Navigation path

Additional tools

Sjekk krav

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt omfang, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Det er imidlertid mulig at det finnes mer enn ett nytt tilnærmingsdirektiv som gjelder det samme produktet. Videre kan slik lovgivning (slik som horisontal lovgivning angående kjemikalier eller miljø) gjelde.

Direktiv 90/385/EØF om aktive implanterbare medisinske anretninger (AIMDD) spesifiserer detaljert de nødvendige kravene produktet må møte for at CE-merkingen kan festes. Disse er de såkalte "nødvendige kravene" som er listet opp i vedlegg 1 i AIMDD. Etterlevelse av de essensielle kravene må vises via klinisk evaluering i henhold til vedlegg 7 til direktiv 90/385/EØF.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Derfor kan et produkt være gjenstand for mer enn ett nytt tilnærmingsdirektiv (og også annen harmonisert lovgivning).

GAD gir en detaljert oversikt over de nødvendige kravene til bruk av gass som drivstoff som produktet må møte for at produsenten skal kunne bruke CE-merking.

Direktiv 2009/142/EØF dekker utstyr som bruker gassbrensel som brukes til matlaging, varme, produksjon av varmt vann, kjøling, belysning eller vasking. Den dekker også monteringer, definert som sikkerhetsenheter, kontrollinnretninger eller regulerende enheter og montasjegrupper laget for å settes sammen i ett apparat.

Standardkravene for å plassere apparater som dekkes av GAD på det europeiske markedet, som forklart i vedlegg 1 til GAD, krever at apparatene må være slik designet og konstruert at de drives sikkert og ikke forårsaker farer, det må medfølge instruksjoner til installatøren, instruksjoner for bruk og service for brukeren, det må være plassert passende advarsler, som også må fremkomme på emballasjen. Instruksjonene og advarselsinformasjonen må være på det offisielle/de offisielle språkene der produktet selges.

Kravene gjelder også montering der korresponderende risiko finnes. Monteringene som skal være del av et slikt apparat må designes og konstrueres på en slik måte at de riktig oppfyller sine tiltenkte mål når arbeidet utføres i samsvar med instruksjonene for installasjonen.

Mer informasjon om innholdet og layouten til instruksjonene så vel som nødvendig om design og konstruksjon kan finnes i vedlegg 1 til direktivet.

Etter å ha lastet ned direktiv 2009/142/EØF, studer informasjonen nøye for å sikre at produktet ditt kan samsvare med, når den lanseres på markedet, de nødvendige kravene til dette direktivet. Husk også å kontrollere om andre direktiver gjelder ditt produkt.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 2000/9/EØF definerer ’taubaner som skal bære personer' som ”installasjoner laget av flere komponenter, designet, produsert, satt sammen og satt i drift med det formål å frakte mennesker.” Det kan for eksempel dreie seg om kabelbaner, gondoler og stolheiser eller skiheiser. Artikkel 1, nr. 6 lister opp installasjoner som ikke dekkes av direktivet.

De nødvendige sikkerhetskravene blir dekket i vedlegg 2 til direktivet.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt omfang, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Økodesigndirektivet (2009/125/EØF) er et rammeverkdirektiv som setter økodesignkravene relatert til miljøparameterne som bedriftene må møte for CE-merking.

Direktiv 2009/125/EØF dekker produkter som har hatt en innvirkning på energiforbruk under bruk, inkludert produkter, som bruker, genererer, overfører eller måler energi eller andre energirelaterte produkter som vinduer, isolasjonsmaterialer og visse produkter som konsumerer vann, som alt kan bidra til betydelige energibesparelser under bruk.

Direktivets hensikt er å redusere total miljøpåvirkning fra produktene, inkludert ressursbruk og utslipp av forurensende stoffer ved å fokusere på prinsippene om bærekraftig utvikling i hele produktets livssyklus.

Direktivets tilleggsområde er å sikre fri bevegelse av de gjeldende produktene innen det europeiske markedet. Direktivet gjelder ikke for transport for personer eller varer.

Metodologien og prosedyrene for å fastsette krav for økodesign er spesifisert i direktivet (dvs. vedlegg 1 og 2 for produktspesifikke design- og konstruksjonskrav).

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 2004/108/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) beskriver i detalj de nødvendige kravene produktet må tilfredsstille for at produsenten skal kunne feste CE-merking.

Direktiv 2004/108/EØF er ment å sikre at utstyr som har sannsynlighet for å generere eller bli påvirket av elektromagnetisk forstyrrelse kan brukes i det elektromagnetiske miljøet det har blitt designet for uten å forårsake skade på annet utstyr eller bli påvirket av dem. 2004-direktivet oppdaterte og erstattet direktiv 89/336/EØF, som tidligere hadde regulert dette området.

De nødvendige kravene når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr er vist i vedlegg 1 i direktivet.

EMC-direktivet dekker apparater solgt som enkle funksjonelle enheter til sluttbrukere, som enten har sjanse for å generere elektromagnetiske forstyrrelser, eller kunne få ytelsen påvirket av det. Det dekker ikke dekkutstyr som spesielt er ment å bli inkorporert i en fast installasjon og ikke vil være kommersielt tilgjengelig på annen måte.

EMC-direktivet gjelder ikke radioutstyr og telekomterminalutstyr, da dette er dekket av direktiv 1999/5/EØF. Luftfartsprodukter og radioutstyr brukt av radioamatører er også ekskludert fra området til direktivet.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til å dekke produkter fra tidligere nevnte sektorer.

ATEX-direktivet 94/9/EØF om utstyr og vernesystemer ment for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer spesifiseres detaljert de nødvendige kravene produktet må møte for at produsenten skal påfeste CE-merking.

I tillegg til utstyret og vernesystemer, gjelder direktivet også sikkerhetsapparater, kontrollenheter og reguleringsenheter til bruk utenfor mulig eksplosive atmosfærer, men som trengs for sikker funksjon hos ATEX-utstyr og vernesystemer. Direktivet gjelder ikke medisinske anordninger, transportmåter, sjøgående fartøy eller personlig verneutstyr via Direktiv 89/686/EØF. Det gjelder heller ikke utstyr eller verneutstyr der faren bare oppstår fra nærvær av eksplosive stoffer eller ustabile tekniske stoffer, eller fra lekkasje av drivstoff ved ulykkestilfelle.

For videre informasjon om produkter som blir dekket, se kapittel I, artikkel 1 i ATEX-direktivet 94/9/EØF.

De nødvendige helse- og sikkerhetskravene – som fremsatt i vedlegg 2 av direktivet – sier blant annet at produkter skal designes med hensyn til integrert eksplosjonssikkerhet. De kan bare lages etter passende analyse av mulige driftsfeil for å utelate farlige situasjoner så langt det er mulig. I dette henseendet må produktene markeres lesbart og ikke vøre fjernbare med en minimumsliste over informasjon slik som navn og adresse til produsenten, designeserie eller type, den spesifikke merkingen til eksplosjonsbeskyttelse med symbol til utstyrsgruppen og kategori og andre.

Videre må de, der dette er nødvendig, også markeres med all informasjon som er nødvendig for sikker bruk.

Når det gjelder valg av materiale krever direktivet at det spesielt velges ut risikoreduserende materialer slik det er beskrevet i vedlegg 2, 1.1. Vedlegg 2 dekker videre kravene angående design og konstruksjon, mulig påtennelseskilde, problemer som oppstår fra eksterne effekter, krav med hensyn til sikkerhetsrelaterte enheter og integrasjon av sikkerhetskrav som relaterer til systemet. Søk informasjon i vedlegg 2 for en fullstendig oversikt.

Søk også nøye informasjon i direktiv 94/9/EØF for å sikre at produktet ditt samsvarer med alle nødvendige helse- og sikkerhetskrav.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 93/15/EØF om eksplosiver til sivilt bruk spesifiserer detaljert de nødvendige kravene produktet må møte for at CE-merkingen kan festes.

Direktivet referer til eksplosiver definert som "materialene og artiklene i henhold til FNs anbefalinger om transport av farlige varer, og som faller innenfor klasse 1 av disse anbefalingene." De gjelder ikke eksplosiver ment til bruk av politi eller militære, eller til fyrverkeri eller ammunisjon, unntatt prosedyrer for sikker transport gjennom Unionen.

De grunnleggende kravene blir beskrevet i vedlegg 1 i direktivet beskriver minstesikkerhetskrav og regler for design av et produkt, konstruksjon og til sist hva produktet må samsvare med. Blant andre ting impliserer reglene at hver eksplosive enhet må være mulig å avhendes på en måte som forårsaker minst mulig skade på miljøet. For mer informasjon, se vedlegg 1 og generelt, se direktiv 93/15/EØF for å sikre at produktet ditt samsvarer med alle de nødvendige kravene.

Sjekk krav

De 23 nye tilnærmelsesdirektivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker alle kravene til produkter fra hver av de tidligere nevnte sektorene.

Direktiv 92/42/EØF om varmtvannskjel med flytende- eller gassbrensel spesifiserer i detalj de nødvendige kravene produktet må møte for at produktet skal kunne påfestes CE-merking.

De grunnleggende kravene beskrevet i artikkel 5 i direktivet inneholder nyttige krav til effektivitet. I henhold til disse må varmtvannskjelen samsvare med visse effektivitetskrav ved rangert effekt og snittemperatur på vannet på 70 °C og ved 30 % del-last og vanlig varmtvannskjeletemperatur som varierer i henhold til kjelen.

Søk informasjon i direktiv 92/42/EØF for å sikre at produktet ditt samsvarer med alle krav.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt omfang, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Det er imidlertid mulig at det finnes mer enn ett nytt tilnærmingsdirektiv som gjelder det samme produktet. Videre kan slik lovgivning (slik som horisontal lovgivning angående kjemikalier eller miljø) gjelde.

Direktiv 98/79/EØF om in vitro-diagnostiske medisinske anretninger (IVD) spesifiserer detaljert de nødvendige kravene produktet må møte for at CE-merkingen kan festes. Disse kravene, kjent som nødvendige krav, er listet opp i vedlegg 1 til IVD-direktivet.

For en detaljert oversikt, se direktiv 98/79/EØF.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 95/16/EØF om heiser spesifiserer detaljert de nødvendige sikkerhetskravene produktet må møte for at heismontøren eller produsenten av sikkerhetskomponenter for heiser skal kunne påfeste CE-merking.

Direktivet dekker heiser som permanent tjener bygning og konstruksjon. Den gjelder også sikkerhetskomponentene for bruk i slike heiser, som listet opp i vedlegg 4.

Den dekker ikke løfteapparater som har større fart enn 0,15 m/s; kraner for byggeplasser; kabelbaner inkludert taubaner: spesialdesignede heiser designet og konstruert til militære eller politiformål; løfteapparater der arbeid kan utføres fra; mineløfteutstyr; løfteapparater ment for å løfte utøvere under artistiske forestillinger; løfteapparater montert i transportmidler; løfteapparater koblet til maskineri og bare ment for tilgang til arbeidsstasjoner inkludert vedlikeholds- og inspeksjonssteder på maskineriet, tannhjultog, rulletrapper og mekaniske fortau.

Heiser som er dekket av dette direktivet må tilfredsstille de nødvendige kravene til helse og sikkerhet som har blitt beskrevet i vedlegg 1.

Konsulter direktiv 95/16/EØF nøye for å forsikre deg om at ditt produkt samsvarer med alle de nødvendige kravene.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 2006/95/EØF om lavspenningsanordninger beskriver i detalj de nødvendige kravene produktet må tilfredsstille for at produsenten skal kunne feste CE-merking.

Direktiv 2006/95/EØF er ment å fjerne alle hindre til salg av utstyr med lav spenning innen EF, og ved samme tid sikre at de har det høyeste mulige nivået av sikkerhet.

"Lavspenningsenheter" er definert som "alt utstyr laget for bruk med et voltnivå mellom 50 og 1000 volt for vekselstrøm og mellom 75 og 1500 for likestrøm. Vedlegg 2 til direktivet inneholder en liste over utstyr som ikke brukes, inkludert elektriske komponenter til heiser, elektrisitetsmålere, kontakter og uttak for hjemmebruk.

Direktivet 2006/95/EØF spesifiserer at utstyr ikke må sette i fare mennesker, eiendom eller dyr når det er skikkelig installert og vedlikeholdt og brukt til de formål de er laget for. De viktigste sikkerhetsmålene for utstyr som er dekket er listet opp i vedlegg 1.

Hvis nødvendig konsulter direktivet nøye for å forsikre deg om at ditt produkt samsvarer med alle de nødvendige kravene.

Sjekk krav

Direktivene utformet etter den nye tilnærming for CE-merking er designet av EU slik at de helt dekker alle krav for produkter fra alle de overnevnte sektorene.

Maskindirektivet 2006/42/EØF spesifiserer de viktigste HMS-kravene (helse, miljø og sikkerhet) som produktet må oppfylle for at produsenten kan sette på CE-merket.

Direktivet 2006/42/EØF dekker maskiner, utbyttbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løftetilbehør, kjettinger, tau og stropper for løfting og avtakbare mekaniske overføringsenheter. Det dekker også krav for delvis ferdigmontert maskinutstyr.

Det første en produsent må gjøre for å sikre at en maskin vil være i samsvar med direktivet, er å kontrollere hvilke europeiske, harmoniserte standarder som gjelder. En liste over harmoniserte standarder for maskineri kan man finne på Europakommisjonens nettsted for foretak og bransje.

Vedlegg I til direktiv 2006/42/EØF beskriver detaljert de viktigste HMS-kravene (helse, miljø og sikkerhet) for produktene som dekkes.

Et tillegg til direktivet ble avtalt i 2009, og det innfører nye krav til maskiner for pesticidanvendelse, som må utformes og fremstilles på en slik måte at det minsker den uønskede spredningen av pesticider i miljøet. Dette tillegget trer i kraft 15. desember 2011.

Vennligst konsulter direktivet for å sikre at ditt produkt samsvarer med alle vesentlige krav. Du kan også laste ned en omfangsrik forklaringsveiledningpdf Press Enter to choose translations of the previous link  til direktivet, publisert i juni 2010.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 2004/22/EØF om måleinstrumenter spesifiserer detaljert de nødvendige kravene produktet må møte for at CE-merkingen kan festes.

Direktivet dekker følgende måleenheter og systemer: vannmåler, gassmålere og apparater for volumkonversjon, aktive elektriske energimålere, varmemålere, målesystemer for kontinuerlig og dynamisk måling av kvantiteter av flytende stoffer annet enn vann, automatiske vekter, taksametre, måling for materiale, instrumenter for måling av lengde og eksosanalyseapparater.

De generelle harmoniserte legal metrologikravene er listet opp i vedlegg 1 til direktivet, mens tilleggskrav for hver type målingsinstrument presenteres i de 10 sektorspesifikke vedleggene (MI-001 til MI-010).

Sjekk krav

De nye tilnærmelsesdirektivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt omfang, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Det er imidlertid mulig at det finnes mer enn ett nytt tilnærmingsdirektiv som gjelder det samme produktet. Videre kan slik lovgivning (slik som horisontal lovgivning angående kjemikalier eller miljø) gjelde.

Direktiv 93/42/EØF om medisinske anordninger (MDD) spesifiserer generelle krav som produktet må møte for at produsenten skal kunne påfeste CE-merke. Disse er de såkalte "nødvendige kravene" som er listet opp i vedlegg 1 til MDD. Samsvar med de nødvendige kravene må demonstreres via klinisk evaluering i henhold til vedlegg 10 til direktiv 93/42/EØF.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 2000/14/EØF om støy i miljøet spesifiserer nødvendige krav angående tillatt lydkraftnivå for spesifikt utstyr som produktet må møte for at produsenten skal påfeste CE-merkingen.

Direktiv 2000/14/EØF dekker utstyr slik son maskiner og utstyr brukt for bygg, hagearbeid og annet. Artikkel 12 lister opp utstyr gjenstand for støygrenser, artikkel 13 lister opp alt utstyr gjenstand for lydmerking og vedlegg 1 lister opp alt utstyr disse direktivene refererer til. I dette hensynet er visst utstyr gjenstand for støygrenser, hvorav andre bare er gjenstand for lydmarkering. Et detaljert lydnivå tillatt for respektivt utstyr er også listet opp i artikkel 12.

Først skritt en produsent bør ta er å sikre at utstyret vil samsvare med direktivet er å utføre en vurderingsprosedyre med hensyn til nødvendige krav. Direktivet forklarer forskjellige vurderingsprosedyrer til dette formålet: intern produksjonskontrollvurdering med periodiske kontrollprosedyrer, enhetsverifiseringsprosedyrer eller full kvalitetssikringsprosedyre.

Det er nødvendig å konsultere direktivet nøye for å forsikre seg om at ditt produkt samsvarer med alle de nødvendige krav.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktivet definerer et ikke-automatisk instrument som "et måleinstrument som skal bestemme massen til et legeme ved å bruke legemets tyngdekraft" og "kreve at en operatør ble oppnevnt under veiingen.

Så langt det gjelder CE-merking, gjelder direktivet til instrumenter for å beregne masse i følgende situasjoner: kommersielle transaksjoner; til å regne ut avgifter, tariffer, skatter, bonuser, bøter, godtgjørelse eller skadeerstatning; i en legal eller regulatorisk sammenheng; eller en medisinsk, til å veie pasienter, i farmasøytisk kontekst, for å skrive ut resepter; for å fastslå pris på basis av massen for direktesalg til offentligheten.

Direktiv 2009/23/EØF om ikke-automatiske vekter beskriver i detalj de nødvendige kravene produktet må tilfredsstille for at produsenten skal kunne feste CE-merking.

De nødvendige harmoniserte kravene for ikke-automatiske vekter ment for ovenstående bruk ment til bruken ovenfor er beskrevet i vedlegg 1 til direktivet.

Sjekk krav

23 nye tilnærmelsesdirektiv omhandler festing av CE-merking på produkter. Hvis produkter er gjenstand for flere direktiver, som alle gir grunnlag for CE-merking, indikerer merkingen at produktene er antatt å samsvare med provisjonene til alle disse direktivene som dekker respektive sektorer.

Direktiv 89/686/EØF spesifiserer generelle krav som produktet må møte for at produsenten skal kunne påfeste CE-merke.

Direktivet definerer personlig verneutstyr (PPE) som unike produkter så langt brukeren som kjøper det kjøper beskyttelse hjemme, på jobb eller i fritiden. Med andre ord: produktene må sikre brukerens sikkerhet under spesifikke omstendigheter. Produktene må tilfredsstille de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som beskrevet i vedlegg 2.

Direktivet gjør et skille mellom PPE med "enkel design", "kompleks design" og ingen av disse, denne en tredje kategori. Selv om ikke direktivet eksplisitt definerer disse tre gruppene som kategorier, er det vanlig å bruke termene kategori I, III og II respektivt. Kategori I er listet opp i artikkel 8.3 og består av produkter laget for å beskytte brukeren mot gradvis eller uakseptabel risiko. De innbefatter blant annet solbriller, hagehansker og fingerbøler. Kategori III er listet opp i artikkel 8.4 og innbefatter for eksempel nødutstyr for bruk under svært høye eller lave temperaturer, pusteanordninger og personlig verneutstyr for å beskytte mot fall fra høyder. Kategori II PPE inkluderer PP som ikke er definert i de to ovenstående artiklene.

Direktivet gjelder ikke for PPE laget til bruk av militære eller politi, til selvforsvar eller for regningsaksjoner på fly eller skip. Det gjelder heller ikke mot hjelmer og visirer ment for brukere av to- eller trehjulte motorer, eller PPE til privat bruk slik som paraplyer eller oppvaskhansker.

Dette betyr at harmonisering er begrenset til essesielle krav, mens tekniske spesifikasjoner for å samsvare med slike krav blir beskrevet i frivilig harmoniserte europeiske standarder. PPE-direktivet som et nytt tilnærmelsesdirektiv.

Sjekk krav

De nye tilnærmingsdirektivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra hver av tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 97/23/EØF om ikke-automatiske vekter beskriver i detalj de nødvendige kravene produktet må tilfredsstille for at produsenten skal kunne feste CE-merking.

Direktivet definerer trykkutstyr som beholdere, rørledninger, sikkerhetsutstyr og trykkutstyr og gjelder design, produksjon og samsvarsvurderinger om trykkutstyr og anlegg med maksimum tillatt PS større enn 0,5 bar.

Trykkutstyret som dekkes av direktivet en gjenstand for nødvendige sikkerhetskrav listet opp i vedlegg 1 i direktivet. Kravene fokuserer på skadereduksjon, bruk egnet beskyttelse fra fare der den ikke kan unngås og informer om alle farer som ikke kan elimineres.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 2007/23/EØF om pyrotekniske artikler spesifiserer nødvendige sikkerhetskrav angående høyt nivå kundebeskyttelse, sikkerheten til offentlig- og miljøbeskyttelse som produktet deres må møte for å feste CE-merke.

Direktiv 2007/23/EØF dekker utstyr slik som fyrverkeri, teatralske pyrotekniske artikler og pyroteknikk til teknisk bruk slik som gassgeneratorer brukt i airbags eller bilbelteforsterkere.

Direktivet ekskluderer utstyr som faller innenfor området til direktiv 96/98/EØF om maritimt utstyr, pyrotekniske artikler eller artikler mens for bruk innen luftindustrien og fenghetter spesielt ment for leker (direktiv 88/378/EØF 3 May 1988 gjelder i dette tilfellet). Videre faller eksplosiver under området til direktiv 93/15/EØF om eksplosiver for sivilt bruk og ammunisjon som ikke er gjenstand for direktivet om pyrotekniske artikler.

Det er nødvendig å konsultere direktivet nøye for å forsikre deg om at produktet samsvarer med alle de nødvendige kravene.

Sjekk krav

Direktiv 1999/5/EØF om radio- og telekommunikasjonsterminaler beskriver i detalj de nødvendige kravene produktet må tilfredsstille for at produsenten skal kunne feste CE-merking.

Radio- og telekommunikasjon innbefatter alle produkter som bruker radiofrekvensspekteret (som mobiltelefoner, portåpnere og radiosendere) i tillegg til telekommunikasjonsterminalutstyr som modemer eller telefoner.

De nødvendige kravene som blir beskrevet i artikkel 3 i direktiv 1999/5/EØF sikrer helse og sikkerhet for brukerne, i tillegg til beskyttelseskrav med respekt til elektromagnetisk kompatibilitet, og en effektiv bruk av spektrumet for å unngå skadelig interferens. Andre nødvendige krav slik som beskyttelse av personlig informasjon og data, tilgang til nødtjenester og tjenester for folk med funksjonshemninger kan også søke om spesielle kommisjonsbeslutninger har blitt satt i bruk.

Sjekk krav

De nye tilnærmingsdirektivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra hver av tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 94/25/EØF om hobbybåtbruk beskriver i detalj de nødvendige kravene produktet må tilfredsstille for at produsenten skal kunne feste CE-merking.

Direktivet definerer "hobbybåt" som en båt av alle typer, sett vekk fra måte for framdrift, fra 2,5 til 24 meters skroglengde, målt i henhold til harmoniserte standarder ment for sports- og fritidsaktiviteter. Båter brukt til charter og hobbybåter er også dekket av dette direktivet når de er plassert på markedet for fritidssyssel. Direktivet gjelder også personlig vannfartøy som en båt under 4 meter i lengde med intern forbrenningsmotor som har vannjetpumpe som primærkilde til fremdrift og designet og brukt av en person eller personer som sitter, står eller kneler på, heller enn inni rommet til et hull.

Blant produkter som ekskluderes er fartøy bare ment for løp, kanoer og kayaker, godoler og pedaloer og seilebrett med seil og surfbrett med fremdrift, blant annet. For en full liste, konsulter direktiv kapittel 1, artikkel 1, 3.

Nødvendig sikkerhet, helse, miljøbeskyttelse og forbrukerbeskyttelseskrav for hobbybåter listes opp fullt ut under vedlegget til direktivet.

Sjekk krav

De nye direktivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra tidligere nevnte sektorer.

Direktivet (2009/48/EØF) om sikkerhet spesifiserer i detalj de nødvendige kravene som skal oppfylles av deg som produsent, importør eller distributør for å vise at produktet ditt samsvarer med EFs reguleringer og til slutt, å kunne påfeste CE-merkingen.

Direktivet (2009/48/EØF) gjelder innen alle EEA-land fra 20. juli 2011. Det eneste unntaket gjelder kjemiske provisjoner, der en ytterligere toårig overgangsperiode eksisterer – fram til juli 2013.

2009-direktivet erstatter det som ble brukt i 1988 (88/378/EØF). Leker som samsvarer med direktivet fra 1998 kan fortsatt plasseres på markedet til 19. juli 2011, eller 19. juli 2013 når det gjelder regler som har med kjemikalier å gjøre-

Det nye direktivet definerer en leke som "alle produkter eller materialer designet eller ment, enten helt eller fullstendig, for bruk i lek av barn under 14 års alder".

Det første skrittet en produsent bør ta er å sjekke ut om produktet faller innenfor omfanget til direktivet. Så, for å sikre at et en leke samsvarer med direktivet, må produsenten sjekke om europeiske harmoniserte standarder er anvendbare. Kommisjonens Næringslivs- og industriweb nettsted lister opp de harmoniserte europeiske standardene for leker.

Vedlegg 1 til direktivet lister opp produkter som ekskluderes fra direktivet og ikke er betraktet som leker. Listen inkluderer produkter slik som puslespill med mer enn 500 biter eller narresmokker, som ikke er betraktet som leker, men som lett kunne bli forvekslet med det. Denne listen er bare en indikasjon.

Vedlegg 2 til direktivet spesifiserer sikkerhetskrav produktene må følge. Vedlegg 5 spesifiserer at når det er passende, må leker har advarsler som spesifiserer en minstealder for brukere av leker og/eller trenger å sikre at de bare brukes under voksent oppsyn ved enhver tid.

Konsulter direktivet for hele katalogen over krav.

Sjekk krav

De nye tilnærmingsdirektivene til CE-merking har blitt laget av EF på en slik måte at de dekker, innenfor respektivt område, alle krav til produkter fra hver av tidligere nevnte sektorer.

Direktiv 2009/105/EØF om enkle trykktanker beskriver i detalj de nødvendige kravene produktet må tilfredsstille for at produsenten skal kunne feste CE-merking.

Direktivet definerer en enkel trykktank som "enhver sveiset beholder med internt overtrykk på 0,5 bar eller høyere som er ment å inneholde vann eller nitrogen som ikke skal settes fyr på". Imidlertid kreves det bare at de takene der hvert av produktene med maksimalt arbeidstrykk (PS) ganget med volum (V) overstiger 50 bar CE-merking for å plasseres på markedet i EF. Disse tankene må samsvare med nødvendige sikkerhetskrav beskrevet i vedlegg 1 i direktivet.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend