosti pri menovitom výkone a priemernej teplote vody v kotle 70 °C a pri 30 %-nom čiastočnom zaťažení a priemernej teplote vody v kotle, ktorá sa mení podľa typu kotla.

Dôkladne si preštudujte smernicu 92/42/EHS, aby ste sa ubezpečili, že váš výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby v rámci príslušnej oblasti pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Je však možné, že pre jeden produkt platí viac ako jedna smernica nového prístupu. Okrem toho sa naň môže vzťahovať aj iná legislatíva (napr. horizontálna legislatíva o chemických látkach alebo o životnom prostredí).

Smernica 98/79/ES o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro (IVD) určuje všeobecné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE. Tieto požiadavky, známe ako základné požiadavky, sú uvedené v prílohe I k smernici IVD.

Podrobný prehľad nájdete v smernici 98/79/ES.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 95/16/ES o výťahoch detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí výrobok spĺňať, aby naň inštalatér výťahu alebo výrobca bezpečnostných komponentov pre výťahy mohol umiestniť CE označenie.

Smernica platí iba pre výťahy, ktoré sa permanentne používajú pre budovy a stavby. Taktiež platí pre bezpečnostné komponenty uvedené v prílohe IV, ktoré sa v takýchto výťahoch používajú.

Nevzťahuje sa na zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlosť neprevyšuje 0,15 m/s, stavebné výťahy, visuté dráhy vrátane lanoviek, výťahy špeciálne navrhnuté a skonštruované na vojenské alebo policajné účely, zdvíhacie zariadenia, z ktorých môže byť vykonávaná práca, banské navíjacie mechanizmy, zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie účinkujúcich počas ich umeleckého vystúpenia, výťahy namontované v dopravných prostriedkoch, výťahy pripojené k strojnému vybaveniu a určené výlučne pre prístup na pracovisko vrátane údržby a kontrolných bodov na strojovom zariadení, zubačky, eskalátory a mechanické chodníky.

Výťahy, ktoré spadajú pod túto smernicu, musia spĺňať základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe I.

Dôkladne si preštudujte smernicu 95/16/ES, aby ste sa ubezpečili, že váš výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 2006/95/ES o zariadeniach v nízkom rozsahu napätia detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Účelom smernice 2006/95/ES je vylúčiť všetky prekážky pri predaji elektrických zariadení v nízkom rozsahu napätia v rámci EÚ a zároveň zabezpečiť, aby poskytovali najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti.

„Zariadenie v nízkom rozsahu napätia“ je „akékoľvek zariadenie určené na použitie s napätím medzi 50 a 1000 V pre striedavý prúd a medzi 75 a 1500 V pre jednosmerný prúd“. Príloha II tejto smernice obsahuje zoznam zariadení, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje, vrátane elektrických komponentov pre výťahy, elektrometrov, zásuvkových vývodov a zástrčiek pre domáce použitie.

Smernica 2006/95/ES určuje, že zariadenie neohrozuje pri inštalácii, údržbe a používaní v oblastiach, pre ktoré bolo vyrobené, bezpečnosť osôb, domácich zvierat, alebo majetku. Základné bezpečnostné ciele pre predmetné zariadenia sú uvedené v prílohe I.

Je potrebné dôkladne si smernicu preštudovať, aby ste sa ubezpečili, že váš výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach stanovuje základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Smernica 2006/42/ES sa vzťahuje na strojové zariadenia, vymeniteľné prídavné zariadenia, bezpečnostné časti, zdvíhacie príslušenstvo, reťaze, laná a záchytné pásy na zdvíhacie účely a odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos. Obsahuje aj požiadavky na čiastočne skompletizované strojové zariadenia.

Prvý krok, ktorý by mal výrobca urobiť, aby zabezpečil zhodu strojového zariadenia so smernicou, je vykonať postup posudzovania s ohľadom na základné požiadavky. Tento postup tiež zahŕňa kontrolu toho, ktoré európske harmonizované normy sa dajú použiť na vytvorenie predpokladu zhody. Zoznam harmonizovaných noriem pre strojové zariadenia nájdete na webovej stránke Európskej komisie pre podnikanie a priemysel.

Príloha I smernice 2006/42/ES podrobne stanovuje základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia vzťahujúce sa na príslušné výrobky.

V roku 2009 bola táto smernica zmenená a doplnená o nové požiadavky týkajúce sa strojových zariadení na aplikáciu pesticídov, podľa ktorej musia byť strojové zariadenia navrhnuté a vyrobené tak, aby sa minimalizoval neúmyselný rozptyl pesticídov do okolia.

Táto zmena a doplnenie nadobudnú účinnosť 15. decembra 2011.

Smernicu si dôkladne preštudujte, aby ste sa uistili, že váš výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami. K smernici si môžete stiahnuť aj rozsiahlu vysvetľujúcu príručkupdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  vydanú v júni 2010.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 2004/22/ES o meradlách detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Smernica sa vzťahuje na nasledujúce meracie zariadenia a systémy: vodomery, plynomery a prepočítavače objemu, elektromery, merače tepla, meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie pretečeného množstva iných kvapalín, ako je voda, váhy s automatickou činnosťou, taxametre, materializované miery, meradlá rozmerov a analyzátory výfukových plynov.

Všeobecné harmonizované požiadavky zákonnej metrológie sú uvedené v prílohe I smernice, zatiaľ čo dodatočné požiadavky pre každý typ meradla sú stanovené v 10 prílohách špecifických pre jednotlivé sektory (MI-001 až MI-010).

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby v rámci príslušnej oblasti pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Je však možné, že pre jeden produkt platí viac ako jedna smernica nového prístupu. Okrem toho sa naň môže vzťahovať aj iná legislatíva (napr. horizontálna legislatíva o chemických látkach alebo o životnom prostredí).

Smernica 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach (MDD) určuje všeobecné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE. Sú to tzv. základné požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici MDD. Zhoda so základnými požiadavkami musí byť dokázaná klinickým hodnotením v súlade s prílohou X smernice 93/42/EHS.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 2000/14/ES o emisii hluku v prostredí určuje základné požiadavky týkajúce sa prípustnej hladiny akustického výkonu špecifického zariadenia, ktoré musí produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Smernica 2000/14/ES pokrýva zariadenia, ako sú stroje a zariadenia, ktoré sa používajú na výstavbu, záhradnícke práce a iné. Článok 12 uvádza zariadenia, ktoré podliehajú medziam hluku, článok 13 uvádza zariadenia, ktoré podliehajú označeniu hluku a príloha I uvádza všetky typy zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica. Vzhľadom k tomu je možné, že isté zariadenie podlieha medziam hluku, zatiaľ čo iné podlieha iba označeniu hluku. Prípustné hladiny hluku pre príslušné zariadenia sú tiež detailne popísané v článku 12.

Prvý krok, ktorý by mal výrobca prijať na zabezpečenie zhody zariadenia so smernicou, je vykonať postup posudzovania s ohľadom na základné požiadavky. Na tento účel smernica vymedzuje rôzne postupy posudzovania: posudzovanie internej kontroly výroby s pravidelnými kontrolnými postupmi, postup overovania jednotky alebo postup úplného zabezpečovania kvality. Tieto postupy sú podrobne opísané v prílohe V až VIII smernice (pozri čl. 14).

Je potrebné dôkladne si smernicu preštudovať, aby ste sa ubezpečili, že váš výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica definuje váhy s neautomatickou činnosťou ako „merací prístroj slúžiaci na určenie hmotnosti telesa využitím účinku gravitácie na toto teleso“, ktorý „pri vážení vyžaduje zásah operátora“.

V súvislosti s označením CE sa smernica vzťahuje na nástroje, ktorých účelom je určenie hmotnosti v nasledujúcich situáciách: váženie v obchodných vzťahoch, váženie na výpočet poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, odmien alebo odškodnení, váženie na účely uplatňovania zákonov alebo nariadení, váženie pacientov v zdravotníctve, vo farmaceutickej oblasti na prípravu liekov na predpis, alebo na určenie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji verejnosti.

Smernica 2009/23/ES o váhach s neautomatickou činnosťou určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Základné harmonizované požiadavky pre váhy s neautomatickou činnosťou určené na vyššie uvedené použitie sú stanovené v prílohe I smernice.

Overenie požiadaviek

23 smerníc nového prístupu upravuje umiestňovanie označenia CE na výrobky. Ak sa na výrobky vzťahuje niekoľko smerníc, ktoré umožňujú umiestnenie označenia CE, potom označenie vyjadruje, že výrobky sú v zhode s ustanoveniami všetkých týchto smerníc, ktoré sa vzťahujú na príslušné sektory.

Smernica 89/686/EHS o OOP špecifikuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Smernica definuje osobné ochranné prostriedky (OOP) ako jedinečné výrobky, pokiaľ ich používateľ kupuje na ochranu pred viacerými nebezpečenstvami, ktoré sa môžu vyskytnúť v domácom, pracovnom prostredí a v rámci voľna. Inými slovami: výrobky, ktoré zaručujú bezpečnosť a ochranu zdravia používateľa v špecifických situáciách. Výrobky musia spĺňať základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe II.

Smernica vymedzuje rozdiel medzi OOP „jednoduchej konštrukcie“, „zložitej konštrukcie“ a inými OOP, pričom posledná možnosť tvorí tretiu kategóriu. Hoci smernica výslovne nedefinuje tieto tri skupiny ako kategórie, je bežným zvykom používať výrazy kategória I, III a II. Kategória I je uvedená v článku 8.3 a zahŕňa výrobky navrhnuté na ochranu používateľa pred stupňujúcimi alebo obvyklými rizikami. Patria sem okrem iného slnečné okuliare, záhradnícke rukavice a náprstky. Kategória III je uvedená v článku 8.4 a zahŕňa napríklad núdzové ochranné prostriedky pre použitie vo veľmi vysokých alebo veľmi nízkych teplotách, dýchacie zariadenia a OOP na ochranu pred pádmi z výšky. Kategória II zahŕňa OOP, ktoré nie sú definované vo vyššie uvedených dvoch článkoch.

Smernica sa nevzťahuje na OOP navrhnuté na použitie ozbrojenými silami alebo políciou, na sebaobranu alebo na záchranné operácie na lietadlách alebo lodiach. Tiež sa nevzťahuje na prilby a clony proti oslneniu určené pre používateľov dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel alebo na OOP pre jednoduché osobné použitie, ako sú dáždniky alebo rukavice na umývanie riadu.

To znamená, že harmonizácia sa obmedzuje na základné požiadavky, zatiaľ čo technické údaje, ktoré sa majú zhodovať s týmito požiadavkami, sú stanovené v nepovinných európskych harmonizovaných normách. Smernica o OOP je smernicou nového prístupu.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 97/23/ES o tlakových zariadeniach určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Smernica definuje tlakové zariadenia ako nádoby, potrubia, bezpečnostné príslušenstvo a tlakové príslušenstvo a vzťahuje sa na návrh, výrobu a posudzovanie zhody tlakových zariadení a zostáv s maximálne prípustným tlakom PS vyšším ako 0,5 bar.

Tlakové zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica, podliehajú základným bezpečnostným požiadavkám uvedeným v prílohe I smernice. Požiadavky sú zamerané na zníženie rizika, uplatňovanie primeraných ochranných opatrení proti rizikám, ktoré nemožno eliminovať a informovanie o všetkých zostávajúcich rizikách.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 2007/23/ES o pyrotechnických výrobkoch špecifikuje základné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, bezpečnosti verejnosti a ochrany životného prostredia, ktoré musí výrobok spĺňať, aby ho výrobca mohol označiť označením CE.

Smernica 2007/23/ES sa vzťahuje na zariadenia, ako je zábavná pyrotechnika, scénická pyrotechnika a pyrotechnické výrobky na technické účely, ako napríklad generátory plynu, ktoré sa používajú v airbagoch a napínačoch bezpečnostných pásov.

Táto smernica sa nevzťahuje na zariadenie, ktoré spadá do rámca smernice 96/98/ES o vybavení námorných lodí, na pyrotechnické výrobky určené na použitie v leteckom a kozmickom priemysle a kapsle určené osobitne do hračiek (v tomto prípade platí smernica 88/378/EHS z 3. mája 1988). Okrem toho predmetom smernice o pyrotechnike nie sú ani výbušniny, ktoré spadajú do rámca smernice 93/15/EHS o výbušninách pre civilné účely a munícia.

Je potrebné dôkladne si preštudovať prílohu I smernice, aby ste sa ubezpečili, že váš výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami.

Overenie požiadaviek

Smernica 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

K rádiovým a telekomunikačným zariadeniam patria všetky výrobky, ktoré využívajú rádiové frekvenčné spektrum (ako mobilné telefóny, otvárače brán alebo vysielače), ako aj koncové telekomunikačné zariadenia, ako sú modemy alebo telefóny.

Základné požiadavky uvedené v článku 3 smernice 1999/5/ES vyžadujú zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti používateľov, ako aj splnenie požiadaviek na ochranu s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu a efektívne využívanie spektra tak, aby sa predišlo rádiovému rušeniu. Iné základné požiadavky, ako je ochrana osobných údajov a súkromia, prístupu k záchranným službám a ochrana služieb pre používateľov s postihnutím, môžu tiež platiť, ak boli prijaté špecifické rozhodnutia Komisie.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 94/25/ES o rekreačných plavidlách detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Smernica definuje „rekreačné plavidlá“ ako každé plavidlo bez ohľadu na spôsob pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m, meranou podľa príslušných harmonizovaných noriem, určené na športové alebo oddychové účely. Smernica sa tiež vzťahuje na plavidlá používané na prenájom alebo na výcvik vykonávania rekreačných plavieb, ak sú umiestnené na trh na rekreačné účely. Smernica sa tiež vzťahuje na vodné skútre definované ako plavidlo s dĺžkou menšou ako 4 m, ktoré používa spaľovací motor s vodným prúdovým čerpadlom ako primárnym zdrojom pohonu a je skonštruované tak, aby mohlo byť ovládané osobou alebo osobami, ktoré nesedia, nestoja alebo nekľačia v trupe, ale na ňom.

Medzi výrobky, na ktoré sa smernica nevzťahuje, patria plavidlá určené výlučne na preteky, kanoe a kajaky, gondoly a šliapacie plavidlá, windsurfingy, surfy s pohonom a iné. Kompletný zoznam nájdete v smernici v kapitole I, článku 1, 3.

Základné požiadavky na ochranu zdravia, životného prostredia a bezpečnosť a ochranu používateľa vzťahujúce sa na rekreačné plavidlá sú kompletne uvedené v prílohe I smernice.

Overenie požiadaviek

Viac informácií nájdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Overenie požiadaviek

Smernice pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek detailne určuje základné požiadavky, ktoré musí výrobca, dovozca alebo distribútor splniť, aby dokázal, že výrobok je v súlade s nariadeniami EÚ a v konečnom dôsledku, aby mohol na výrobok umiestniť označenie CE.

Smernica 2009/48/ES je platná v rámci všetkých krajín EHP od 20. júla 2011. Jediná výnimka sa týka ustanovení o chemických látkach, pre ktoré platí ďalšie dvojročné prechodné obdobie – do 20. júla 2013.

Smernica 2009/48/ES nahrádza smernicu prijatú v roku 1988 (88/378/EHS). Hračky, ktoré sú v súlade so smernicou z roku 1988, môžu byť naďalej uvádzané na trh do 19. júla 2011, resp. do 19. júla 2013 v prípade pravidiel týkajúcich sa chemických látok.

Nová smernica definuje hračku ako „každý výrobok alebo materiál navrhnutý alebo určený, či už výlučne alebo nie, na použitie pri hraní detí vo veku do 14 rokov“.

Prvý krok, ktorý by mal výrobca vykonať, je skontrolovať, či jeho výrobok spadá do rámca tejto smernice. Na zabezpečenie súladu hračky so smernicou by mal následne skontrolovať, ktoré európske harmonizované normy sa na hračku vzťahujú. Webová stránka GR Európskej komisie pre podnikanie a priemysel uvádza zoznam európskych harmonizovaných noriem pre hračky.

Príloha I smernice uvádza zoznam typov výrobkov, ktoré sú zo smernice vylúčené a nie sú považované za hračky. Zoznam uvádza výrobky ako obrázkové skladačky (puzzle) s viac ako 500 dielmi alebo detské cumlíky, ktoré nie sú považované za hračky, ale ich chápanie môže byť často opačné. Zoznam je len orientačný.

Príloha II smernice určuje bezpečnostné požiadavky, ktoré musia výrobky dodržiavať. Príloha V špecifikuje, že ak je to potrebné, hračky musia byť označené upozornením, ktoré určuje minimálny vek používateľov hračiek a/alebo zabezpečuje, aby sa hračky používali iba pod dohľadom dospelej osoby.

Kompletný zoznam požiadaviek nájdete v smernici.

Overenie požiadaviek

Smernice nového prístupu pre označenie CE boli vytvorené Európskou úniou takým spôsobom, aby pokryli všetky požiadavky na produkty z každého z vyššie uvedených sektorov.

Smernica 2009/105/ES o jednoduchých tlakových nádobách určuje základné požiadavky, ktoré musí daný produkt spĺňať, aby naň mohol výrobca umiestniť označenie CE.

Smernica definuje jednoduché tlakové nádoby ako „každú zváranú nádobu pod vnútorným merným tlakom väčším než 0,5 baru, určenú na vzduch alebo dusík, ktorá nie je vyhrievaná“. Avšak iba tie nádoby, u ktorých súčin maximálneho pracovného tlaku (PS) a kapacity nádoby (V) presahuje 50 barov, sú povinné niesť označenie CE, aby mohli byť umiestnené na trh EÚ. Tieto nádoby musia byť v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I smernice.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi