Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

Pārbaudiet prasības

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās savās attiecīgajās jomās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Tomēr ir iespējams, ka uz vienu ražojumu attiecas vairākas "jaunās pieejas" direktīvas. Turklāt var būt piemērojami citi tiesību akti (piemēram, horizontāli tiesību akti par ķīmiskām vielām vai vidi).

Direktīva 90/385/EEK par aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (AIMID) nosaka vispārējās prasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu. Šīs ir tā sauktās pamatprasības, kas ir uzskaitītas AIMID 1. pielikumā. Atbilstība pamatprasībām ir jādemonstrē, veicot izvērtējumu no medicīnas viedokļa saskaņā ar Direktīvas 90/385/EEK 7. pielikumu.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Tādēļ ražojums var būt pakļauts vairākām "jaunās pieejas" direktīvām (kā arī citiem saskaņotajiem tiesību aktiem).

GID detalizēti nosaka pamatprasības saistībā ar gāzes izmantošanu par kurināmo, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva 2009/142/EK attiecas uz iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo un kuras izmanto gatavošanai, siltumapgādei, karstā ūdens ražošanai, atdzesēšanai, apgaismojumam vai mazgāšanai. Tā attiecas arī uz armatūru, kas ir definēta kā drošības ierīces, kontrolierīces vai regulēšanas ierīces un kompleksās daļas, kuras paredzētas savienošanai ar iekārtu.

Pamatprasības iekārtu, uz kurām attiecas GID, laišanai Eiropas tirgū nosaka, kā izklāstīts GID I pielikumā, ka iekārtām jābūt izstrādātām un konstruētām tā, lai tās varētu droši ekspluatēt un tās neradītu draudus, tām jāpievieno uzstādītājam paredzētās tehniskās instrukcijas, lietotājam paredzētās lietošanas un apkalpošanas instrukcijas, jāuzliek attiecīgas brīdinājumzīmes, kuras jānorāda arī uz iepakojuma. Instrukcijām un brīdinājumzīmēm ir jābūt attiecīgo dalībvalstu oficiālajā(s) valodā(s), kurās ražojums tiek pārdots.

Šīs prasības attiecas arī uz armatūru, ja pastāv attiecīgs risks. Armatūrai, kas paredzēta uzstādīšanai kā kādas iekārtas daļa, jābūt konstruētai un izgatavotai tādā veidā, lai tā precīzi atbilstu tai paredzētajam mērķim saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām.

Papildu informācija par instrukciju saturu un izkārtojumu, kā arī pamatprasībām par konstruēšanu un izstrādi, ir pieejama direktīvas I pielikumā.

Pēc Direktīvas 2009/142/EK lejupielādēšanas, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar dokumentu, lai varētu nodrošināt sava ražojuma atbilstību visām direktīvas pamatprasībām, kad tas tiks laists tirgū. Lūdzu, neaizmirstiet pārbaudīt, vai uz jūsu ražojumu neattiecas arī citas direktīvas.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 2000/9/EK definē "trošu ceļu iekārtas cilvēku pārvadāšanai" kā "iekārtas, kuras sastāv no vairākiem elementiem, kas projektēti, ražoti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā ar mērķi pārvadāt cilvēkus". Tās var būt, piemēram, trošu dzelzceļi, trošu vagoni, pusvagoni, krēslu pacēlāji vai bugeļi. 1. panta 6. punktā ir uzskaitītas iekārtas, kuras šī direktīva neskar.

Drošības pamatprasības ir uzskaitītas direktīvas II pielikumā.

Pārbaudiet prasības

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_lv.htm.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās savā darbības jomā aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Ekodizaina direktīva (2009/125/EK) ir pamatdirektīva, kas nosaka ekodizaina prasības saistībā ar vides parametriem, kas ražotājiem ir jāizpilda, lai uz to ražojumiem varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva 2009/125/EK attiecas uz visiem ražojumiem, kas lietošanas laikā ietekmē enerģijas patēriņu, tostarp ražojumiem, kuri izmanto, ražo, pārvadā vai mēra enerģiju, un citiem ar enerģiju saistītiem ražojumiem, piemēram, logiem, izolācijas materiāliem vai ražojumiem, kas patērē ūdeni, no kuriem visi varētu būtiski palīdzēt ietaupīt enerģiju lietošanas laikā.

Direktīvas mērķis ir samazināt ražojumu kopējo ietekmi uz vidi, tostarp resursu patēriņu un piesārņotāju emisiju, uzmanību pievēršot ilgtspējīgas attīstības principiem visā ražojuma dzīves ciklā.

Direktīvas papildu joma ir nodrošināt brīvu iesaistīto ražojumu apriti Eiropas iekšējā tirgū. Direktīva neattiecas transportlīdzekļiem, kas paredzēti pasažieru vai kravu pārvadāšanai.

Ekodizaina prasību noteikšanas metode un procedūras ir norādītas direktīvā (t.i., 1. un 2. pielikums ražojuma dizaina un konstrukcijas prasībām).

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 2004/108/EK par elektromagnētisko savietojamību (EMC) detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīvas 2004/108/EK mērķis ir nodrošināt iekārtu, kuras var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuru darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi, izmantošanu elektromagnētiskajā vidē, kurai tās ir projektētas, neradot traucējumus citām iekārtām vai neietekmējot savu darbību. 2004 direktīva atjaunināja un aizstāja Direktīvu 89/336/EEK, kas iepriekš attiecās uz šo jomu.

Pamatprasības attiecībā uz iekārtu elektromagnētisko savietojamību ir izklāstītas direktīvas I pielikumā.

EMC Direktīva attiecas uz aparātiem, kas tiešajam patērētājam tiek pārdoti kā viena funkcionāla vienība un kuri var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuru darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi. Tā neattiecas uz iekārtām, kuras ir īpaši paredzētas iekļaušanai stacionārā kompleksā un pretējā gadījumā nav komerciāli pieejamas.

EMC Direktīva neattiecas uz radioiekārtām un telekomunikāciju terminālu iekārtām, jo uz tām jau attiecas Direktīva 1999/5/EK. Aeronavigācijas ražojumi un radioiekārtas, ko izmanto radioamatieri, arī neatrodas šīs direktīvas kompetencē.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

ATEX Direktīva 94/9/EK par iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē, detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva attiecas ne tikai uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, bet arī drošības ierīcēm, kontrolierīcēm un regulēšanas ierīcēm, kas paredzētas izmantošanai ārpus sprādzienbīstamas vides, bet ir nepieciešamas ATEX iekārtu un aizsardzības sistēmu drošai darbībai. Direktīva neattiecas uz medicīnas ierīcēm, transporta līdzekļiem, jūras kuģiem vai individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas minēti Direktīvā 89/686/EEK. Tā neattiecas arī uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kur sprādzienbīstamību izraisa vienīgi sprādzienbīstamu vielu vai nestabilu ķīmisku vielu klātbūtne vai nejauša gāzveida kurināmā noplūde.

Papildu informāciju par ražojumiem, uz kuriem attiecas direktīva, lūdzu, skatiet ATEX Direktīvas 94/9/EK I nodaļas 1. pantā.

Veselības un drošības pamatprasības (kā izklāstīts direktīvas II pielikumā), cita starpā paredz, ka ražojumu projektēšana ir jāveic, ņemot vērā integrēto sprādziendrošību. Tos var ražot tikai pēc rūpīgas varbūtējo ekspluatācijas kļūmju analīzes, lai pēc iespējas nepieļautu bīstamu situāciju rašanos. Ražojumiem ir jābūt ar instrukcijām, un marķējumam ir jābūt salasāmam un neizdzēšamam, sarakstā norādot vismaz tādus datus kā ražotāju un ražotāja adresi, sērijas vai modeļa apzīmējumu, konkrēto sprādziendrošības marķējumu, aiz kura norāda iekārtu grupas un kategorijas simbolu un citus.

Turklāt vajadzības gadījumā ir jānorāda visa būtiskā informācija, kas attiecas uz lietošanas drošību.

Attiecībā uz materiālu izvēli direktīva prasa īpašu risku mazinošu materiālu atlasi, kā izklāstīts II pielikuma 1.1 punktā. II pielikums aptver tālākas prasības attiecībā uz projektēšanu un konstrukciju, potenciāliem aizdegšanās avotiem, apdraudējumu, ko izraisa ārēji faktori, prasības attiecībā uz drošības ierīcēm un sistēmdrošības prasību iestrādāšanu. Pilnīgs pārskats ir atrodams II pielikumā.

Lūdzu, arī uzmanīgi izlasiet Direktīvu 94/9/EK, lai nodrošinātu sava ražojuma atbilstību visām veselības un drošības pamatprasībām.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 93/15/EEK par civilām vajadzībām paredzētām sprāgstvielām detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīvā minētās "sprāgstvielas" ir definētas kā "materiāli un izstrādājumi, kurus par tādiem uzskata Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieteikumos par bīstamo preču pārvadāšanu un kuri ietilpst šo ieteikumu 1. klasē". Tā neattiecas uz sprāgstvielām, kas paredzētas militārām vai policijas vajadzībām, pirotehniskajiem izstrādājumiem vai munīciju, izņemot saistībā ar procedūrām par to drošu pārvadāšanu Savienības teritorijā.

Direktīvas I pielikumā noteiktās pamatprasības ietver minimālās drošības prasības un noteikumus, kuri jāizpilda ražojuma dizainam, konstrukcijai un, visbeidzot, gatavajam ražojumam. Cita starpā noteikumi paredz, ka katrai sprāgstvielai ir jābūt izlietojamai tādā veidā, kas samazina ietekmi uz vidi. Papildu informāciju, lūdzu, lasiet I pielikumā un rūpīgi izlasiet Direktīvu 93/15/EEK, lai nodrošinātu sava ražojuma atbilstību visām pamatprasībām.

Pārbaudiet prasības

Eiropas Savienība ir izstrādājusi 23 "jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva par 92/42/EEK par karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīvas 5. pantā izklāstītās pamatprasības ietver noderīgās efektivitātes prasības. Saskaņā ar šīm prasībām apkures katliem ir jāatbilst noteiktām noderīgās efektivitātes prasībām, darbojoties ar nominālu jaudu pie 70°C apkures katla vidējās ūdens temperatūras un darbojoties ar 30% daļēju slodzi pie apkures katla vidējās ūdens temperatūras, kas mainās atkarībā no apkures katla modeļa.

Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar Direktīvu 92/42/EEK, lai nodrošinātu sava ražojuma atbilstību visām pamatprasībām.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās savās attiecīgajās jomās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Tomēr ir iespējams, ka uz vienu ražojumu attiecas vairākas "jaunās pieejas" direktīvas. Turklāt var būt piemērojami citi tiesību akti (piemēram, horizontāli tiesību akti par ķīmiskām vielām vai vidi).

Direktīva 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā (IV ierīces) nosaka vispārējās prasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu. Šīs prasības jeb pamatprasības ir uzskaitītas IV ierīču direktīvas I pielikumā.

Detalizētu pārskatu, lūdzu, skatiet Direktīvā 98/79/EK.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 95/16/EK par liftiem detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai lifta uzstādītājs vai liftos izmantojamo aizsargierīču ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva attiecas uz liftiem, kurus pastāvīgi izmanto ēkās un būvniecībā. Tā attiecas arī uz šādos liftos izmantojamām aizsargierīcēm, kas uzskaitītas IV pielikumā.

Tā neattiecas uz: celšanas ierīcēm, kuru ātrums nav lielāks par 0,15 m/s; būvlaukumu pacēlājiem; trošu ceļiem, tostarp trošu dzelzceļiem; liftiem, kas speciāli projektēti un ražoti militārām un policijas vajadzībām; celšanas ierīcēm, no kurām var veikt darbu; raktuvju liftiem; celšanas ierīcēm, kas paredzētas izpildītāju pacelšanai māksliniecisku priekšnesumu laikā; celšanas ierīcēm, kas ierīkotas transporta līdzekļos; celšanas ierīcēm, kas pievienotas iekārtām un paredzētas tikai nokļūšanai darba vietā, tostarp apkopes un pārbaudes punktos uz iekārtām; zobstieņa un zobrata tipa pacēlājiem; eskalatoriem un mehāniskajiem celiņiem.

Liftiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, ir jāatbilst II pielikumā noteiktajām veselības un drošības pamatprasībām.

Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar Direktīvu 95/16/EK, lai nodrošinātu sava ražojuma atbilstību visām pamatprasībām.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 2006/95/EK par zemsprieguma iekārtām detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva 2006/95/EK ir paredzēta jebkādu šķēršļu novēršanai zemsprieguma elektroiekārtu tirdzniecībai Eiropas Savienībā, tajā pašā laikā nodrošinot, lai tās sniegtu visaugstāko iespējamo drošības līmeni.

"Zemsprieguma iekārtas" ir definētas kā "visas iekārtas, kas paredzētas lietošanai ar nominālo spriegumu no 50 līdz 1000 V maiņstrāvai un no 75 līdz 1500 V līdzstrāvai". Direktīvas II pielikumā ir uzskaitītas iekārtas, uz kurām šī direktīva neattiecas, tostarp liftu elektriskās daļas, elektrības skaitītāji, kontaktdakšas un kontaktligzdas mājsaimniecības vajadzībām.

Direktīva 2006/95/EK nosaka, ka iekārtas nedrīkst apdraudēt cilvēkus, dzīvniekus vai īpašumu, ja tās ir "atbilstīgi uzstādītas, apkalpotas un lietotas paredzētajiem mērķiem". Galvenie drošības principi ietvertajām iekārtām ir uzskaitīti I pielikumā.

Iepazīšanās ar direktīvu ir nepieciešama, lai nodrošinātu ražojuma atbilstību visām pamatprasībām.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās pilnībā aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 2006/42/EK par mašīnām nosaka pamatprasības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva 2006/42/EK attiecas uz mašīnām; maināmām iekārtām; drošības sastāvdaļām; celšanas palīgierīcēm; ķēdēm, celšanai paredzētām trosēm un pinumiem, kā arī noņemamām mehāniskās transmisijas ierīcēm. Turklāt tajā ir iekļautas prasības daļēji komplektētām mašīnām.

Lai nodrošinātu mašīnas atbilstību direktīvai, kā pirmo soli ražotājam vajadzētu veikt novērtēšanas procedūru attiecībā uz pamatprasībām. Tostarp, lai saņemtu atbilstības prezumpciju, ir jāpārbauda, kuri Eiropas saskaņotie standarti ir piemērojami. Sarakstu ar saskaņotajiem standartiem par mašīnām var aplūkot Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības tīmekļa vietnē.

Pamatprasības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību ražojumiem, uz kuriem attiecas direktīva, ir izklāstītas Direktīvas 2006/42/EK I pielikumā.

2009. gadā tika nolemts izstrādāt direktīvas grozījumus ar jaunām prasībām pesticīdu lietošanas mašīnām, kurām ir jābūt projektētām un konstruētām tādā veidā, lai samazinātu netīšu pesticīdu ietekmi uz vidi.

Šie grozījumi stājas spēkā 2011. gada 15. decembrī.

Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar direktīvu, lai nodrošinātu sava ražojuma atbilstību visām pamatprasībām. Varat lejupielādēt arī plašu skaidrojošo rokasgrāmatupdf Izvēlieties saites tulkojumu  par direktīvu, kas ir izdota 2010. gada jūnijā.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 2004/22/EK par mērinstrumentiem detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva attiecas uz šādām mērīšanas ierīcēm un sistēmām: ūdens skaitītājiem, gāzes skaitītājiem un tilpuma korektoriem, aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem, siltumenerģijas skaitītājiem, mērsistēmām nepārtrauktai un dinamiskai šķidrumu daudzuma mērīšanai, kas nav ūdens, automātiskajiem svariem, taksometriem, materiālajiem mēriem, dimensionālo mērījumu mērinstrumentiem un izplūdes gāzu analizatoriem.

Vispārīgās saskaņotās reglamentētās metroloģijas prasības ir uzskaitītas direktīvas I pielikumā, bet papildu prasības katram mērinstrumentu veidam ir izklāstītas 10 sektoru pielikumos (MI-001 to MI-010).

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās savās attiecīgajās jomās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Tomēr ir iespējams, ka uz vienu ražojumu attiecas vairākas "jaunās pieejas" direktīvas. Turklāt var būt piemērojami citi tiesību akti (piemēram, horizontāli tiesību akti par ķīmiskām vielām vai vidi).

Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (MID) nosaka vispārējās prasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu. Šīs ir tā sauktās pamatprasības, kas ir uzskaitītas MID I pielikumā. Atbilstība pamatprasībām ir jādemonstrē, veicot izvērtējumu no medicīnas viedokļa saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK X pielikumu.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 2000/14/EK par trokšņa emisiju vidē nosaka pamatprasības attiecībā uz noteiktu iekārtu pieļaujamo skaņas intensitātes līmeni, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva 2000/14/EK attiecas uz tādām iekārtām kā būvniecībā, dārzkopībā utt. izmantojamas iekārtas. 12. pantā ir uzskaitītas iekārtas, uz kurām attiecas trokšņu ierobežojumi, 13. pantā ir uzskaitītas iekārtas, uz kurām attiecas trokšņu marķēšana, un I pielikumā ir uzskaitīti visi direktīvā minētie iekārtu veidi. Šajā ziņā uz noteiktām iekārtām attiecas trokšņu ierobežojumi, turpretī uz citām iekārtām attiecas tikai trokšņu marķēšana. Detalizēta informācija par pieļaujamo trokšņu līmeni attiecīgajām iekārtām ir sniegta arī 12. pantā.

Lai nodrošinātu iekārtas atbilstību direktīvai, kā pirmo soli ražotājam vajadzētu veikt novērtēšanas procedūru attiecībā uz pamatprasībām. Direktīva šim nolūkam paredz dažādas novērtēšanas procedūras: iekšējās ražošanas kontroles novērtēšanu ar periodiskām pārbaudes procedūrām, iekārtas verifikācijas procedūras vai pilnas kvalitātes nodrošināšanas procedūru. Šīs procedūras ir detalizēti aprakstītas direktīvas pielikumos V līdz VIII (skatīt 14. pantu).

Iepazīšanās ar direktīvu ir nepieciešama, lai nodrošinātu ražojuma atbilstību visām pamatprasībām.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva definē neautomātiskos svarus kā "mērierīci, ko lieto, lai noteiktu ķermeņa masu, izmantojot gravitācijas spēka iedarbību uz šo ķermeni" un "svarus, kam svēršanas laikā vajadzīga tos apkalpojošas personas iejaukšanās".

Ciktāl tas skar CE marķējumu, direktīva attiecas uz instrumentiem, kas ir paredzēti masas noteikšanai šādās situācijās: komercdarījumos; nodevu, tarifu, nodokļu, prēmiju, sodanaudu, kompensāciju vai atlīdzību aprēķināšanai; juridiskā vai reglamentējošā kontekstā; medicīnas kontekstā, sverot pacientus; farmācijas kontekstā, lai pagatavotu zāles pēc receptes; cenas noteikšanai atkarībā no masas, tieši tirgojot preces sabiedrībai.

Direktīva 2009/23/EK par neautomātiskiem svariem detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Saskaņotās pamatprasības neautomātiskiem svariem, kas paredzēti lietošanai augstāk minētajās situācijās, ir izklāstītas direktīvas I pielikumā.

Pārbaudiet prasības

23 "jaunās pieejas" direktīvas paredz CE marķējuma uzlikšanu ražojumiem. Ja uz ražojumiem attiecas vairākas direktīvas, kas visas paredz CE marķējuma uzlikšanu, marķējums norāda, ka ražojumi tiek uzskatīti par atbilstošiem visu šo direktīvu noteikumiem to attiecīgajos sektoros.

IAL Direktīva 89/686/EEK nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīvā individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) tiek definēti kā unikāli ražojumi, ciktāl tos pērkot, lietotājs iegādājas aizsardzību pret dažādiem mājās, darbā un atpūtā sastopamiem apdraudējumiem. Citiem vārdiem sakot, tie ir ražojumi, kas noteiktos apstākļos nodrošina lietotāja drošību un veselību. Šiem ražojumiem ir jāatbilst veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas II pielikumā.

Direktīva nošķir trīs IAL kategorijas: "vienkārša konstrukcija", "sarežģīta konstrukcija" un trešā kategorija, kas sastāv no IAL, kas neietilpst nevienā no pirmajām divām kategorijām. Lai gan direktīva pati nedefinē šīs trīs grupas kā kategorijas, ir pieņemts tās apzīmēt attiecīgi kā I, III un II kategoriju. I kategorija ir minēta 8. panta 3. punktā un tajā ietilpst ražojumi, kas ir projektēti, lai pasargātu lietotāju no pakāpeniskiem vai ikdienišķiem riskiem. Tajā ietilpst, piemēram, saulesbrilles, dārznieku cimdi un uzpirksteņi. III kategorija ir minēta 8. panta 4. punktā un tajā ietilpst, piemēram, avārijas iekārtas, ko izmanto vidē ar ļoti augstu vai ļoti zemu temperatūru, elpošanas ierīces un IAL, kas sargā no kritieniem no augstuma. II kategorijas IAL ietilpst IAL, kas nav definēts abos augstāk minētajos pantos.

Direktīva neattiecas uz IAL, kas ir paredzēti bruņoto spēku vai policijas vajadzībām, pašaizsardzībai vai glābšanas darbiem uz lidmašīnām vai kuģiem. Tā neattiecas arī uz ķiverēm un sejsegiem, kas paredzēti motorizēto transportlīdzekļu ar diviem vai trijiem riteņiem lietotājiem, vai IAL, kas paredzēti personiskai lietošanai, piemēram, lietussargiem vai cimdiem trauku mazgāšanai.

Tas nozīmē, ka saskaņošana attiecas tikai uz pamatprasībām, bet tehniskās specifikācijas šādu prasību izpildei ir noteiktas brīvprātīgos saskaņotajos Eiropas standartos. IAL Direktīva ir "jaunās pieejas" direktīva.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 97/23/EK par spiediena iekārtām nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīvā spiediena iekārtas ir definētas kā tvertnes, cauruļvadi, drošības ierīces un spiedienierīces. Direktīva attiecas uz spiediena iekārtu un kompleksu, kuru maksimālais pieļaujamais spiediens PS ir lielāks par 0,5 bar, projektēšanu, ražošanu un atbilstības novērtēšanu.

Spiediena iekārtas, uz kurām direktīva attiecas, ir pakļautas direktīvas I pielikumā minētajām drošības pamatprasībām. Prasībās tiek pievērsta uzmanība apdraudējumu samazināšanai, attiecīgu aizsardzības pasākumu veikšanai pret apdraudējumiem, ja tos nevar novērst, un informēšanai par visiem apdraudējumiem, kurus nevar pilnībā novērst.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 2007/23/EK par pirotehniskiem izstrādājumiem nosaka drošības pamatprasības attiecībā uz augstu patērētāju aizsardzības līmeni, sabiedrības drošību un vides aizsardzību, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva 2007/23/EK attiecas uz tādām iekārtām kā, piemēram, uguņošanas ierīces, skatuves pirotehniskie izstrādājumi un pirotehniskie izstrādājumi tehniskiem mērķiem, piemēram, gāzes ģeneratori, kurus izmanto drošības spilvenos vai drošības jostu nospriegotājos.

Šī direktīva neattiecas uz aprīkojumu, kas ietilpst Direktīvas 96/98/EK par kuģu aprīkojumu jomā, pirotehniskajiem izstrādājumiem, kurus izmanto aviokosmiskajā rūpniecībā, un kapselēm, kuras īpaši paredzētas rotaļlietām (uz tām attiecas Direktīva 88/378/EEK (1988. gada 3. maijs)). Turklāt direktīvai par pirotehniskiem izstrādājumiem nav pakļautas sprāgstvielas, kas ietilpst Direktīvas 93/15/EEK par civilām vajadzībām paredzētām sprāgstvielām un munīciju jomā.

Iepazīšanās ar direktīvas I pielikumu ir nepieciešama, lai nodrošinātu ražojuma atbilstību visām pamatprasībām.

Pārbaudiet prasības

Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Radio un telekomunikācijas aptver visus ražojumus, kas izmanto radio frekvenču spektru (piemēram, mobilos tālruņus, vārtu atvēršanas mehānismus vai apraides raidītājus), kā arī telekomunikāciju termināla iekārtas, piemēram, modemus vai tālruņus.

Direktīvas 1999/5/EK 3. pantā izklāstītajās pamatprasībās ir ietverta lietotāju veselības un drošības nodrošināšana, kā arī aizsardzības prasības attiecībā uz elektromagnētisko saderību un efektīva spektra izmantošana, lai izvairītos no kaitējumu nodarošiem traucējumiem. Ja ir pieņemti noteikti Komisijas lēmumi, var būt piemērojamas arī citas pamatprasības, piemēram, personas privātās dzīves un datu aizsardzība, pieeja ārkārtas situāciju dienestiem un dienestiem lietotājiem invalīdiem.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 94/25/EK par izpriecu kuģiem detalizēti nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīvā "izpriecu kuģis" ir jebkura veida tāds kuģis, neatkarīgi no darbināšanas veidiem, kura korpusa garums ir no 2,5 līdz 24 m, mērot saskaņā ar attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, un kurš paredzēts sportam un izklaidei. Šī direktīva attiecas arī uz kuģiem, kurus izmanto gan fraktēšanai, gan izpriecu kuģošanas apmācībā, ja tos laiž tirgū lietošanai izklaides nolūkiem. Direktīva attiecas arī uz skuteriem, kas tiek definēti kā kuģis, īsāks par 4 m, kas izmanto iekšdedzes dzinēju, kura primārais dzinējspēks ir ūdensstrūklas sūknis, kas ierīkots tā, lai persona vai personas varētu to darbināt sēžot, stāvot vai stāvot uz ceļiem uz kuģa korpusa, nevis tā iekšienē.

Neiekļauto ražojumu vidū ir kuģi, kas paredzēti tikai sacīkstēm, kanoe un kajaki, gondolas un ūdens velosipēdi, vējdēļi, vējdēļi ar mehānisko piedziņu u.c. Pilnu sarakstu, lūdzu, skatiet direktīvas I nodaļas 1. panta 3. punktā.

Drošības, veselības, vides aizsardzības un patērētāju aizsardzības pamatprasības izpriecu kuģiem ir pilnībā izklāstītas direktīvas I pielikumā.

Pārbaudiet prasības

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Pārbaudiet prasības

CE marķējuma direktīvas ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora .

Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu detalizēti nosaka pamatprasības, kas jums kā ražotājam, importētājam vai izplatītājam ir jāizpilda, lai pierādītu, ka jūsu ražojums atbilst EU noteikumiem, un lai varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīva 2009/48/EK attiecas uz visām EEZ valstīm kopš 2011. gada 20. jūlija. Vienīgais izņēmums ir noteikumi par ķīmiskām vielām, uz kuriem papildus attiecas divu gadu pārejas periods – līdz 2013. gada 20. jūlijam.

2009. gada direktīva aizstāj 1988. gadā pieņemto (88/378/EEK). 1988. gada direktīvai atbilstošas rotaļlietas var turpināt laist tirgū līdz 2011. gada 19. jūlijam vai, noteikumu par ķīmiskām vielām gadījumā, līdz 2013. gada 19. jūlijam.

Jaunā direktīva definē rotaļlietas kā "jebkādi ražojumi vai materiāli, kuri izstrādāti vai paredzēti vienīgi vai ne tikai tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, kas jaunāki par 14 gadiem".

Kā pirmo soli ražotājam vajadzētu pārbaudīt, vai konkrētais ražojums ietilpst direktīvas jomā. Tad, lai varētu nodrošināt rotaļlietas atbilstību direktīvai, ražotājam ir jānoskaidro, kuri Eiropas saskaņotie standarti ir piemērojami. Saskaņotie Eiropas standarti rotaļlietām ir uzskaitīti Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības tīmekļa vietnē.

Direktīvas I pielikumā ir uzskaitīti to ražojumu veidi, kuri nav ietverti direktīvā un netiek uzskatīti par rotaļlietām. Sarakstā ir minēti tādi ražojumi kā, piemēram, mozaīkmīklas ar vairāk nekā 500 sastāvdaļām vai zīdaiņu knupīši, kas netiek uzskatīti par rotaļlietām, taču kurus viegli varētu ar tādām sajaukt. Šis saraksts ir tikai norādošs.

Direktīvas II pielikumā ir noteiktas drošības prasības, kurām ražojumiem ir jāatbilst. V pielikumā ir noteikts, ka nepieciešamības gadījumā uz rotaļlietām ir jābūt brīdinājumam par rotaļlietu lietotāju minimālo vecumu un/vai nepieciešamību nodrošināt lietošanu tikai pieaugušo uzraudzībā.

Lūdzu, iepazīstieties ar direktīvu, lai uzzinātu par visām prasībām.

Pārbaudiet prasības

"Jaunās pieejas" direktīvas CE marķējumam ir izstrādājusi Eiropas Savienība tādā veidā, lai tās aptvertu visas prasības ražojumiem no katra iepriekšminētā sektora.

Direktīva 2009/105/EK par vienkāršām spiedtvertnēm nosaka pamatprasības, kurām ražojumam ir jāatbilst, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīvā vienkāršā spiedtvertne ir definēta kā "jebkura metināta tvertne, kam iekšējais spiediens ir lielāks par 0,5 bāriem, ko ir paredzēts piepildīt ar gaisu vai slāpekli un nav paredzēts karsēt". Tikai uz tām tvertnēm, kuru maksimālais darba spiediena (PS) un tilpuma (V) reizinājums pārsniedz 50 bārus, ir jābūt CE marķējumam, lai tās varētu laist ES tirgū. Šīm tvertnēm ir jāievēro drošības pamatprasības, kuras ir noteiktas direktīvas I pielikumā.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam