Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Alte instrumente

Verificaţi cerinţele

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost concepute de către Uniunea Europeană în aşa fel încât ele cuprind toate cerinţele pentru produsele din sectoarele enumerate mai sus.

Este posibil însă ca nu numai o singură directivă de tipul noua abordare să se aplice aceluiaşi produs. Mai mult, este posibil să se aplice şi o altă legislaţie (cum ar fi legislaţia orizontală privind substanţele chimice sau privind mediul).

Directiva 90/385/CEE privind dispozitivele medicale implantabile active (DMIA) prevede cerinţele generale cu care produsul trebuie să se conformeze pentru a i se putea aplica marcajul CE de către producător. Acestea sunt aşa numitele Cerinţe esenţiale, pe care le găsiţi în anexa I la prezenta directivă. Conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale trebuie demonstrată în baza unei evaluări clinice efectuate în concordanţă cu prevederile anexei 7 la Directiva 90/385/CEE.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Aşadar, un produs poate fi reglementat de una sau mai multe directive (şi alte legislaţii armonizate) de tipul noua abordare.

Directiva privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi prevede în amănunt cerinţele esenţiale legate de folosirea gazului ca şi combustibil cu care produsul trebuie să se conformeze pentru a i se putea aplica marcajul CE de către producător.

Directiva 2009/142/CE reglementează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi folosiţi la gătit, încălzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare. De asemenea, directiva abordează echipamentele definite ca fiind dispozitive de siguranţă, de control sau de reglaj şi subansamblurile construite pentru a fi încorporate într-un astfel de aparat.

Cerinţele de bază pentru plasarea aparatelor reglementate prin directiva privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi pe piaţa europeană – aşa cum este prezentată în anexa I la această directivă – prevăd ca aparatele să fie proiectate şi construite în aşa fel încât să funcţioneze în siguranţă şi să nu prezinte niciun pericol, să fie însoţite de instrucţiunile tehnice pentru instalator, de instrucţiunile de utilizare şi întreţinere pentru utilizator, să poarte etichetele adecvate de avertisment care, de asemenea, trebuie să se regăsească şi pe ambalaj. Instrucţiunile şi etichetele de avertisment trebuie să fie în limba sau limbile oficiale ale statului membru unde produsul este pus în vânzare.

Cerinţele se aplică şi echipamentelor care prezintă un risc asemănător. Echipamentele construite ca fiind parte dintr-un aparat trebuie să fie proiectate şi construite în aşa fel încât să-şi îndeplinească corect scopul desemnat, atunci când sunt integrate în conformitate cu instrucţiunile de instalare.

Detalii suplimentare asupra conţinutului şi prezentarea instrucţiunilor, precum şi cerinţele esenţiale privind proiectarea şi construcţia pot fi găsite în anexa I la prezenta directivă.

După ce aţi descărcat Directiva 2009/142/CE, analizaţi-o cu atenţie ca să fiţi siguri că produsele dumneavoastră sunt conforme cu toate cerinţele acesteia la data când vor fi puse pe piaţă. Nu uitaţi să verificaţi dacă produsul dumneavoastră intră şi sub incidenţa altei directive.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 2000/9/CE defineşte „instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane” ca fiind „instalaţii făcute din mai multe componente, concepute, fabricate, asamblate şi date în folosinţă în scopul transportului de persoane”. Acestea pot fi, de exemplu, funicularele, telecabinele, telescaunele şi teleschiurile. În articolul 1 la numărul 6 sunt enumerate instalaţiile care nu sunt reglementate de această directivă.

Cerinţele esenţiale de siguranţă sunt prevăzute la anexa II la directivă.

Verificaţi cerinţele

Consultaţi site-ul http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_ro.htm.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva privind proiectarea ecologică (2009/125/CE) este o directivă-cadru care stabileşte cerinţele proiectării ecologice referitoare la parametrii de mediu pe care producătorii trebuie să-i atingă pentru ca produselor acestora să le poată fi aplicat marcajul CE.

Directiva 2009/125/CE reglementează produsele care au un impact asupra consumului de energie în timpul utilizării, care folosesc, generează, transferă, sau măsoară energie şi alte produse cu impact energetic cum ar fi ferestrele, materialele de izolare sau anumite produse consumatoare de apă, toată gama de produse care ar putea contribui la o economisire de energie importantă în timpul utilizării acestora.

Scopul principal al acestei directive este de a reduce impactul general al produselor asupra mediului, de a limita folosirea resurselor si de a reduce producerea emisiilor de poluanţi prin concentrarea asupra principiilor viabile de dezvoltare de-a lungul întregului ciclu de fabricare a produsului.

Un alt obiectiv adiţional al directivei este să asigure mişcarea liberă a produselor în cauză pe piaţa europeană internă. Directiva nu se aplică mijloacelor de transport pentru persoane sau bunuri.

Metodologia şi procedurile pentru stabilirea cerinţelor de proiectare ecologică sunt stabilite în directivă (şi anume în anexele 1 şi 2 privind proiectarea produselor specifice şi cerinţelor de construcţie).

Verificaţi cerinţele

Uniunea Europeană a dezvoltat instrumente noi şi originale pentru a inlătura barierele în calea liberei circulaţii a produselor. Printre acestea, un loc important îl ocupă „noua abordare” în reglementarea produselor. Directivele „noii abordări” sunt menite să asigure libera circulaţia a produselor care se conformează gradului ridicat de protecţie stipulat în directivele aplicabile.

Cerinţele esenţiale sunt prevăzute în directive şi includ tot ceea ce este necesar pentru a realiza obiectivul directivei respective. Produsele pot fi introduse pe piaţă şi puse în funcţiune numai dacă sunt conforme cu cerinţele esenţiale.

Directivele „noii abordări” sunt definite ca directive care prevăd marcajul CE. Există şi anumite directive care urmează principiile „noii abordări”, dar care nu prevăd marcajul CE.

Directivele „noii abordări” care prevăd marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2008/104/CE) prezintă în detaliu cerinţele esenţiale cu care produsele trebuie să se conformeze în vederea aplicării marcajului CE de către producători.

Scopul Directivei 2004/108/CE este:

(1) să asigure că perturbaţiile electromagnetice produse de echipamente nu afectează funcţionarea corectă a altor aparate, precum şi a reţelelor de radiocomunicaţii şi telecomunicaţii, a echipamentelor legate de acestea şi a reţelelor electrice de distribuţie;

(2) să asigure că echipamentele au un nivel adecvat de imunitate intrinsecă la perturbaţiile electromagnetice pentru a le permite să funcţioneze conform destinaţiei.

În mod evident, scopul cerinţelor esenţiale nu este de a garanta protecţia absolută a echipamentelor (de exemplu, nivelul de emisie zero sau imunitatea totală).

Directiva 2004/108/CE a abrogat şi înlocuit Directiva 89/336/CEE care reglementa anterior acest sector. Cerinţele esenţiale cu privire la compatibilitatea electromagnetică pentru echipamente sunt precizate în Anexa I la directivă.

Directiva privind compatibilitatea electromagnetică reglementează echipamentele din aria sa de aplicare, adică orice dispozitiv finit sau oricare compus de astfel de dispozitive comercializat ca unitate funcţională independentă, destinat utilizatorului final şi susceptibil să producă perturbaţii electromagnetice sau a cărui funcţionare poate să fie afectată de astfel de perturbaţii. Directiva acoperă de asemenea, instalaţiile fixe, ceea ce înseamnă o combinaţie specifică a mai multor tipuri de aparate şi, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate a fi utilizate în mod permanent într-un amplasament prestabilit. Directiva nu reglementează echipamentele care sunt construite pentru a fi încorporate exclusiv într-o instalaţie fixă şi care nu pot fi ca atare cumpărate.

Directiva privind compatibilitatea electromagnetică nu se aplică echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, deoarece acestea intră sub incidenţa Directivei 1999/5/CE. De asemenea, această directivă nu se aplică produselor aeronautice şi echipamentelor radio folosit de radioamatori.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 94/9/CE privind echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive prezintă în detaliu cerinţele esenţiale ce trebuie îndeplinite pentru ca produselor să le poată fi aplicat marcajul CE.

În afara echipamentelor şi sistemelor de protecţie, directiva se aplică, de asemenea, dispozitivelor de siguranţă, de control şi de reglaj destinate utilizării în afara atmosferelor potenţial explozive, dar care sunt necesare sau utile pentru buna funcţionare a echipamentelor şi sistemelor de protecţie în ceea ce priveşte riscurile de explozie. Directiva nu se aplică dispozitivelor medicale, mijloacelor de transport, navelor maritime sau echipamentului individual de protecţie reglementate de Directiva 89/686/CEE. De asemenea, directiva nu se aplică echipamentelor şi dispozitivelor de protecţie în care riscul de explozie rezultă exclusiv din prezenţa substanţelor explozive sau a substanţelor chimice instabile sau în urma scurgerilor accidentale de combustibil gazos.

Pentru detalii suplimentare privind produsele reglementate de Directiva 94/9/CE consultaţi articolul 1 din capitolul 1 al acesteia.

Cerinţele esenţiale de siguranţă şi sănătate – aşa cum sunt prezentate în directivă în anexa II – prevăd, printre altele, ca produsele să fie proiectate din perspectiva securităţii integrate împotriva exploziilor. Echipamentele şi sistemele de protecţie pot fi proiectate şi fabricate după analizarea corespunzătoare a posibilelor defecte de funcţionare, pentru a împiedica pe cât posibil situaţiile periculoase. În acest sens, produsele trebuie însoţite şi marcate lizibil şi imposibil de şters cu o listă minimă de detalii, cum ar fi: denumirea şi adresa producătorului, indicarea seriei sau a tipului, marcajul specific de protecţie împotriva exploziei, urmat de simbolul grupului sau categoriei de echipamente şi aşa mai departe.

În plus, în cazul în care este necesar, pe echipamentele şi sistemele de protecţie trebuie marcate toate informaţiile esenţiale pentru utilizarea lor în condiţii de siguranţă.

În ceea ce priveşte selectarea materialelor, directiva prevede acordarea unei atenţii sporite selectării materialelor cu risc redus prezentate în anexa II la punctul 1.1. Anexa II prevede cerinţele suplimentare legate de proiectare şi fabricare, riscurile care provin din diferite surse de aprindere, riscurile care derivă din fenomene exterioare, cerinţele referitoare la dispozitivele de siguranţă şi integrarea cerinţelor de siguranţă legate de sistemul acestor echipamente şi sisteme de protecţie. Pentru o listă completă, consultaţi cu atenţie anexa II la directivă.

De asemenea, consultaţi Directiva 94/9/CE pentru ca să vă asiguraţi că produsele dumneavoastră se conformează cu cerinţele esenţiale privind sănătatea şi siguranţa.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 93/15/CEE privind explozivii de uz civil prezintă în detaliu cerinţele esenţiale cu care produsele trebuie să se conformeze în vederea aplicării marcajului CE.

Directiva în cauză defineşte explozivii ca fiind „materialele şi articolele considerate a fi explozive în recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri periculoase şi care se încadrează în clasa 1 de produse a acestor recomandări”. Directiva nu se aplică explozivilor de uz militar sau explozivilor destinaţi utilizării de către forţele de poliţie, articolelor pirotehnice sau muniţiei, cu excepţia în ceea ce priveşte transportul lor în siguranţă în interiorul Uniunii Europene.

Cerinţele de bază menţionate în anexa I la directivă alcătuiesc minimul cerinţelor de siguranţă şi regulile proiectării produsului, construcţiei la care produsele de această natură trebuie să se conformeze. Printre altele, regulamentul implică ca fiecărui exploziv de unică folosinţă să i se reducă efectul asupra mediului la minimum. Pentru detalii suplimentare, consultaţi anexa I şi citiţi cu atenţie Directiva 93/15/CEE pentru a vă asigura că produsul dumneavoastră se conformează cerinţelor esenţiale.

Verificaţi cerinţele

Cele 23 de directive de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 92/42/CEE privind cazanele de apă fierbinte cu combustie lichidă sau gazoasă prezintă în detaliu cerinţele esenţiale cu care produsele trebuie să se conformeze în vederea aplicării marcajului CE.

Cerinţele de bază menţionate la articolul 5 al directivei cuprind aspectele utile legate de randamentul produsului. Conform acestora, cazanele trebuie să se conformeze cu anumite cerinţe de randament la puterea nominală şi o temperatură medie a apei de 70°C la o sarcină parţială de 30% şi o temperatură medie a apei ce variază în funcţie de tipul de cazan.

Citiţi cu atenţie Directiva 92/42/CEE pentru a vă asigura că produsul dumneavoastră se conformează cu cerinţele esenţiale.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost concepute de către Uniunea Europeană în aşa fel încât ele cuprind toate cerinţele pentru produsele din sectoarele enumerate mai sus.

Este posibil însă ca nu numai o singură directivă de tipul noua abordare să se aplice aceluiaşi produs. Mai mult, este posibil să se aplice şi o altă legislaţie (cum ar fi legislaţia orizontală privind substanţele chimice sau privind mediul).

Directiva 98/79/CE privind dispozitivele medicale pentru diagnosticare in vitro stipulează cerinţele generale cu care produsele trebuie să se conformeze în vederea aplicării marcajului CE. Aceste cerinţe, cunoscute şi sub denumirea de Cerinţe esenţiale, sunt listate în anexa I la această directivă.

Pentru o privire de ansamblu, consultaţi Directiva 98/79/CE.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 95/16/CE privind ascensoarele prezintă în detaliu cerinţele esenţiale pe care produsele trebuie să le îndeplinească în vederea aplicării marcajului CE de către instalatorul ascensorului sau producătorul componentelor de siguranţă.

Această directivă se aplică ascensoarelor care deservesc permanent clădiri şi construcţii. Se aplică de asemenea componentelor de siguranţă utilizate la ascensoarele de tipul celor menţionate în anexa IV.

Directiva nu se aplică ascensoarelor a căror viteză nu depăşeşte 0,15 m/s, ascensoarelor pentru construcţii, cablurilor, inclusiv cablurilor pentru funiculare, ascensoarelor special proiectate şi construite pentru uz militar sau poliţienesc, ascensoarelor pe care se pot desfăşura activităţi lucrative, ascensoarelor pentru puţuri de mină, elevatoarelor pentru deplasarea artiştilor în timpul spectacolelor, ascensoarelor instalate în mijloacele de transport, ascensoarelor conectate la utilaje şi destinate exclusiv accesului la locul de muncă, inclusiv punctelor de întreţinere şi inspecţie pe echipamente tehnice, trenurilor cu cremalieră şi pinion, scărilor şi trotuarelor rulante.

Ascensoarele prevăzute în directiva de faţă trebuie să corespundă normelor esenţiale de sănătate şi siguranţă prevăzute la anexa I.

Citiţi cu atenţie Directiva 95/16/CE pentru ca să vă asiguraţi că produsul dumneavoastră se conformează cerinţelor esenţiale.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 2006/95/CE privind echipamentele destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune prezintă în detaliu cerinţele esenţiale cu care aceste produse trebuie să se conformeze în vederea aplicării marcajului CE.

Directiva 2006/95/CE îşi propune să elimine toate obstacolele în calea comercializării echipamentelor de tensiune joasă în interiorul Uniunii Europene, vizând totodată atingerea celui mai înalt nivel posibil de siguranţă a acestor produse.

„Echipamentul electric de tensiune joasă” reprezintă orice echipament destinat utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 şi 1.000 V pentru curentul electric alternativ şi între 75 şi 1.500 V pentru curentul electric continuu. Anexa II la directivă conţine o listă a echipamentelor neprevăzute de prezenta directivă, inclusiv componentele electrice ale ascensoarelor, contoarelor de electricitate, fişelor şi prizelor pentru uz casnic.

Directiva 2006/95/CE precizează că echipamentele nu trebuie să fie un pericol pentru siguranţa persoanelor, animalelor sau a bunurilor atunci când „au fost instalate, întreţinute şi folosite adecvat, în scopul pentru care au fost create”. Elementele principale ale obiectivelor privind siguranţa pentru echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune sunt prezentate în anexa I.

Consultarea directivei este obligatorie pentru a se asigura conformarea produsului la cerinţele esenţiale.

Overenie požiadaviek

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus

Directiva 2006/42/CE asupra echipamentelor tehnice prevede cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă pe care producătorii trebuie să le îndeplinească pentru ca produselor acestora să le poată fi aplicat marcajul CE.

Directiva se aplică echipamentelor tehnice, echipamentului interschimbabil, componentelor de siguranţă, accesoriilor de ridicare, lanţurilor, cablurilor şi chingilor utilizate pentru ridicare şi dispozitivelor detaşabile de transmisie mecanică. Directiva include şi cerinţe pentru echipamente tehnice parţial finalizate. Anexa I a Directivei descrie în detaliu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă pentru produsele acoperite.

Pentru a verifica conformitatea echipamentului tehnic cu directiva în cauză, producătorul trebuie să efecteze în primul rând un proces de evaluare din perspespectiva cerințelor esențiale. Acest fapt include de asemenea și verificarea Standarde europene armonizate în vederea alegerii acelora care conferă prezumţia de conformitate. O listă a standardelor armonizate sunt disponibile pe pagina de internet a Direcției Întreprinderi și Industrie.

Anexa I a Directivei descrie în detaliu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă pentru produsele acoperite.

În 2009, s-a convenit asupra unui amendament la Directivă care introduce noi cerinţe referitoare la echipamentele de aplicare a pesticidelor, conform cărora acestea trebuie proiectate şi fabricate astfel încât să minimizeze dispersia neintenţionată de pesticide în mediul înconjurător.

Acest amendament devine aplicabil începând cu 15 decembrie 2011.

Consultați directiva 2006/42/CE pentru a vă asigura că produsele dvs. sunt conforme cu cerințele esenţiale. Puteţi descărca şi un ghid explicativpdf Traducerile linkului anterior  detaliat al Directivei, a cărui a doua ediţie a fost publicată în iunie 2010.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare prezintă în detaliu cerinţele esenţiale cu care produsele trebuie să se conformeze în vederea aplicării marcajului CE de către producător.

Directiva se aplică dispozitivelor şi sistemelor cu funcţie de măsurare: contoare de apă , contoare de gaz şi dispozitive de conversie a volumului, contoare de energie electrică activă, contoare de energie termică, sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide altele decât apa, aparate de cântărit cu funcţionare automată, taximetre, măsuri materializate, aparate pentru măsurări dimensionale şi analizatoare de gaz de eşapament.

Cerinţele esenţiale general aplicabile pentru introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a tuturor mijloacelor de măsurare reglementate de directiva 2004/22/CE sunt prezentate în anexa I la directivă, în timp ce cerinţele esenţiale specifice fiecărui tip de mijloc de măsurare sunt prezentate în cele 10 anexe specifice (vezi MI-001 până la MI-010).

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost concepute de către Uniunea Europeană în aşa fel încât ele cuprind toate cerinţele pentru produsele din sectoarele enumerate mai sus.

Este posibil însă ca nu numai o singură directivă de tipul noua abordare să se aplice aceluiaşi produs. Mai mult, este posibil să se aplice şi o altă legislaţie (cum ar fi legislaţia orizontală privind substanţele chimice sau mediul).

Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale menţionează cerinţele generale cu care acestea trebuie să se conformeze în vederea aplicării marcajului CE. Acestea sunt aşa numitele Cerinţe esenţiale şi sunt enumerate în anexa I la directiva privind dispozitivele medicale.

Conformarea cu cerinţele esenţiale trebuie să fie demonstrată de o evaluare clinică conform anexei X la Directiva 93/42/CEE.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot în mediu prevede cerinţele esenţiale specifice în ceea ce priveşte nivelul de putere acustică admis pe care un anumit echipament îl poate produce, cu care produsul trebuie să se conformeze în vederea aplicării marcajului CE.

Directiva 2000/14/CE reglementează următoarele tipuri de echipamente: maşini sau echipamente pentru construcţie, grădinărit şi altele. Articolul 13 la directivă prezintă echipamentul care este supus unei limite de zgomot iar anexa I prezintă toate tipurile de echipamente la care directiva face trimitere. În acest sens, unui anumit tip de echipament i se aplică limitarea nivelului acustic, în timp ce altora li se cere doar aplicarea marcajului referitor la zgomot. Nivelul acustic detaliat admis pentru un anume echipament este prezentat în articolul 12.

Primul pas pe care un producător trebuie să-l facă pentru a se asigura că echipamentul său va fi conform directivei în cauză este să efectueze o procedură de evaluare bazată pe cerinţele esenţiale ale directivei. Directiva privind emisiile de zgomot în mediu prezintă diferite proceduri de evaluare a conformităţii având acelaşi scop, şi anume: controlul intern al producţiei însoţit de procedura de verificare periodică, procedura de verificare a unităţii de echipament sau procedura de evaluare de asigurare totală a calităţii producţiei. Toate aceste proceduri sunt descrise în detaliu în directiva privind emisiile de zgomot în mediu, în anexele V până la VII (vezi art. 14).

Consultarea directivei este necesară pentru asigurarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale.

Verificaţi cerinţele

Directivele bazate pe Noua Abordare , în baza cărora se aplică marcajul CE, au fost elaborate în cadrul aquis-ului comunitar in aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate în lista pe care o puteţi găsi.

Directiva 2009/23/CE defineşte aparatul de cântărit cu funcţionare neautomată ca fiind: „un mijloc de măsurare utilizat pentru a determina masa unui corp utilizând acţiunea forţei gravitaţionale asupra acelui corp” şi care „necesită intervenţia unui operator în timpul cântăririi”.

În ceea ce priveşte aplicarea marcajului CE, prezenta directivă prevede aplicarea acestui marcaj în cazul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată destinate determinării masei în următoarele situaţii: în tranzacţii comerciale, pentru calcularea unui impozit, a unui tarif, a unei taxe, a unui bonus, a unei penalităţi, a unei remuneraţii sau indemnizaţii, în scopul aplicării legilor sau a altor reglementări legale, în practica medicală, pentru cântărirea pacienţilor în scopul urmăririi, diagnosticării şi tratamentului medical, în prepararea medicamentelor în farmacii, în efectuarea analizelor în laboratoarele medicale şi farmaceutice sau pentru determinarea preţului în funcţie de masă pentru comercializarea directă către public şi pentru realizarea preambalatelor.

Directiva 2009/23/CE privind aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată prevede cerinţele aplicabile cu care aparatele trebuie să fie conforme în vederea aplicării marcajului CE de către producător.

Anexa I la directivă conţine cerinţele esenţiale pentru aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată fabricate în scopul utilizării în domeniile mai sus menţionate.

Verificaţi cerinţele

Cele 23 de directive de tip noua abordare reglementează cerinţele pentru aplicarea marcajului CE de tip. Dacă produsul face obiectul mai multor directive, care toate prevăd aplicarea marcajului CE, atunci marcajul CE va indica faptul că acest produs este conform tuturor acestor directive, reglementând sectoarele lor de activitate aferente.

Directiva 89/686/CEE privind echipamentul individual de protecţie prevede cerinţele esenţiale specifice cu care produsul trebuie să se conformeze pentru ca producătorul să aplice marcajul CE.

Această directivă defineşte echipamentul individual de protecţie ca fiind produse destinate purtării ori ţinute cu mâna de către o persoană pentru a asigura protecţie împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate şi securitate. Cu alte cuvinte, acest tip de echipamente asigură protecţia utilizatorului şi siguranţa acestuia în condiţii specifice. Produsul trebuie să fie satisfăcător din punctul de vedere al cerinţelor de siguranţă şi al sănătăţii publice prevăzute în anexa II la directiva privind echipamentul individual de protecţie.

Directiva în cauză distinge între echipamentele individuale de protecţie cu „design simplu” , cu „design complex” sau echipamente care nu au nici unul dintre acestea, reprezentând astfel o a treia categorie. Deşi această directivă nu defineşte ca atare aceste trei grupe ca fiind categorii, în realitate este foarte des întâlnită divizarea categoriilor în I, II şi III. Categoria I de produse este prevăzută la articolul 8 alineatul 3 şi constă în produse destinate protejării utilizatorului împotriva riscurilor ce se manifestă treptat şi neieşite din comun. Această categorie cuprinde, printre altele, ochelarii de soare, mănuşile de grădinărit sau degetarele. Categoria de produse III este prevăzută la articolul 8 alineatul 4 şi include, de exemplu, echipamentele de urgenţă în medii cu temperaturi înalte sau joase, aparatele respiratorii şi echipamentul individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Categoria de produse II include echipamentul individual de protecţie neinclus în articolele de mai sus.

Directiva în cauză nu se aplică echipamentului individual de protecţie destinat folosirii de către armată sau poliţie, autoapărării sau echipamentului operaţiunilor de salvare pe aeronave sau vase. De asemenea, această directivă nu se aplică căştilor şi vizierelor motocicliştilor destinate folosirii pe vehiculele cu motor pe 2 sau 3 roţi sau echipamentului individual de protecţie pentru uz privat, cum ar fi folosirea umbrelelor sau a mănuşilor de spălat vase.

Acest lucru înseamnă că armonizarea este limitată la cerinţele esenţiale, în timp ce conformarea cu specificaţiile tehnice este prevăzută în standardele europene voluntare armonizate. Directiva privind echipamentui individual de protecţie este o directivă de tip noua abordare.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 97/23/CE privind echipamentele sub presiune prevede cerinţele esenţiale cu care produsele trebuie să se conformeze pentru a se putea aplica marcajul CE de către producător.

Echipamentele sub presiune definite de Directiva 97/23/CE reprezintă recipientele, conductele, accesoriile de siguranţă şi accesoriile sub presiune şi se aplică proiectării, fabricării şi evaluării conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor a căror presiune maximă admisibilă este mai mare de 0,5 bari.

Echipamentele sub presiune reglementate de această directivă sunt supuse cerinţelor esenţiale de siguranţă prevăzute în anexa I. Cerinţele esenţiale sunt focalizate pe reducerea pericolului, pe aplicarea protecţiei corespunzătoare împotriva pericolului care nu poate fi evitat şi pe informarea utilizatorilor asupra oricărui pericol care nu poate fi eliminat.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 2007/23/CE privind articolele pirotehnice prevede cerinţele esenţiale specifice privind asigurarea unui nivel înalt al protecţiei consumatorului, al siguranţei publice şi al protecţiei mediului înconjurător cu care aceste articole trebuie să se conformeze pentru ca producătorii acestora să le poată aplica marcajul CE.

Directiva 2007/23/CE se aplică articolelor cum ar fi: articolele pirotehnice de divertisment, articolele pirotehnice de scenă şi articolele pirotehnice cu destinaţie tehnică, cum sunt generatoarele de gaz utilizate la airbaguri sau la dispozitivele de pretensionare pentru centurile de siguranţă .

Această directivă exclude echipamentul care intră sub incidenţa Directivei 96/98/CE privind echipamentul marin, articolele pirotehnice utilizate în industria aeronautică şi capsele de percuţie concepute special pentru jucării (acestea din urmă intră sub incidenţa Directivei 96/98/CE din 3 mai 1988). Mai mult, materialele explozive care intră sub incidenţa Directivei 93/15/CEE cu privire la explozivii de uz civil şi armament nu fac obiectul directivei privind articolele pirotehnice.

Consultarea anexei I la directivă este obligatorie în stabilirea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale ale acesteia.

Verificaţi cerinţele

Directiva 1999/5/CE privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii prevede în detaliu cerinţele esenţiale pe care produsele trebuie să le îndeplinească pentru ca producătorii acestora să le poată aplica marcajul CE.

Sectorul de echipamente radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii cuprinde produse care folosesc spectrul radio (cum ar fi telefoane mobile, telecomenzi sau emiţătoare de radiodifuziune), precum şi echipamentele terminale de telecomunicaţii (cum ar fi modemurile sau telefoanele fixe).

Cerinţele esenţiale precizate în articolul 3 al Directivei 1999/5/CE prevăd protecţia sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei alte persoane, protecţia cu privire la compatibilitatea electromagnetică, precum şi utilizarea eficientă a spectrului în vederea evitării interferenţelor prejudiciabile. În plus, aparatelor din clase specifice de echipamente le pot fi aplicate cerinţe suplimentare (cum ar fi protejarea vieţii private şi a datelor personale, accesul la servicii de urgenţă şi accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficienţe), atunci când au fost adoptate decizii ale Comisiei Europene în acest sens.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 94/25/CE privind ambarcaţiunile de agrement prevede în detaliu cerinţele esenţiale cu care produsele trebuie să se conformeze în vederea aplicării marcajului CE de către producători.

Prezenta directivă defineşte „ambarcaţiune de agrement” ca fiind orice ambarcaţiune, de orice tip, cu orice tip de propulsie, a cărei lungime a corpului, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, este cuprinsă între 2,5 metri şi 24 de metri şi care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative. Chiar în cazul în care aceeaşi ambarcaţiune poate fi utilizată pentru închiriere sau pentru pregătirea în scopul navigaţiei de agrement, ea continuă să intre sub incidenţa prezentei directive, atunci când este introdusă pe piaţă în scopul agrementului. Directiva se aplică de asemenea şi motovehiculelor nautice cu o lungime mai mică de 4 m care folosesc un motor cu ardere internă ataşat la o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie şi care sunt destinate a fi operate de o persoană sau mai multe persoane stând jos, în picioare sau în genunchi şi nu în coca ambarcaţiunii.

Printre produsele nereglementate de această directivă se regăsesc: ambarcaţiunile construite exclusiv pentru competiţie, canoele şi caiacele, gondolele şi hidrobicicletele, planşele cu vele, planşele cu motor şi altele. Consultaţi capitolul I, articolul 1 alineatul 3 al directivei pentru a obţine o listă completă.

Cerinţele esenţiale privind siguranţa, sănătatea, protecţia mediului şi a consumatorului necesare ambarcaţiunilor de agrement sunt enumerate în anexa I la directivă.

Verificaţi cerinţele

Consultaţi site-ul http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Verificaţi cerinţele

Directivele stabilite pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 2009/48/CE privind siguranţa jucăriilor prezintă în detaliu cerinţele esenţiale pe care dumneavoastră, în calitate de producător, importator sau distribuitor, trebuie să le îndepliniţi pentru a dovedi că produsele dumneavoastră se conformează regulamentelor UE şi pentru ca, în cele din urmă, să puteţi aplica marcajul CE.

Începând cu 20 iulie 2011, Directiva 2009/48/CE se aplică în toate ţările din Spaţiul Economic European, cu excepţia doar a prevederilor privind substanţele chimice, pentru care se aplică încă o perioadă de tranziţie de doi ani, până în data de 20 iulie 2013.

Directiva din 2009 înlocuieşte Directiva 88/378/CEE din 1988. Jucăriile care sunt conforme directivei din 1988 vor putea fi date spre vânzare până la 19 iulie 2011 sau, în cazul prevederilor privind substanţele chimice, până la 19 iulie 2013.

Această nouă directivă defineşte jucăriile ca fiind „produse concepute sau destinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, utilizării pentru joacă de către copiii cu o vârstă mai mică de 14 ani”.

Primul pas pe care producătorul trebuie să-l facă este să verifice dacă produsele sale intră sub incidenţa acestei directive. Ulterior, pentru a vă asigura că o jucărie este conformă cu directiva, dumneavoastră, în calitate de producător, aveţi obligaţia de a verifica care dintre Standardele europene armonizate sunt aplicabile produsului. Pe site-ul Direcţiei Întreprinderi şi Industrie găsiţi o listă a standardelor europene armonizate pentru jucării.

În anexa I la directiva privind siguranţa jucăriilor găsiţi o listă de produse excluse din prezenta directivă şi care nu sunt considerate jucării. În această listă sunt incluse articole precum jocul de puzzle cu mai mult de 500 de piese sau suzetele pentru copii care nu sunt considerate jucării dar care pot fi uşor confundate cu acestea. Lista este doar orientativă.

În anexa II la directivă găsiţi cerinţele de siguranţă cu care produsele trebuie să se conformeze. Anexa V prevede faptul că, atunci când este cazul, jucăriile trebuie să fie etichetate cu o atenţionare privind vârsta minimă de folosire şi/sau necesitatea de a fi folosite sub atenta supraveghere a adulţilor.

Pentru a obţine catalogul întreg de cerinţe, consultaţi directiva privind siguranţa jucăriilor.

Verificaţi cerinţele

Directivele de tipul noua abordare pentru marcajul CE au fost elaborate de UE în aşa fel încât acoperă toate cerinţele pentru produsele din sectoarele menţionate mai sus.

Directiva 2009/105/CE privind recipientele simple sub presiune precizează în detaliu cerinţele esenţiale cu care produsele trebuie să se conformeze pentru ca producătorii să le poată aplica marcajul CE.

Conform directivei, recipientul simplu sub presiune este „orice recipient sudat supus unei presiuni manometrice interioare mai mari de 0,5 bari, care este destinat umplerii cu aer sau azot şi care nu este destinat expunerii la foc”. Însă doar recipientele la care produsul dintre presiunea de lucru (PS) x volum (V) este mai mare de 50 bari/litru trebuie să poarte marcajul CE pentru a fi putea fi plasate pe piaţa europeană. Aceste recipiente trebuie să respecte cerinţele esenţiale de siguranţă specificate în anexa I la această directivă.

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten