Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Inne narzędzia

Weryfikacja wymagań

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały w ramach swojego właściwego zakresu wszystkie wymagania dotyczące wyrobów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Istnieje jednak możliwość, że tego samego wyrobu dotyczyć będzie więcej niż jedna dyrektywa nowego podejścia. Ponadto, zastosowanie mogą mieć inne przepisy (takie jak ustawodawstwo horyzontalne dotyczące substancji chemicznych lub środowiska).

Dyrektywa 90/385/EWG w sprawie wyrobów medycznych aktywnego osadzania (AIMDD) określa ogólne wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł umieścić na nim oznakowanie CE. Są to tak zwane „zasadnicze wymagania”, które wymieniono w załączniku 1 do AIMDD. Zgodność z zasadniczymi wymaganiami musi zostać wykazana w drodze oceny klinicznej według załącznika 7 do dyrektywy 90/385/EWG.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Wyrób może zatem podlegać więcej niż jednej dyrektywie nowego podejścia (a także innym zharmonizowanym aktom prawnym).

GAD szczegółowo określa zasadnicze wymagania związane z wykorzystaniem gazu jako paliwa, które wyrób musi spełnić, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Dyrektywa 2009/142/WE obejmuje urządzenia spalające paliwa gazowe używane do gotowania, ogrzewania, podgrzewania wody, chłodzenia, oświetlania, prania lub mycia. Obejmuje ona również wyposażenie określone jako urządzenia zabezpieczające lub sterujące, a także podzespoły przeznaczone do wbudowania w urządzenie.

Zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi wprowadzania urządzeń objętych GAD na rynek europejski, określonymi w załączniku I do GAD, urządzenia muszą być tak projektowane i konstruowane, by działały bezpiecznie i nie stwarzały zagrożeń — konieczne jest również dołączanie do nich instrukcji technicznej dla instalatora oraz instrukcji obsługi i serwisowania dla użytkownika, a także opatrzenie odpowiednimi ostrzeżeniami, które muszą zostać umieszczone również na opakowaniu. Instrukcje i ostrzeżenia sporządza się w językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym wyrób jest sprzedawany.

W przypadku gdy istnieje odpowiednie ryzyko, wspomniane wymagania mają zastosowanie również do osprzętu. Osprzęt mający stanowić część urządzenia musi być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, by spełniał swój zamierzony cel po połączeniu z urządzeniem zgodnie z instrukcją montażu.

Więcej informacji na temat treści i układu instrukcji, a także zasadniczych wymagań dotyczących projektu i konstrukcji znaleźć można w załączniku I do dyrektywy.

Po pobraniu dyrektywy 2009/142/WE proszę dokładnie się z nią zapoznać, aby upewnić się, że po wprowadzeniu na rynek Państwa wyrób będzie spełniać wszystkie określone w niej zasadnicze wymagania. Proszę również pamiętać o sprawdzeniu, czy w odniesieniu do Państwa wyrobu nie znajdują zastosowania inne dyrektywy.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 2000/9/WE definiuje „urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób” jako „wszelkie urządzenia składające się z elementów składowych, które są projektowane, wytwarzane, montowane i używane w celu przewozu osób”. Mogą to być na przykład kolejki linowe, gondole czy wyciągi krzesełkowe lub orczykowe. W artykule 1, punkt 6, podano wykaz urządzeń nieobjętych dyrektywą.

Zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa wymieniono w załączniku II do dyrektywy.

Weryfikacja wymagań

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_pl.htm

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by w ramach swoich obszarów stosowania obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) jest dyrektywą ramową ustanawiającą wymagania dotyczące parametrów środowiskowych, jakie producenci muszą spełnić po to, by na ich wyrobach mogło zostać umieszczone oznakowanie CE.

Dyrektywa 2009/125/WE obejmuje wyroby mające wpływ na zużycie energii w trakcie ich użytkowania, w tym wyroby wykorzystujące, generujące, przesyłające lub mierzące energię, a także inne wyroby związane z energią, takie jak okna, materiały izolacyjne lub niektóre wyroby zużywające wodę, których wspólną cechą jest możliwość przyczynienia się do znaczących oszczędności energii podczas użytkowania.

Celem dyrektywy jest zmniejszenie ogólnego wpływu wyrobów na środowisko, w tym w zakresie zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń, poprzez skupienie się na zasadach zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia wyrobu.

Dodatkowym zadaniem dyrektywy jest zapewnienie swobodnego przepływu właściwych wyrobów w obrębie europejskiego rynku wewnętrznego. Dyrektywy nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu osób lub towarów.

W dyrektywie określone zostały metody i procedury ustalania wymagań dotyczących ekoprojektu (tj. w załącznikach 1 i 2 określających wymagania dotyczące projektowania i konstrukcji poszczególnych wyrobów).

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) szczegółowo określa zasadnicze wymagania, które musi spełnić wyrób, aby producent mógł umieścić na nim oznakowanie CE.

Dyrektywa 2004/108/WE ma na celu zapewnienie, aby sprzęt, który może generować zakłócenia elektromagnetyczne lub być podatny na ich wpływ mógł być użytkowany w środowisku elektromagnetycznym, dla którego został zaprojektowany, bez powodowania zakłóceń w innym sprzęcie i bez ulegania niekorzystnemu wpływowi takiego innego sprzętu. Dyrektywa z 2004 r. zaktualizowała i zastąpiła dyrektywę 89/336/EWG, która wcześniej regulowała ten obszar.

Zasadnicze wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu zostały określone w załączniku I do dyrektywy.

Dyrektywa EMC obejmuje urządzenia sprzedawane jako przeznaczone dla użytkowników końcowych pojedyncze jednostki funkcjonalne, które mogą wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne lub ulegać ich niekorzystnemu wpływowi. Nie obejmuje ona urządzeń przeznaczonych wyłącznie do włączenia do instalacji stacjonarnych i poza tym niedostępnych w handlu.

Dyrektywy EMC nie stosuje się w odniesieniu do urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, ponieważ są one objęte dyrektywą 1999/5/WE. Z zakresu dyrektywy wyłączone są również wyroby lotnicze i urządzenia radiowe stosowane przez radioamatorów.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 94/9/WE w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem szczegółowo określa zasadnicze wymagania , jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Oprócz urządzeń i systemów ochronnych dyrektywa ma również zastosowanie w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających, sterujących i regulacyjnych przeznaczonych do użytku poza przestrzeniami zagrożonymi wybuchem, jednak niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych ATEX. Dyrektywy nie stosuje się w odniesieniu do wyrobów medycznych, środków transportu, statków morskich i środków ochrony indywidualnej objętych dyrektywą 89/686/EWG. Dyrektywa nie obowiązuje również w odniesieniu do sprzętu i systemów ochronnych w przypadku, gdy zagrożenie wynika z obecności substancji wybuchowych lub niestabilnych substancji chemicznych bądź też z przypadkowego wycieku paliwa gazowego.

Więcej szczegółów na temat produktów objętych dyrektywą znaleźć można w rozdziale I, artykuł 1 dyrektywy ATEX.

Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa — określone w załączniku II do dyrektywy — przewidują m.in., że wyroby muszą być projektowane z uwzględnieniem zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego . Wyroby mogą być wytwarzane wyłącznie po przeprowadzeniu należytej analizy awarii, które mogłyby powstawać w trakcie ich użytkowania, tak aby w jak największym stopniu można było zapobiec sytuacjom niebezpiecznym. W związku z tym wyrobom musi towarzyszyć instrukcja; konieczne jest również umieszczenie na nich wykazu podstawowych danych, takich jak nazwa i adres producenta, oznaczenie serii lub typu, szczególne oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej, a także symbol grupy sprzętowej, kategorii itp.

Ponadto, w miarę potrzeb konieczne jest również oznakowanie wyrobów wszelkimi informacjami istotnymi w związku z ich bezpiecznym użytkowaniem.

W zakresie doboru materiałów dyrektywa (załącznik I, punkt 1.1) narzuca konieczność wyboru specjalnych materiałów ograniczających ryzyko. Załącznik II obejmuje dalsze wymagania dotyczące projektowania i konstrukcji, potencjalnych źródeł zapłonu i zagrożeń wynikających z wpływów zewnętrznych, a także wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających — omówiona została w nim również kwestia integracji odnoszących się do systemu wymagań bezpieczeństwa. Aby w pełni zrozumieć zakres wymagań, proszę dokładnie zapoznać się z załącznikiem II.

Proszę również dokładnie zapoznać się z dyrektywą 94/9/WE, aby upewnić się, że Państwa wyrób jest zgody z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 93/15/EWG w sprawie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego szczegółowo określa zasadnicze wymagania , jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Wspomniana dyrektywa dotyczy materiałów wybuchowych zdefiniowanych jako „materiały i artykuły uznane za takie w zaleceniach Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych i należące do klasy 1 określonej w tych zaleceniach”. Nie ma ona zastosowania do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku w wojsku lub policji , a także do wyrobów pirotechnicznych lub amunicji , z wyjątkiem procedur bezpiecznego przemieszczania takich wyrobów w obrębie Unii.

Podstawowe wymagania określone w załączniku I do dyrektywy obejmują obligatoryjne, minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa dotyczące wyrobu końcowego. Zasady te oznaczają m.in., że w przypadku każdego urządzenia wybuchowego musi istnieć możliwość utylizacji w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko. Proszę również zapoznać się z załącznikiem I, a także dokładnie zapoznać się z całą dyrektywą 93/15/EWG , aby upewnić się, że Państwa wyrób jest zgody z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 92/42/EWG w sprawie kotłów grzewczych szczegółowo określa zasadnicze wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Podstawowe wymagania określone w art. 5 dyrektywy obejmują wymagania dotyczące sprawności użytkowej. Zgodnie z nimi kotły muszą spełniać pewne wymagania dotyczące sprawności użytkowej dla mocy znamionowej i średniej temperatury wody kotłowej 70°C przy 30% obciążeniu, a także dla średniej temperatury wody kotłowej zróżnicowanej w zależności od rodzaju kotła.

Proszę również dokładnie zapoznać się z dyrektywą 92/42/EWG, aby upewnić się, że Państwa wyrób jest zgody z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by w ramach swoich właściwych zakresów obejmowały wszystkie wymagania dotyczące produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Możliwe jest jednak, że w odniesieniu do tego samego produktu zastosowanie będzie mieć więcej niż jedna dyrektywa nowego podejścia. Ponadto, zastosowanie mogą mieć inne przepisy (np. ustawodawstwo horyzontalne dotyczące substancji chemicznych lub środowiska).

Dyrektywa 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (dyrektywa IVD) określa ogólne wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł umieścić na nim oznakowanie CE. Wymagania te, znane pod określeniem „zasadnicze wymagania”, zostały wymienione w załączniku I do dyrektywy IVD.

Szczegółowy przegląd wymagań znaleźć można w dyrektywie 98/79/WE.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 95/16/WE w sprawie dźwigów szczegółowo określa zasadnicze wymagania, które wyrób musi spełnić, aby instalator dźwigu lub producent części zabezpieczających do dźwigów mógł umieścić na nich oznakowanie CE.

Dyrektywa dotyczy dźwigów stale obsługujących budynki i konstrukcje. Znajduje ona również zastosowanie w odniesieniu do wymienionych w Załączniku IV części zabezpieczających przeznaczonych do stosowania w takich dźwigach.

Nie obejmuje ona natomiast urządzeń podnoszących, których prędkość nie jest większa niż 0,15 m/s, dźwigów budowlanych, urządzeń transportu linowego, w tym kolejek linowych, dźwigów specjalnie zaprojektowanych i wykonanych do zastosowań wojskowych lub policyjnych, urządzeń podnoszących, z których można prowadzić prace, górniczych urządzeń wyciągowych, urządzeń podnoszących przeznaczonych do podnoszenia artystów podczas występów artystycznych, urządzeń podnoszących stanowiących wyposażenie środków transportu, urządzeń podnoszących połączonych z maszynami i służących wyłącznie do dostępu do miejsc pracy, w tym punktów konserwacyjnych i kontrolnych maszyny, kolei zębatych, a także schodów i chodników ruchomych.

Dźwigi objęte wspomnianą dyrektywą muszą spełniać wymienione w załączniku I zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Proszę również dokładnie zapoznać się z dyrektywą 95/16/WE, aby upewnić się, że Państwa wyrób jest zgody z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 2006/95/WE w sprawie sprzętu niskonapięciowego szczegółowo określa zasadnicze wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł umieścić na nim oznakowanie CE.

Dyrektywa 2006/95/WE ma na celu usunięcie wszelkich przeszkód w sprzedaży sprzętu elektrycznego niskiego napięcia na terenie UE, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego możliwego poziomu ich bezpieczeństwa.

„Sprzęt niskonapięciowy” definiowany jest jako „każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego”. Załącznik II do dyrektywy zawiera wykaz sprzętu nią nieobjętego, takiego jak m.in. części elektryczne dźwigów, liczniki energii elektrycznej czy wtyczki i gniazda do użytku domowego.

Dyrektywa 2006/95/WE przewiduje, że sprzęt nie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi, zwierząt ani mienia „po tym, jak został właściwie zainstalowany, jest utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem”. Najważniejsze cele z zakresu bezpieczeństwa dla urządzeń objętych dyrektywą zostały wymienione w załączniku I.

Konieczne jest również zapoznanie się z dyrektywą w celu upewnienia się, że wyrób jest zgodny z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa w sprawie maszyn (2006/42/WE) określa zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jakie musi spełnić produkt, aby producent mógł umieścić na nim oznakowanie CE.

Dyrektywa w sprawie maszyn (2006/42/WE) obejmuje maszyny, wyposażenie wymienne, elementy bezpieczeństwa, osprzęt do podnoszenia, łańcuchy, liny i pasy do podnoszenia oraz odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu. Dyrektywa uwzględnia również maszyny nieukończone.

Pierwszą czynnością, jaką powinien wykonać producent, abyzapewnić a zgodnośćmaszyny z wymaganiami zawartymi w wyżej wymienionej dyrektywie, jest przeprowadzenie procedury oceny zgodności z uwzględnieniem zasadniczych wymagań. Oznacza to również konieczność sprawdzenia, które zharmonizowane normy europejskie znajdują zastosowanie, na podstawie których możliwe jest domniemanie zgodności. Listę zharmonizowanych norm europejskich dotyczących maszyn można znaleźć na stronie internetowej „Przedsiębiorstwa i przemysł” Komisji Europejskiej website.

W załączniku I do dyrektywy w sprawie maszyn (2006/42/WE) szczegółowo omówiono zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wyrobów objętych zakresem dyrektywy.

W 2009 r. uzgodniono wprowadzenie poprawki ustanawiającej wymagania w sprawie maszyn do stosowania pestycydów, które muszą być zaprojektowane i wyprodukowane w sposób ograniczający przypadkowe rozprzestrzenianie pestycydów w środowisku naturalnym.

Poprawka wejdzie w życie 15 grudnia 2011 r.

Dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w odnośnej dyrektywie posłuży zapewnieniu zgodności wytwarzanych produktów z zasadniczymi wymaganiami. Do pobrania jest również wyczerpujący przewodnik informacyjnypdf Wybierz wersję językową tego linka  z czerwiec 2010 r., omawiający przepisy dyrektywy.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych szczegółowo określa zasadnicze wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Dyrektywa dotyczy następujących przyrządów i systemów pomiarowych: wodomierzy, gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, liczników energii elektrycznej czynnej, ciepłomierzy, systemów pomiarowych do ciągłych i dynamicznych pomiarów wielkości cieczy innych niż woda, wag automatycznych, taksometrów, miar materialnych, przyrządów do pomiaru wymiarów, a także analizatorów spalin samochodowych.

Ogólne zharmonizowane wymagania prawne z zakresu metrologii zostały wymienione w załączniku I do dyrektywy, natomiast dodatkowe wymagania dla każdego typu przyrządów pomiarowych zostały przedstawione w 10 załącznikach dotyczących poszczególnych sektorów (od MI-001 do MI-010).

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały w ramach swojego właściwego zakresu wszystkie wymagania dotyczące wyrobów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Możliwe jest jednak, że w odniesieniu do tego samego produktu zastosowanie będzie mieć więcej niż jedna dyrektywa nowego podejścia. Ponadto, zastosowanie mogą mieć inne przepisy (takie jak ustawodawstwo horyzontalne dotyczące substancji chemicznych lub środowiska).

Dyrektywa 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych (MDD) określa ogólne wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE. Są to tak zwane „zasadnicze wymagania ”, które wymieniono w załączniku I do MDD. Zgodność z zasadniczymi wymaganiami musi zostać wykazana w drodze oceny klinicznej przeprowadzonej zgodnie z załącznikiem X do dyrektywy 93/42/EWG.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska określa zasadnicze wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej poszczególnych urządzeń, które musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy urządzeń takich jak maszyny i urządzenia wykorzystywane w budownictwie, ogrodnictwie i innych obszarach. Artykuł 12 zawiera wykaz urządzeń podlegających limitom hałasu, artykuł 13 zawiera wykaz urządzeń podlegających oznakowaniu hałasu, zaś załącznik I zawiera wykaz wszystkich typów urządzeń, których dotyczy dyrektywa. W związku z tym niektóre urządzenia podlegają limitom poziomu hałasu, podczas gdy inne jedynie oznakowaniu hałasu. Dokładne poziomy hałasu dozwolone w przypadku poszczególnych urządzeń wymieniono również w art. 12.

Pierwszym krokiem, który powinien podjąć producent, aby upewnić się, że sprzęt będzie zgodny z dyrektywą, jest przeprowadzenie procedury oceny w odniesieniu do zasadniczych wymagań . Dyrektywa przewiduje w tym celu zróżnicowane procedury oceny: wewnętrzna kontrola produkcji z okresową weryfikacją, weryfikacja jednostkowa i pełne zapewnienie jakości. Procedury te zostały szczegółowo opisane w załącznikach V-VIII do dyrektywy (vide art. 14).

Konieczne jest również zapoznanie się z dyrektywą w celu upewnienia się, że wyrób jest zgodny z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami .

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa definiuje wagę nieautomatyczną jako „przyrząd pomiarowy służący do ustalania masy ciała przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji” i „wymagający interwencji operatora podczas ważenia”.

Jeśli chodzi o oznakowanie CE, dyrektywa znajduje zastosowanie w odniesieniu do przyrządów, które mają być wykorzystywane do określania masy w następujących sytuacjach: w transakcjach handlowych; do obliczania opłat, ceł, podatków, premii, kar, wynagrodzeń i odszkodowań; w kontekście prawnym lub regulacyjnym; w kontekście medycznym do ważenia pacjentów; w kontekście farmaceutycznym do sporządzania lekarstw na receptę; lub w celu określenia ceny na podstawie masy do celów sprzedaży bezpośredniej w obrocie publicznym.

Dyrektywa 2009/23/WE w sprawie wag nieautomatycznych określa zasadnicze wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Zasadnicze wymagania zharmonizowane dotyczące wag nieautomatycznych przeznaczonych do wyżej wymienionych zastosowań określono w załączniku I do dyrektywy.

Weryfikacja wymagań

23 Dyrektywy nowego podejścia przewidują umieszczanie oznakowania CE na wyrobach. Jeżeli wyroby podlegają kilku dyrektywom, z których każda dotyczy umieszczania oznakowania CE, to informuje ono o tym, iż wyroby takie mają być zgodne z wszystkimi takimi dyrektywami w odniesieniu do swoich właściwych sektorów.

Dyrektywa 89/686/WE szczegółowo określa zasadnicze wymagania , jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł umieścić na nim oznakowanie CE.

Wspomniana dyrektywa określa środki ochrony indywidualnej (ŚOI) jako wyroby, które spotyka się w domu, pracy i w czasie wolnym, o ile kupujący je użytkownik nabywa je dla ochrony, . Innymi słowy: wyroby, które zapewniają ochronę, bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika w określonych okolicznościach. Produkty muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określone w załączniku II.

Dyrektywa dzieli ŚOI na środki „o prostej konstrukcji” i „o złożonej konstrukcji”, a także na trzecią kategorię obejmującą środki nienależące do żadnej z dwóch pierwszych. Chociaż dyrektywa nie definiuje wyraźnie tych trzech grup jako kategorii, powszechną praktyką jest stosowanie terminów „kategoria I, III i II”. Kategoria I została wyszczególniona w art. 8.3 — obejmuje ona wyroby przeznaczone do ochrony użytkowników przed zagrożeniami stopniowymi lub niewyjątkowymi. Zaliczyć można do nich m.in. okulary przeciwsłoneczne, rękawice ogrodnicze i naparstki. Kategoria III została wyszczególniona w art. 8.4 — obejmuje ona np. sprzęt ratowniczy do użytku w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach, sprzęt ochrony układu oddechowego, a także ŚOI chroniące przed upadkiem z wysokości. Kategoria II obejmuje ŚOI niezdefiniowane w powyższych dwóch artykułach.

Dyrektywa nie ma zastosowania do ŚOI przeznaczonych do użytkowania przez siły zbrojne lub policję, ani do samoobrony i działań ratowniczych na statkach powietrznych lub wodnych. Nie ma ona również zastosowania do hełmów i osłon przeciwsłonecznych przeznaczonych dla użytkowników dwu- lub trójkołowych pojazdów silnikowych ani do prostych ŚOI do użytku prywatnego, takich jak parasole czy rękawiczki do mycia naczyń.

Oznacza to, że harmonizacja ogranicza się do zasadniczych wymagań , podczas gdy specyfikacje techniczne wykorzystywane w związku z ich spełnieniem zostały określone w dobrowolnych zharmonizowanych normach europejskich. Dyrektywa 89/686/WE jest dyrektywą nowego podejścia.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych określa zasadnicze wymagania , jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Dyrektywa definiuje urządzenia ciśnieniowe jako zbiorniki, przewody rurowe, osprzęt zabezpieczający oraz osprzęt ciśnieniowy i obowiązuje w odniesieniu do projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych lub zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara.

Urządzenia ciśnieniowe objęte dyrektywą podlegają zasadniczym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa, wymienionym w załączniku I do dyrektywy. Wymagania takie skupiają się na ograniczaniu zagrożeń, stosowaniu właściwej ochrony przed niemożliwymi do uniknięcia zagrożeniami, a także na informowaniu o nich.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 2007/23/WE w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych określa podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa w zakresie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, które wyrób musi spełnić, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Dyrektywa 2007/23/WE dotyczy wyrobów takich jak sztuczne ognie, teatralne wyroby pirotechniczne i wyroby pirotechniczne do zastosowań technicznych, takie jak generatory gazów stosowane w poduszkach powietrznych lub napinaczach pasów bezpieczeństwa.

Dyrektywa nie obejmuje wyrobów objętych zakresem dyrektywy 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków, wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle lotniczym i kapiszonów przeznaczonych specjalnie do zabawek (w tym przypadku zastosowanie znajduje dyrektywa 88/378/EWG z 3 maja 1988 r.). Ponadto zakresem dyrektywy w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych nie są objęte materiały wybuchowe objęte zakresem stosowania dyrektywy 93/15/EWG w sprawie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Konieczne jest zapoznanie się z załącznikiem I do dyrektywy w celu upewnienia się, że wyrób jest zgodny z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami .

Weryfikacja wymagań

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności szczegółowo określa zasadnicze wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Do urządzeń radiowo-telekomunikacyjnych zaliczyć można wszystkie wyroby korzystające z widma częstotliwości radiowych (takie jak telefony komórkowe, otwieracze do bram czy nadajniki), a także końcowe urządzenia telekomunikacyjne, takie jak modemy czy telefony.

Zasadnicze wymagania i określone w artykule 3 dyrektywy 1999/5/WE przewidują zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, a także ochronę w zakresie zgodności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń. W przypadku przyjęcia stosownych decyzji Komisji obowiązywać mogą również inne zasadnicze wymagania dotyczące kwestii takich jak ochrona prywatności i danych, dostęp do służb ratunkowych czy usługi dla użytkowników niepełnosprawnych.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 94/25/WE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających szczegółowo określa zasadnicze wymagania , jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł na nim umieścić oznakowanie CE.

Dyrektywa definiuje „rekreacyjną jednostkę pływającą” jako łódź dowolnego typu, niezależnie od rodzaju napędu, mającą od 2,5 do 24 metrów długości kadłuba, mierzonej według właściwych norm zharmonizowanych, przeznaczoną do celów sportowych i rekreacyjnych. Łodzie wykorzystywane do czarteru i do szkolenia w zakresie rejsów rekreacyjnych również są objęte wspomnianą dyrektywą, gdy wprowadzane są na rynek jako przeznaczone do celów rekreacyjnych. Dyrektywa znajduje zastosowanie również w odniesieniu do „prywatnych jednostek pływających”, które zdefiniowano jako jednostki o długości mniejszej niż 4 m, z silnikiem o spalaniu wewnętrznym, którego podstawowym źródłem napędu jest napęd strugowodny, i obsługiwanych przez osobę lub osoby siedzące, stojące lub klęczące, raczej na kadłubie niż w jego wnętrzu.

Do wyrobów wyłączonych zaliczyć można m.in. jednostki przeznaczone wyłącznie do wyścigów, kajaki i kanadyjki, gondole i rowery wodne czy deski surfingowe z żaglem lub napędem. Pełen wykaz takich wyrobów znaleźć można w rozdziale I dyrektywy, art. 1.3.

Wszystkie zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i ochrony konsumentów dotyczące rekreacyjnych jednostek pływających zostały wymienione w załączniku I do dyrektywy.

Weryfikacja wymagań

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa (2009/48/WE) w sprawie bezpieczeństwa zabawek szczegółowo określa zasadnicze wymagania, jakie muszą Państwo spełnić jako producent, importer lub dystrybutor, aby dowieść, że Państwa wyrób jest zgodny z przepisami UE, a także by móc umieścić na wyrobie oznakowanie CE.

Dyrektywa (2009/48/WE) obowiązuje we wszystkich krajach EOG od 20 lipca 2011 roku. Jedyny wyjątek dotyczy przepisów w sprawie substancji chemicznych, w przypadku których obowiązuje dwuletni okres przejściowy do 20 lipca 2013 roku.

Dyrektywa z 2009 r. zastępuje dyrektywę przyjętą w 1988 r. (88/378/EWG). Zabawki zgodne z dyrektywą z 1988 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu do 19 lipca 2013 r. w przypadku przepisów dotyczących substancji chemicznych.

Nowa dyrektywa definiuje zabawkę jako „produkt lub materiał zaprojektowany lub przeznaczony, wyłącznie bądź nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia” .

Pierwszym krokiem, który powinien podjąć producent, jest sprawdzenie, czy wyrób objęty jest zakresem dyrektywy. Następnie, w celu zapewnienia zgodności właściwej zabawki z dyrektywą producent musi sprawdzić, które europejskie normy zharmonizowane znajdują w odniesieniu do niej zastosowanie. Na stronie internetowej Komisji, poświęconej przedsiębiorczości i przemysłowi wymieniono zharmonizowane normy europejskie dotyczące zabawek.

Załącznik I do dyrektywy wymienia typy wyrobów wyłączonych z zakresu dyrektywy i nieuważanych za zabawki. Wspomniany wykaz wymienia wyroby takie jak układanki posiadające ponad 500 elementów lub smoczki dla niemowląt, które nie są uważane za zabawki, ale mogą z łatwością zostać uznane za takowe. Wykaz ma charakter jedynie orientacyjny.

Załącznik II do dyrektywy określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa, które muszą spełnić wyroby. Załącznik V stwierdza, że w stosownych przypadkach zabawki muszą być opatrzone ostrzeżeniem określającym minimalny wiek ich użytkowników lub konieczność zapewnienia, by były one używane wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Pełny katalog wymagań znaleźć można w dyrektywie.

Weryfikacja wymagań

Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE zostały opracowane przez Unię Europejską w taki sposób, by obejmowały wszystkie wymagania dla produktów z każdego z wyżej wymienionych sektorów.

Dyrektywa 2009/105/WE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych określa zasadnicze wymagania, jakie musi spełnić wyrób, aby producent mógł umieścić na nim oznakowanie CE.

Dyrektywa definiuje prosty zbiornik ciśnieniowy jako „dowolny zbiornik spawany podlegający nadciśnieniu wewnętrznemu większemu niż 0,5 bara, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nieprzeznaczony do ogrzewania płomieniem”. Umieszczanie oznakowania CE jako warunek wprowadzenia na rynek w UE wymagane jest jednak wyłącznie w przypadku zbiorników, których maksymalne ciśnienie robocze (PS) pomnożone przez objętość (V) przekracza 50 barów. Zbiorniki takie muszą być zgodne z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, a określonymi w załączniku I do dyrektywy.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego